Lausunto  
24.3.2020  
[Dnro]  
Tarja Krakau  
EteläKarjalan sosiaalija terveyspiiri  
[Osasto]  
Tiia Iivonen  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan liitteiden  
julkaisemista koskeva lausuntopyyntö  
Lausuntopyyntö  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on pyytänyt lausuntoa kuntayhtymän  
tiedotusvelvollisuudesta. Kuntaliitolta on tiedusteltu, pitääkö Eksoten julkaista kuntalain 29 § ja 140 §:n,  
julkisuuslain tai muun hyvän hallintotavan perusteella tarkastuslautakunnan pöytäkirjan liitteenä  
kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan toimia koskevat tutkintapyyntöasiakirjat liitteineen.  
Asian taustaa  
Tarkastuslautakunta päätti tehdä tutkintapyynnön poliisille Eksoten hallituksen puheenjohtajan  
toiminnasta 13.11.2019. Poliisi teki asiassa esitutkinnan toimittamatta jättämispäätöksen 22.1.2020.  
Tarkastuslautakunta päätti 5.2.2020 käsitellessään poliisin päätöstä tutkintapyyntöön, että tutkinnan  
päätös ja tarkastuslautakunnan tutkintapyyntö liitteineen julkaistaan pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.  
Tutkintapyyntöasiakirjat julkaistiin siten, että niistä oli osin petetty henkilötietoja ja salassa pidettäviä  
tietoja. Tällä hetkellä verkossa on Tarlan pöytäkirja https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/9/292 ja  
tutkinnan päätös. Ko. asiakirjat on poistettu tilapäisesti verkosta asiassa tulleiden yhteydenottojen ja  
asian epäselvyyden vuoksi. Selvityksen alla on siis voiko/tuleeko ne liittää asialle §11? Siihen ei ole  
muutoksenhakuoikeutta.  
Asiaan liittyy myös se, että tilapäinen valiokunta perustettiin Eksoten valtuustossa 18.12.2019  
toimeksiantonaan selvittää, nauttiiko Eksoten hallituksen puheenjohtaja valtuuston luottamusta  
kuntalain edellyttämällä tavalla.  
Kesken asian selvittämisen hallituksen puheenjohtaja jätti eronpyyntönsä 10.2.2020. Tilapäisen  
valiokunnan työ on lakkaamassa ko. syystä. Vaikka valiokunnan toimeksianto on sinänsä eri asia kuin  
poliisin toimivaltaan kuuluva mahdollisen rikoksen tutkinta, asiakirjat ja saadut selvitykset koskevat  
samaa materiaalia ja liittyvät toisiinsa. Tilapäinen valiokunta ei ole julkaissut asiakirjojaan Eksoten  
verkkosivuilla. Niihin sisältyy myös ko. tutkintapyyntö sekä selvitykset, jotka asiassa ehdittiin saada.  
Mikäli katsotte, että oheiset tarkastuslautakunnan tutkintapyyntöasiakirjat tulisi julkaista Eksoten  
verkkosivuilla, kuinka toimitaan asiassa kertyneiden asianosaisen selvitysten sekä muiden lausuntojen  
kanssa, joita tilapäinen valiokunta sai asiassa?  
Suomen Kuntaliitto  
Finlands Kommunförbund  
Lausunto  
24.3.2020  
[Dnro]  
Tarja Krakau  
Asianosainen on ilmaissut näkemyksensä, että tutkintapyynnön julkaisemisesta ei syntyisi lisäarvoa eikä  
kyseessä olisi enää yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellinen tieto, mikä tulisi verkkoon laittaa, ja  
hänen oikeusturvansa vuoksi, mikäli tutkintapyyntö liitteineen julkaistaan, myös hänen vastineensa  
todisteineen, jotka hän toimitti valiokunnalle, tulisi julkaista samassa yhteydessä kuin  
tarkastuslautakunnan materiaali.  
Lisäksi pyydän ottamaan lausumassanne huomioon, mikäli asiakirjojen julkaisemiseen vaikuttaa se, että  
asian siirtyminen poliisille on tapahtunut tarkastuslautakunnasta ilman, että asia olisi viety ensin  
hallituksen käsittelyyn. On esitetty näkemyksiä, että asiassa ei olisi menetelty kuntalain 85 §:n  
mukaisesti ja tällä olisi vaikutusta myös tarkastuslautakunnan oikeuteen päättää oheisten asiakirjojen  
julkaisemisesta.  
Asian juridinen arviointi  
Tarkastuslautakunnan toimivalta  
Kuntayhtymässä kuntayhtymän yleistä puhevaltaa käyttää hallitus. Kuntayhtymän hallitus on missä  
tahansa asiassa toimivaltainen taho valvomaan kuntayhtymän etua. Eksoten perussopimuksessa asia on  
todettu kohdassa § 11. Muilla toimielimillä ei tällaista yleistä edunvalvontaoikeutta ole, eivätkä muut  
tahot voi toimia hallituksen puolesta ilman selkeää hallitukselta saatua valtuutusta. Asian valmistelusta  
hallitukselle on määräykset Eksoten hallintosäännössä sekä osittain myös Eksoten perussopimuksessa  
(13 §).  
Kuntayhtymän puhevallan valvominen on siten ollut yksiselitteisesti hallituksen vastuulla.  
Tarkastuslautakunta on siten ylittänyt toimivaltansa, kun se hallituksen sivuuttaen on valtuuttanut  
KPMG:n tekemään nyt puheena olevan tutkintapyynnön poliisille.  
Huolimatta siitä, että tutkintapyynnön tekeminen ei alun perin ole kuulunut tarkastuslautakunnan  
toimivaltaan, asia on nyt kuitenkin poliisissa käsitelty. Poliisi ei toimivallan ylitykseen ole kiinnittänyt  
huomiota, vaan asian on tutkittu. Koska asia on esitutkintaviranomaisessa tutkittu,  
tutkimattajättämispäätös on joka tapauksessa sellainen lopullinen päätös, joka tulee viedä tiedoksi  
toimivaltaiseen toimielimeen. Oikea toimielin on tässä tapauksessa kuitenkin tarkastuslautakunnan  
sijasta kuntayhtymän hallitus, jolle päätös tulisi viedä tiedoksi.  
Tutkintapyyntöaineiston käsittelemisestä yleisessä tietoverkossa  
Asian selvittelystä ja tutkinnasta on syntynyt runsas asiakirja-aineisto, joka sisältää myös paljon  
henkilötietoja. Osa tiedoista on julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä ja tietosuoja-asetuksen 9 artiklan  
mukaisia erityisiä henkilötietoja ja selvää on, ettei tällaisia tietoja yleiseen tietoverkkoon saa viedä  
missään olosuhteissa.  
Suomen Kuntaliitto  
Finlands Kommunförbund  
Lausunto  
24.3.2020  
[Dnro]  
Tarja Krakau  
Kunnan viestintää ja tiedottamista koskevat useammatkin kuntalain säännökset. Tässä tapauksessa  
merkityksellisimmät ovat toisaalta kuntalain 140 §:ssä säännelty päätöksistä tiedottaminen kunnan  
jäsenelle ja toisaalta kunnan yleistä viestintää ja tiedottamisvelvollisuutta koskeva kuntalain 29 §.  
Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisesta  
tiedottamista. Säännös koskee myös kuntayhtymiä (64 §).  
Kuntalain 140 §:n mukaan mm. kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja  
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen  
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Muiden  
viranomaisten pöytäkirjat pidetään nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen  
tarpeelliseksi.  
Pöytäkirjan ”ehdoton” nähtävänä pito kuntalain 140 §:n 1 momentin perusteella koskee kuntayhtymissä  
yhtymävaltuustoa, yhtymäkokousta ja yhden toimielimen kuntayhtymässä sen ainoaa toimielintä.  
Tarkastuslautakunnan ja kuntayhtymän hallituksenkin pöytäkirjojen nähtävänä pito on näiden  
toimielinten harkinnassa. Jos pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa, siinä saa olla ainoastaan  
kuntalaisten yleisen tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja.  
Tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon, että  
-
-
tarkastuslautakunnalla ei ole ollut lainkaan toimivaltaa tutkintapyynnön tekemiseen,  
poliisi on perustanut tutkintansa pyyntöön taholta, joka ei olisi ollut oikeutettu tutkintapyyntöä  
lainkaan tekemään,  
-
-
tutkintapyynnön tuloksena on tehty tutkimatta jättämispäätös, sekä, että  
kysymys on asiasta, johon kuntayhtymän jäsenkunnalla eikä kuntien jäsenillä ole edes  
muutoksenhakuoikeutta,  
Kuntaliitto katsoo, että on erittäin vahvat perusteet sille, että pöytäkirjaa/ päätöstä, jossa  
tutkimattajättämispäätös on kirjattu tiedoksi, ei lainkaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Joka tapauksessa  
mitään päätöksen liiteasiakirjoja ei ole syytä julkaista yleisessä tietoverkossa. Kuntaliiton näkemyksen  
mukaan kysymyksessä ei ole yleisen tiedonsaannin kannalta välttämättömistä tiedoista.  
Siltä osin kuin tutkimattajättämispäätös ja sen liitteet ovat julkisuuslain mukaan julkista tietoa, niistä voi  
antaa tiedon, jos joku asiakirjoja pyytää. (Osa asiakirjoista lienee katsottavissa kuitenkin sisäistä  
työskentelyä varten laadituiksi ei-asiakirjoiksi, joita ei tarvitse antaa kenellekään. Tämä on syytä harkita  
tapauskohtaisesti, jos tietopyyntöjä tulee.)  
SUOMEN KUNTALIITTO  
Tarja Krakau  
johtava lakimies  
Suomen Kuntaliitto  
Finlands Kommunförbund  
Lausunto  
24.3.2020  
[Dnro]  
Tarja Krakau  
Suomen Kuntaliitto  
Finlands Kommunförbund