Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuhinnaston muuttaminen 1.5.2020 alkaen  
EKS/4036/02.05.00.03/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Lakimies Mari Kähkönen  
040 194 4936  
040 651 0449  
Liitteet  
1. Asiakasmaksut 1.5.2020  
Oheismateriaali  
Hallintosäännön 5 §:n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta  
perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu  
asiakasmaksulakiin ja -asetukseen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  
734/1992, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992). Laki ja asetus  
määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät, joista kunta/kuntayhtymä voi poiketa vain  
alaspäin.  
Palveluista, joista ei ole erikseen määrätty (esim. sosiaalihuoltolain mukaiset tuki- ja  
asumispalvelut), voidaan periä kuntayhtymän päättämä maksu, joka saa olla enintään  
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.  
Hallitus on 18.12.2019 hyväksynyt päätöksellään § 274 sosiaali-ja terveydenhuollon  
asiakasmaksut vuodelle 2020.  
Koronaepidemian vuoksi valtioneuvosto antoi 12.3.2020 suosituksen välttää lähikontakteja,  
ja Eksotessa on valtionneuvoston suositusta noudattaen vähennetty kaikkea toimintaa, jossa  
henkilökunta ja potilaat sekä sosiaalihuollon asiakkaat joutuisivat lähikontaktiin. Terapia-,  
koti- ja vastaanottokäyntejä on mahdollisuuksien mukaan muutettu videovälitteisiksi  
etävastaanotoiksi ja puheluiksi. Tarkoituksena on suojella sekä henkilökuntaa että potilailta  
ja asiakkaita lähikontaktissa tapahtuvilta koronatartunnoilta.  
Etäpalveluja koskevat maksut puuttuvat asiakasmaksulainsäädännöstä eikä etäpalveluille ole  
kattavia säännöksiä muuallakaan voimassa olevassa lainsäädännössä. Kuitenkin jo vuonna  
2015 sosiaali- ja terveysministeriö on antanut linjauksen, jonka mukaan etäpalvelut ovat  
palveluiden sisällön osalta pääsääntöisesti verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin.  
Palvelut toteutetaan esimerkiksi videovälitteisen internetyhteyden tai (kuva)puhelimen  
kautta. (Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista  
28.10.2015, 3756/2015)  
Valviran määritelmän mukaan etäpalveluilla tarkoitetaan sitä, että potilaan tutkiminen,  
diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen ja hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset  
perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja  
dokumentteihin. Valviran internetsivuilla on tarkemmat ohjeet etäpalveluiden tuottamiseen.  
Eksoten asiakasmaksuhinnastossa on jo huomioitu seuraavat etäpalvelut:  
1.2.1.2 Kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan hoitoaikaan asiakasmaksua  
määritettäessä.  
5.2.1 Avosairaanhoidon lääkäripalveluissa etäpalvelu (videovälitteisesti internetyhteyden  
kautta) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin ja maksu on 20,60 € /käynti  
5.2.4 Monialaisessa kotikuntoutuksessa etäkontaktointi videovälitteisesti, korvaa kotikäynnin  
on 8,00 € /kontakti ja etäkontaktointi videovälitteisesti, kontakteja enemmän kuin yksi  
viikossa 13,00 € /viikko  
5.2.5 Avofysioterapiassa vastaanottokäynnin korvaava videokuvallinen yhteys on 8,00 €  
/kerta  
Liitteenä on hallituskäsittelyä varten laadittu luonnos asiakasmaksuista 1.5.2020 lukien,  
johon on sivulle 2 lisätty neljäs käytössä oleva periaate. Hinnastoon on lisätty teksti  
(punaisella):  
4. Mikäli etäpalveluna tuotettavalle palvelulle ei ole erikseen hinnastossa määritelty maksua,  
etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään hinnaston mukainen asiakasmaksu. Maksu  
peritään kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamista etäpalveluista,  
jotka ovat sisällöltään verrattavissa perinteisiin asiakas- tai potilaskäynteihin. Etäpalvelua  
voidaan antaa puhelimitse, videovälitteisesti tai muilla teknisillä tavoilla. Jos palvelu on  
hinnaston mukaan maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään asiakkaalle  
maksuton. Maksuttomia ovat terveydenhuollon puhelut, joissa ei tehdä jatkosuunnitelmaa  
eikä potilasta koskevaa hoitopäätöstä.  
Täydennettyä hinnastoa noudatetaan 1.5.2020 lähtien.  
Lisäksi hinnastossa havaitut kirjoitusvirheet on korjattu ja siihen on tehty seuraavat  
teknisluontoiset korjaukset (punaisella):  
5.2.5 Lisätty merkintä, että kerryttää maksukattoa  
5.2.6 Lisätty merkintä, että kerryttää maksukattoa  
5.6 Poistettu virheellinen hammashoitajan käyntihinta kokonaan  
5.10 Lisätty merkintä, että Mindfullness-kurssi ei kerrytä maksukattoa  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä esitetyn lisäyksen ja tehdyt korjaukset.  
Päätös  
Hyväksyttiin.