Hallintosäännön päivittäminen  
EKS/903/00.01.05.08/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Lakimies Mari Kähkönen  
040 651 0449  
Liitteet  
1. Hallintosääntöluonnos 2.4.2020  
Oheismateriaali  
Koronaepidemian vuoksi valtioneuvosto antoi 12.3.2020 suosituksen välttää lähikontakteja.  
Samassa yhteydessä julkiset kokoontumiset rajoitettiin kymmeneen henkilöön. Edellä oleva  
kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan/kuntayhtymän toimielimiä.  
Kuntaliiton mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat aiempaa enemmän pitää kokouksia myös  
sähköisesti. Kuntalaki (410/2015) antaa laajat mahdollisuudet paikasta riippumattomalle  
päätöksenteolle. Toimielinten kokouksia voidaan pitää myös sähköisin välinein. Tällöin  
esimerkiksi tartuntalain mukaisessa karanteenissakin olevat voisivat osallistua kokouksiin.  
Jotta sähköisten kokousten järjestäminen on mahdollista, kuntayhtymän hallintosäännössä  
tulee olla maininta sähköisen kokousmenettelyn mahdollisuudesta.  
Eksoten valtuuston 12.6.2019 hyväksymän hallintosäännön 3 luku koskee  
päätöksentekomenettelyä. Ehdotetaan hallintosäännön 3 luvun § 14 täydennettäväksi  
seuraavasti (lisäykset kursiivilla):  
14 §  
Kokousaika- ja paikka  
Toimielin kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa päättäminään aikoina ja valitsemissaan  
paikoissa. Toimielin voi pitää kokouksen myös sähköisesti.  
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa  
suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja  
salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.  
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapito- ja  
vaitiolovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen.  
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan  
sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus  
seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa  
tilassa.  
Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi  
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen  
pitämisestä.  
Voimaantulo  
Esityslistan liitteenä on hallintosääntöluonnos, johon on lisätty yllä oleva täydennys. Uuden  
hallintosäännön esitetään tulemaan voimaan heti valtuuston päätöksen jälkeen.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle  
hyväksyttäväksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin.