Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.  
EKSOTEN Hallintosääntö 50§:  
”Vähintään seitsemän (7) valtuutettua voi tehdä hallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen  
kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.  
Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään  
kysymyksen tekemisestä. Kysymykseen annettu vastaus merkitään tiedoksi.  
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä  
tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.”  
KYSYMYKSIÄ:  
1. Onko tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö ylittäneet toimintavaltuutensa, ryhtyessään  
toimimaan vireille panijana Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen asemaa  
koskevan tutkintapyynnön ja sen johdosta käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä.  
2. Onko tarkastuslautakunnalla ollut toimivalta tutkintapyynnön tekemiseksi?  
3. Kuuluuko tarkastuslautakunnan toimivaltaan tutkintapyynnön liitteenä olleiden tapausten  
/esimerkkien oikeudellinen arviointi?  
4. Onko tarkastuslautakunnalla oikeus oikeudellisen arvioinnin tekemiseen julkaisemiensa asiakirjojen  
perusteella, myös menneiden, yli 6-v takaisten aineiston pohjalta.  
Perusteluja:  
Kuntalain mukaan arvioitaessa luottamushenkilön virheellistä menettelyä toimivalta on kuntayhtymän  
hallituksella.  
Asian selvittämisestä valtuustoa varten vastaa kunnanhallitus.  
Kuntalaki toteaa mm.  
KUNTALAKI 85 §  
Virheellinen menettely luottamustoimessa  
” Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen  
tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava  
asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle.”  
Jatkuu:  
Asian selvittämisestä valtuustoa varten vastaa kunnanhallitus.  
Koska asia tulee käsitellä kunnanhallituksessa, tulee se valmistella kunnanhallituksen  
kokoukseen niin, että hallituksella on riittävät edellytykset päättää asiasta.  
Hallituksen päätösesityksen perusteluissa on syytä käydä läpi ne seikat ja tapahtumat, joiden perusteella  
luottamushenkilön epäillään toimessaan syyllistyneen virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä  
velvollisuuksiensa vastaisesti.  
Tämä on tärkeää myös sen vuoksi, että luottamushenkilö, jota asia koskee, tietää mihin häneen kohdistuvat  
epäilyt perustuvat ja mihin hänen tulee selvityspyynnön johdosta vastata.  
Asia tulee siten käsitellä hallituksessa kaksi kertaa.  
Ensimmäisessä kokouksessa päätetään pyytää ao. luottamushenkilöltä selvitys ja seuraavassa kokouksessa,  
jossa luottamushenkilöltä saatu selvitys on käytettävissä, siitä, mihin toimenpiteisiin asian johdosta  
ryhdytään.  
Rautjärvellä 2.4.2020  
Liisa Terävä, Eksote valtuuston jäsen  
0405471570 liisa.teravap.inet.fi  
Kirsti Cederström, Eksote valtuutettu  
Turo Haapamäki, Eksote valtuutettu  
Esko Ijäs, Eksote valtuutettu  
Jarmo Lahtinen, Eksote valtuutettu  
Juha Liimatta, Eksote valtuutettu  
Anneli Myllärinen, Eksote valtuutettu  
Tuula Putto, Eksote valtuutettu  
jarmo.lahtinen@pp.inet.fi, anneli.myllarinen@pp.inet.fi, tuula.putto@pp.inet.fi, juhaniliimatta@gmail.com,  
esko.ijas@jippii.fi, kirsti.cederstrom@esfera.fi, turohaapamaki@gmail.com