Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta  
EKS/1262/00.01.08.40/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Lakimies Mari Kähkönen  
040 651 0449  
Liitteet  
1. Kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta  
Oheismateriaali  
Eksoten kirjaamoon on 3.4.2020 saapunut kirjallinen kysymys Eksoten toimintaa ja hallintoa  
koskevasta asiasta (liitteenä).  
Eksoten hallintosääntö § 50:  
Hallitukselle osoitettava kysymys  
“Vähintään seitsemän (7) valtuutettua voi tehdä hallitukselle osoitetun kirjallisen  
kysymyksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.  
Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi  
pidetään kysymyksen tekemisestä. Kysymykseen annettu vastaus merkitään tiedoksi.  
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan  
kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei  
kysymyksen johdosta saa tehdä.”  
Kirjallisen kysymyksen on sähköpostitse allekirjoituksellaan vahvistanut 7 valtuutettua.  
Kysymykset:  
1.  
Onko tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö ylittäneet toimintavaltuutensa,  
ryhtyessään toimimaan vireille panijana Eksoten hallituksen puheenjohtaja  
Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön ja sen johdosta  
käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä?  
2.  
3.  
Onko tarkastuslautakunnalla ollut toimivalta tutkintapyynnön tekemiseksi?  
Kuuluuko tarkastuslautakunnan toimivaltaan tutkintapyynnön liitteenä  
olleiden tapausten/esimerkkien oikeudellinen arviointi?  
4.  
Onko tarkastuslautakunnalla oikeus oikeudellisen arvioinnin tekemiseen  
julkaisemiensa asiakirjojen perusteella, myös menneiden, yli 6-v takaisten  
aineiston pohjalta?  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää vastauksen antamisesta. Seuraava valtuuston kokous pidetään 28.4.2020.  
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:  
Hallitus valmistelee seuraavaan Eksoten hallituksen kokoukseen vastauksen kirjalliseen  
kysymykseen, joka annetaan 28.4 kokoontuvalle valtuustolle.  
Päätös  
Hyväksyttiin.