Muutoksenhakuohjeet  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Kieltojen  
perusteet  
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-  
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät 59-66, 69-71  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin  
ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät 67, 68  
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6§ /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta  
valittamalla.  
Pykälät ja valituskieltojen perusteet  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisu-  
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
vaatimusoi-  
keus, oikaisu- Pykälät 67,68  
vaatimus-  
viranomainen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-  
ja –aika  
mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599  
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi  
Telekopio: 05 352 7800  
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-  
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,  
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa las-  
kettaessa.  
Oikaisu-  
vaatimuksen  
sisältö ja toi-  
mittaminen  
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- muutosvaatimukset perusteineen  
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.  
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.  
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen  
kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,  
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä  
arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on  
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös  
sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään  
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.  
VALITUSOSOITUS  
Valitusoikeus  
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen  
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen  
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdis-  
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsen-  
kunta.  
Valitusviran-  
omainen ja va-  
litusaika  
Valitusviranomainen ja osoite:  
Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)  
70101 Kuopio  
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502  
Telekopio: 029 56 42501  
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15  
Kunnallisvalitus, pykälät  
Valitusaika  
30 päivää  
Hallintovalitus, pykälät  
Valitusaika  
30 päivää  
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
Pykälät  
Valitusaika  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on  
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.  
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-  
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,  
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Valituskirjel-  
mä  
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
Valituksessa on ilmoitettava:  
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);  
3) vaatimusten perustelut;  
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.  
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai  
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava  
viipymättä hallintotuomioistuimelle.  
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat  
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi  
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.  
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa  
esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan  
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.  
Valitukseen on liitettävä:  
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;  
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;  
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  
Valitusasia-  
kirjojen  
Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,  
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimäisenä sen  
toimittaminen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä  
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai  
telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään  
valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä .  
Lisätietoja  
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)  
säädetään. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen  
alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.  
Liitetään pöytäkirjaan