Poliisin tutkimattajättämispäätös, Kuntaliiton lausunto  
EKS/3681/03.03.05/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Lakimies Mari Kähkönen  
040 651 0449  
Liitteet  
1. Tutkinnan päätös  
2. Eksoten lausunto 24.3.2020  
Oheismateriaali  
Eksoten tarkastuslautakunta päätti 13.11.2019 tehdä tutkintapyynnön poliisille Eksoten  
halliuksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen toiminnasta.  
Kaakkois-Suomen poliisilaitos antoi 22.1.2020 asiassa tutkinnanjohtajan päätöksen  
esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Tarkastuslautakunta päätti 5.2.2020 päätöksessään  
julkaista pöytäkirjan liitteenä Eksoten verkkosivuille tutkintapyynnön ja sen liitteet sekä  
poliisin tutkimattajättämispäätöksen. Asiakirjat julkaistiin tarkastuslautakunnan pöytäkirjan  
liitteinä.  
Asiakirjojen julkaisusta esitettiin eri näkemyksiä tässä yhteydessä sekä asiassa ilmeni  
epäselvyyttä suhteessa kuntayhtymän tiedottamisvelvollisuuteen. Tämän johdosta Eksote  
päätti pyytää tarkastuslautakunnan asiakirjojen julkaisemisesta verkkosivuilla Kuntaliiton  
lausunnon. Lausunto saapui 25.3.2020.  
Kuntaliitto lausuu seuraavaa tiedottamisvelvollisuuteen liittyen: “Asian selvittelystä ja  
tutkinnasta on syntynyt runsas asiakirja-aineisto, joka sisältää myös paljon henkilötietoja.  
Osa tiedoista on julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä ja tietosuoja-asetuksen 9 artiklan  
mukaisia erityisiä henkilötietoja ja selvää on, ettei tällaisia tietoja yleiseen tietoverkkoon saa  
viedä missään olosuhteissa.”  
Lisäksi Kuntaliitto toteaa: “Tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon, että  
- tarkastuslautakunnalla ei ole ollut lainkaan toimivaltaa tutkintapyynnön tekemiseen,  
- poliisi on perustanut tutkintansa pyyntöön taholta, joka ei olisi ollut oikeutettu  
tutkintapyyntöä lainkaan tekemään,  
- tutkintapyynnön tuloksena on tehty tutkimatta jättämispäätös, sekä, että  
- kysymys on asiasta, johon kuntayhtymän jäsenkunnalla eikä kuntien jäsenillä ole edes  
muutoksenhakuoikeutta,  
Kuntaliitto katsoo, että on erittäin vahvat perusteet sille, että pöytäkirjaa/ päätöstä, jossa  
tutkimattajättämispäätös on kirjattu tiedoksi, ei lainkaan julkaista yleisessä tietoverkossa.  
Joka tapauksessa mitään päätöksen liiteasiakirjoja ei ole syytä julkaista yleisessä  
tietoverkossa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan kysymyksessä ei ole yleisen tiedonsaannin  
kannalta välttämättömistä tiedoista.”  
Kuntaliiton lausunnon mukaan tutkintapyynnön tekeminen ei alun perin ole kuulunut  
tarkastuslautakunnan toimivaltaan. Poliisi ei ole kiinnittänyt huomiota toimivallan ylitykseen,  
vaan asia on tutkittu. Tutkimattajättämispäätös on sellainen lopullinen päätös, joka tulee  
viedä tiedoksi toimivaltaiseen toimielimeen. Oikea toimielin on tässä tapauksessa Eksoten  
hallitus.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan poliisin tutkimattajättämispäätöksen ja liitteenä  
olevan kuntaliitolta saadun lausunnon sekä päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.  
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:  
Hallitus merkitsee tiedoksi poliisin tutkimattajättämispäätöksen ja Kuntaliiton lausunnon.  
Asia saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin.