Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON  
ASIAKASMAKSUT 2020  
LUONNOS 1.5.2020 ALKAEN  
Hallituksen päätös  
18.12.2019 / 274 §  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
2 (32)  
KÄYTÖSSÄ OLEVIA PERIAATTEITA  
1. Asiakkaan siirtyessä Eksotessa yksiköstä toiseen (laitoshoito-asumisyksiköt/asumisyksiköt-  
laitoshoito/laitoshoito-laitoshoito/asumsiyksikkö-asumisyksikkö) ei lähettävä yksikkö laskuta  
lähtöpäivää.  
2. Asiakasmaksuasetuksen 8 §:n mukaan, jos potilas erikoissairaanhoidon poliklinikalla suoritetun  
tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä  
poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. 1.1.2016 lukien säännöstä  
sovelletaan koko Eksoten alueella potilaan siirtyessä avohoitoyksiköstä välittömästi  
laitoshoitoyksikköön.  
3. Mikäli laskutuksessa asiakkaalle muodostuu alle 4,50 euron suuruinen lasku, ei sitä pääsääntöisesti  
lähetetä asiakkaalle, vain saatava siirretään laskutettavaksi asiakkaan seuraavassa laskussa.  
4. Mikäli etäpalveluna tuotettavalle palvelulle ei ole erikseen hinnastossa määritelty maksua,  
etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään hinnaston mukainen asiakasmaksu. Maksu peritään  
kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamista etäpalveluista, jotka ovat  
sisällöltään verrattavissa perinteisiin asiakas- tai potilaskäynteihin. Etäpalvelua voidaan antaa  
puhelimitse, videovälitteisesti tai muilla teknisillä tavoilla. Jos palvelu on hinnaston mukaan  
maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään asiakkaalle maksuton. Maksuttomia ovat  
terveydenhuollon puhelut, joissa ei tehdä jatkosuunnitelmaa eikä potilasta koskevaa hoitopäätöstä.  
KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN  
Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §): ”Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta  
aiheutuvien kustannusten suuruinen.”  
Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 11 §): ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja  
terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on  
alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön  
lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.”  
Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta 1.1.2020 alkaen:  
3 § Kotona annettavat palvelut: tulorajat muuttuvat ja 33 § Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on  
vähintään 110,00 €/kk.  
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun  
kuukausimaksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.  
Maksu tarkistetaan silloin kun  
palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on oleellisesti muuttunut  
kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet  
maksu osoittautuu virheelliseksi tai  
palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.  
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.  
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi samanaikaisesti  
indeksitarkistuksien kanssa. Maksut tarkistetaan 2020 seuraavasti: Kotihoidon maksupäätökset 1.2.2020 alkaen.  
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksupäätökset 1.3.2020 alkaen ja asumispalveluiden maksupäätökset 1.5.2020 alkaen.  
1.11.2019 on tullut voimaan lakimuutos lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988, muutos 54/2019),  
joka velvoittaa kunnat/kuntayhtymät järjestämään veteraaneille maksuttomasti heidän tarpeensa mukaiset kotona  
asumista tukevat palvelut. Palvelut ovat yksilöllisiä ja perustuvat aina palvelutarpeeseen.  
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 12 a §:  
”Rintamaveteraanille korvataan sosiaalihuoltolain (1201/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista  
kotipalveluista, 7 kodan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista,  
omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain 24 §:n  
mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset (kotona asumista tukevat palvelut).  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
3 (32)  
Rintamaveteraanilta ei peritä maksua tai korvausta kotona asumista tukevista palveluista.  
Teksteissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin  
(734/1992) ja asetukseen 912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin.  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
4 (32)  
SISÄLLYSLUETTELO  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
5 (32)  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
6 (32)  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
7 (32)  
1 AVOPALVELUJEN MAKSUT  
1.1 Kotona annettava palvelu (Asetus 3 §)  
1.1.1 Säännöllinen kotihoito  
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen  
(607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä  
palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon  
mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu (30.12.1992/1648).  
Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista (4 kertaa tai useammin  
kuukaudessa) peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausi-  
maksu. Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä  
prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama  
määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksu ei saa ylittää  
tuotantokustannuksia.  
Kuukausitaulukko 1.2.2020 alkaen.  
Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu-  
luokka 1 luokka 2 luokka 3 luokka 4 luokka 5 luokka 6 luokka 7 luokka 8 luokka 9 luokka 10  
Tuloraja  
2020  
8-10  
h/kk  
11-13  
h/kk  
14-16  
h/kk  
17-19  
h/kk  
20-22  
h/kk  
23-25  
h/kk  
26-29  
h/kk  
30 h tai  
yli/kk  
2-4 h/kk 5-7 h/kk  
588  
1 hlö  
14 %  
12 %  
11 % 11,5 %  
10 % 10,5 %  
8 %  
6 %  
18 %  
13 %  
20 %  
14 %  
12 % 12,5 %  
11 % 11,5 %  
9 %  
7 %  
22 %  
15 %  
24 %  
16 %  
13 % 13,5 % 14,5 % 15,5 %  
26 %  
17 %  
28 %  
18 %  
30 %  
19 %  
32 %  
35 %  
1084  
1701  
2103  
2546  
2924  
2 hlöä  
3 hlöä  
4 hlöä  
5 hlöä  
6 hlöä  
20 %  
17 %  
14 %  
12 %  
10 %  
22 %  
18 %  
15 %  
13 %  
11 %  
12 % 12,5 %  
10 % 10,5 %  
13 % 13,5 %  
11 % 11,5 %  
8,5 %  
6,5 %  
9,5 %  
7,5 %  
8 %  
8,5 %  
9 %  
9,5 %  
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350,00 eurolla ja  
maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.  
Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon  
mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Jos  
asiakkaan palvelutarve edellyttää kahden työntekijän samanaikaista läsnäoloa, niin  
hoitotunnit määräytyvät työntekijöiden yhteenlaskettujen läsnäolotuntien mukaan.  
Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun  
suuruuteen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen kun  
todetaan muutoksen olevan pysyvä.  
Asiakkaan toteutuneet palvelutunnit tarkistetaan kuukausittain laskutuksen  
yhteydessä ja palvelumaksu muutetaan vastaamaan toteutuneiden tuntien  
maksuluokkaa. Maksuluokan muuttuessa tehdään uusi palvelu- ja maksu-  
päätös  
Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan.  
Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi  
(samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa).  
Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös asiakkaasta johtuvan tilapäisen  
keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy kalenterikuukauden aikana yhteensä yli  
viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittäviltä keskeytyspäiviltä.  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
8 (32)  
Ennalta tiedetyistä keskeytyspäivistä on ilmoitettava kotihoitoon ennakkoon. Jos  
palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.  
Jos palvelu keskeytyy Eksotesta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi tai asiakas on  
ympärivuorokautisessa hoidossa, ei maksua peritä.  
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa  
(Asetus 27 §):  
palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai  
avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön:  
veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk)  
verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen  
rintamalisä, elatusapu ja -tuki)  
metsätulo (Asetus 28 a §)  
jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon  
viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo  
Tulot, joita ei oteta huomioon (Asetus 29 §):  
lapsilisää  
lapsen hoitotukea  
kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta  
asumistukia  
vammaistukia  
rintamalisää  
eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia  
1.1.2 Tilapäinen kotihoito (vähemmän kuin 4 kertaa kuukaudessa)  
Lääkärin, hammaslääkärin kotikäynti  
Muun henkilön suorittama kotikäynti  
18,90 €/käynti  
12,00 €/käynti  
1.1.2.1 Tilapäinen kotihoito, kuntouttava arviointijakso kesto enintään 4 viikkoa  
Tilapäinen kotihoito, kuntouttava arviointijakso 9,50 €/vrk  
1.1.3 Tilapäinen kotipalvelu  
0 – 2 tuntia  
20,10 €/käynti  
26,40 €/käynti  
33,30 €/käynti  
40,20 €/käynti  
yli 2 – 5 tuntia  
yli 5 – 8 tuntia  
yli 8 tuntia  
1.1.4 Kotihoidon maksua ei peritä sotaveteraaneilta sota- ja sotilasinvalideilta eikä  
rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta  
Kotihoidon maksua ei peritä vuosien 1939 – 1945 sodassa olleilta sotaveteraaneilta ja  
sotainvalideilta, eikä rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta  
kotihoidon asiakkailta, joiden palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin.  
Kotihoidon maksua ei myöskään peritä sotilasinvalideilta, mikäli invalidin haitta-aste  
on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-  
tehtävissä enne vuotta 1991.  
Korvaus peritään Valtiokonttorilta.  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
9 (32)  
1.2 Tukipalvelut  
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai –  
asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kotona annettavan  
palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
1.2.1 Turvapalvelut  
1.2.1.1 Turva-auttajapalvelu turvapuhelimen ja paikantavan turvarannekkeen käyttäjille  
Turva-auttajapalvelut tuotetaan Eksoten sopimustoimittajana toimivan  
hälytyskeskuksen kautta tuleviin turvahälytyksiin. Näihin liittyvät turvapuhelimet ja  
turvarannekkeet tilataan sopimustoimittajalta. Muulla tilapäisellä auttajakäynnillä  
tarkoitetaan muulla kuin turvapuhelimella tai -hälyttimellä pyydettyä turvahälytykseen  
verrattavaa satunnaista käyntiä. Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kuukausi.  
Turva-auttajakäynti  
Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kk.  
16,00 € /käynti  
Muu tilapäinen auttajakäynti  
16,00 €/käynti  
Jos tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä tai  
muussa vastaavassa asumisessa on kiinteä  
turvapuhelinjärjestelmä, asiakasta veloitetaan  
20,00 €/kk  
1.2.1.2. Etäpalveluna toteutettu kotihoidon käynti/ videokuvallinen yhteys  
Etäpalveluna toteutettavalla kotihoidon käynnillä tarkoitetaan videokuvallisen  
internetyhteyden välityksellä toteutettua kotihoidon käyntiä. Asiakas saa käyttöönsä  
helppokäyttöisen tabletlaitteen. Kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan  
hoitoaikaan asiakasmaksua määritettäessä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta  
etäkäynnistä ei peritä laitevuokraa. Videoyhteys sisältää maksuttomat omaisyhteydet.  
Henkilö, joka palvelutarpeen arvioinnin mukaan hyötyisi videokuvallisesta omais-  
yhteydestä, mutta ei pysty käyttämään markkinoilla olevia tabletlaitteita, voi saada  
helppokäyttöisen vuokralaitteen käyttöönsä, jonka maksu on 20,00 €/kk.  
Omaishoidon asiakkaalle videokuvayhteys on maksuton, sisältää maksuttomat  
omaisyhteydet.  
1.2.2 Siivouspalvelu  
Kotihoito ei pääsääntöisesti anna siivouspalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta  
muun palveluntuottajan hankkimisessa.  
Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavissa, siivousmaksu on 40,00 €/tunti/-  
työntekijä.  
Tukipalveluin tuetussa asumisyksiköissä siivouspalveluista veloitetaan 40,00 €/kk.  
1.2.3 Pyykkipalvelu  
Kotihoito ei pääsääntöisesti anna pyykkipalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta  
muun palveluntuottajan hankkimisessa.  
Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavissa, pyykkipalvelumaksu on 50,00 €/kk.  
Tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä pyykkipalvelusta veloitetaan 50,00 €/kk.  
1.2.4 Saunapalvelu  
asiakas tulee omalla kyydillä, avustetaan tarvittaessa  
Sauna, avustus ja kuljetus sisältyvät hintaan  
10,00 €/kerta  
16,00 €/kerta  
 
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
10 (32)  
21,00 €  
1.2.5 Päivätoiminta  
Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta €/toimintapäivä  
Ei kerrytä maksukattoa  
Lounas ja päiväkahvi sisältyvät hintaan, lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin järjestämästä kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen  
alin kertamaksu.  
Omaishoidettavien lyhytaikainen päivähoito  
(enintään 4 h/päivä)  
8,00 €  
Ei sisällä aterioita eikä kuljetusta. Ei kerrytä maksukattoa.  
1.2.6 Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksut  
Asiakas maksaa jokaisesta matkasta omavastuuna julkisen liikenteen kilometrien  
mukaisen maksun.  
Jos kaksi tai useampi kuljetuspalvelupäätöksen saanutta käyttäjää matkustaa yhdessä  
samalla taksilla, ei omavastuuta peritä. Kaikilta yhdessä matkustavilta vähennetään  
kuitenkin yksi matka matkustusoikeudesta. Asiakkaalla on oikeus ottaa mukaan yksi  
maksuton saattaja. Saattaminen on esim. asiakkaan avustamista autoon, asiakkaan  
tavaroiden nostamista autoon ja asiakkaan avustamista matkakohteeseen. Saattajan  
iän ja toimintakyvyn on oltava sellainen, että hän suoriutuu saattamisesta oman ja  
saatettavan turvallisuuden vaarantumatta.  
Muu asiakkaan seurassa matkustava henkilö kuin saattaja maksaa matkasta kulloinkin  
voimassa olevaa asiakkaan omavastuuosuutta vastaavan summan. Muusta henkilöstä  
on kyse esim. kun asiakas tarvitsee kuljettajan apua (esim. invataksilla matkustavat  
asiakkaat, porrasvetoa tarvitsevat).  
SHL:n mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt voivat käyttää Lappeen-  
rannassa liikennöiviä palvelulinjoja ja muissa Eksoten kunnissa liikennöiviä  
kutsutakseja maksutta. Eksote maksaa taksiyrittäjälle/liikennöitsijälle asiakkaan  
omavastuu-osuuden. Palvelulinjan/kutsutaksin käyttö vähentää asiakkaan matkoja.  
Sotaveteraanit, sota- ja sotilasinvalidit  
Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea myönnetään maksutta vuosien 1939 –  
1945 sodissa olleille sotaveteraaneille ja sotainvalideille sekä rintamasotilas-,  
rintamapalvelus-, tai rintamatunnuksen omaaville kotihoidon asiakkaille ,joiden  
palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin.  
Liikkumisen tukea myönnetään maksutta myös sotilasinvalideille, mikäli invalidin  
haitta-aste on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai sairastuminen on tapahtunut  
asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.  
Korvaus peritään Valtiokonttorilta.  
1.2.7 Kotiin kuljetetut ateriat  
Kotiin kuljetetun aterian myöntämisperusteet  
Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai  
alentuneen toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi  
valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin.  
Kotihoidon tukipalveluihin kuuluva ateriapalvelun järjestämisessä noudatetaan  
yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Palvelujen järjestämistapaan vaikuttavat  
kuitenkin maantieteelliset olosuhteet ja käytettävissä olevat muut palvelut.  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
11 (32)  
Kotiin kuljetettu tulosidonnainen ateria myönnetään 4 – 7 kertaa/viikko. Ateria  
sisältää pääruuan, raasteen/salaatin ja jälkiruuan. Lämmin ateria kuljetetaan  
kotiin pääsääntöisesti enintään 5 kertaa viikossa ja viikonlopun ateriat  
toimitetaan kylmäaterioina perjantaisin. Kotiinkuljetusaterian kuljetusmatka  
on enintään 20 km aterian tuottamisyksiköstä.  
Eksoten ateriapalvelu voidaan myöntää yli 14 vuorokautta kestävään  
ateriapalvelutarpeeseen. Lyhyemmälle ajalle (esim. kotiuttaminen sairaalasta)  
asiakas voi halutessaan tilata aterian suoraan ateriantuottajalta  
omakustanteisesti, mikäli ateriantuottaja siihen suostuu. Tällöin  
ateriantuottaja laskuttaa suoraan asiakasta.  
Kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksu  
Asiakasmaksun määräytymisperusteet ovat samat kuin säännöllisessä kotihoidossa.  
Maksun määräytymisessä otetaan huomioon varallisuuden osalta vain sen tuottama  
tulo.  
Maksutaulukko on seuraava:  
Tulot/henkilö  
Maksu/ateria  
alle 900,00 €  
7,10 €  
8,10 €  
9,30 €  
10,40 €  
11,30 €  
901,00 – 1 100,00 €  
1 101,00 – 1 500,00 €  
1 501,00 – 2 000,00 €  
yli 2 000,00 €  
Kotiin kuljetetusta ateriasta asiakkaalta peritään taulukon mukainen maksu. Taulukon  
mukainen maksu peritään myös niiltä asiakkailta, joille palvelutarpeenarvion  
perusteella myönnetään kotiin kuljetettu ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu,  
lounas ateriantuottajan tiloissa, palvelutalossa tai vastaavassa.  
Maksua tarkistetaan, mikäli asiakkaan tulot muuttavat oleellisesti. Asiakasmaksu  
tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi samanaikaisesti lakisääteisten  
indeksitarkistusten kanssa.  
1.2.8 Ateriamaksut tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä  
Kokopäivämaksu  
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)  
14,00 €  
8,00 €  
Osapäivämaksu  
(aamupala tai iltapala ja lounas tai päivällinen, sisältää tarvittaessa päiväkahvin)  
1.3 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (Laki 6b §) Ei kerrytä maksukattoa.  
Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksua 11,40 €/vrk. Yksi  
omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä vastaa kahta päivätoimintapäivää (omavastuu  
11,40 €/2 päivätoimintapäivää). Kuljetusmaksua ei peritä.  
1.4 Perhehoito  
1.4.1 Lyhytaikainen perhehoito  
Perhehoitoa voi käyttää omaishoidettavan hoidon järjestämiseen omaishoidon  
lakisääteisten vapaiden aikana. Tällöin omaishoidettavalta ei peritä omavastuuosuutta  
11,40 €/vrk. Tämän lisäksi lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää ennalta sovittuun  
tilapäis- tai jaksohoitoon.  
Maksu asiakkaalle, ei kerrytä maksukattoa  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
12 (32)  
Kokopäivä (yli 6 tuntia)  
Osapäivä (alle 6 tuntia)  
32,50 €/vrk  
16,00 €/vrk  
1.4.2 Pitkäaikainen perhehoito  
Pitkäaikaisessa perhehoidossa noudatetaan pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu-  
taksaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c §, asetus sosiaali- ja  
terveydenhuollon asiakasmaksuista 19 §).  
Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen  
maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista.  
Asiakasmaksu sisältää asumisen, ravitsemuksen hoidon ja hoivan. Lääkekulut  
huomioidaan vähennyksenä. Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa oleva on välittömästi  
ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai  
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin  
puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausi-  
tulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään  
42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos  
pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös pitkäaikaisessa  
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta  
asiakasmaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 %  
nettokuukausituloista.  
Pitkäaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan  
perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei  
perhehoidon asiakasmaksua siirtopäivältä peritä.  
Perhehoidossa olevan asiakkaan vähimmäiskäyttövaran suuruudesta säädetään laissa  
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (7 c §). Lain mukaan pitkäaikaisen  
laitoshoidon asiakasmaksua noudatettaessa asiakkaalle on jäätävä henkilökohtaiseen  
käyttöön 110,00 euroa. Eksote on määritellyt, että perhehoidon asiakasmaksu voidaan  
määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää  
kuukausittain vähintään 200,00 euroa. Tämä summa kattaa vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot. Varojen  
käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista perhehoitajan tulee sopia asiakkaan,  
asiakkaan edunvalvojan tai asioiden hoitajana toimivan henkilön kanssa.  
Harkinnanvaraisena vähennyksenä, taloudellinen tilanne huomioon ottaen,  
huomioidaan entisen asunnon kustannukset enintään 3 kuukauden ajan perhehoidon  
alkamisesta. Edellyttäen, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet on haettu.  
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
13 (32)  
2 ASUMISPALVELUT  
2.1 VANHUSTENPALVELUT  
2.1.1 Lyhytaikainen asumispalvelumaksu. Kerryttää maksukattoa.  
Lyhytaikainen asumispalvelumaksu  
48,90 € /vrk  
Palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa ja tukipalveluin tuetussa  
asumisyksikössä noudatetaan lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua,  
maksukaton täyttymisen jälkeen  
22,50 €/vrk.  
2.1.2 Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa Kerryttää maksukattoa.  
Päivä- ja yöhoidon maksu  
22,50 €/ vrk  
2.1.3 Ohjattu senioriasuminen  
Asiakas maksaa ohjatussa senioriasumisessa säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun  
saamistaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista palveluista (kts. kotihoidon  
maksutaulukko).  
Tukipalvelumaksut (ateriat, siivous, pyykkihuolto yms.) asiakkaat maksavat erikseen  
(kts. tukipalvelumaksut).  
Arkipäivänä ohjatussa senioriasumisessa toimii asiakkaiden yhteisöllistä toimintaa  
järjestävä ohjaaja, jonka työpanoksesta ei toistaiseksi laskuteta asiakasta.  
2.1.4 Tukipalveluin tuettu asuminen  
Palvelu muodostuu hoivasta ja hoidosta sekä erikseen hankittavista tukipalveluista.  
Asiakkaan maksettavat maksut koostuvat kotihoidon maksusta (hoiva ja hoito) ja  
tukipalvelujen maksuista.  
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella.  
Hoivan ja hoidon maksu määräytyy kotihoidon maksun perusteella. Kotihoidon maksu  
määräytyy bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena säännöllisen kotihoidon  
kuukausitaulukon pohjalta (kts. kotihoidon maksutaulukko). Palvelumaksua peritään  
35 % tulorajan ylittävältä osuudelta. Yhden henkilön tuloraja on 588,00 €/kk.  
Tukipalvelumaksut (ateria, siivous, pyykkihuolto yms.) asiakkaat maksavat erikseen  
(kts. tukipalvelumaksut).  
Palvelumaksua ja tukipalvelumaksua määrättäessä huomioidaan, että asiakkaan  
omaan käyttöön jää vähintään käyttövaroja 230,00 €/kk, jotka kattavat mm.  
lääkemenot, vaatemenot, henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi-  
ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut  
vastaavat menot.  
Harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioidaan entisen asunnon kustannukset  
enintään 3 kuukauden ajan asumispalvelun alkamisesta. Harkinnanvaraisuuteen  
vaikuttaa asiakkaan taloudellinen tilanne. Asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet tulee olla  
haettuna.  
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
14 (32)  
2.1.5 Palveluasuminen  
Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito,  
hoiva ja hoito. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta nettotulojen mukaan  
määräytyvän asiakasmaksun. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen  
perusteella.  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös  
määräaikaistalletusten korot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä),  
mikäli nettotulo ylittää 10,00 €/kk.  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätuloa) eikä kertaluonteisia  
myyntituloja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
Palveluasunnon vuokra,  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 30,00 €/kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot mm. julkisen  
terveydenhuollon maksut tai palvelukodin lääkärin määräämän fysioterapian  
sekä hammashoidon. Suuret lääkemenot, joita Kela ei korvaa, edunvalvonta-  
palkkio enintään 35,00 €/kk, entisen asunnon kustannukset enintään 3  
kuukauden ajan asumispalvelun alkamisesta. Vuokranantajan vaatima  
vastuuvakuutus. Edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet on  
haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 180,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja  
vähäiset (alle 30,00 €/kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteis-  
taloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen  
maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän  
puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden  
yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %, josta vähennysten jälkeen kotiin jäävälle  
puolisolle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen omaan käyttöön n. 600,00 €/kk.  
Niissä ympärivuorokautisen asumisen kiinteistöissä, joissa asuu myös palvelu-  
asumisen asukkaita, voi paikalla oleva henkilökunta vastata myös palveluasumisen  
asukkaiden turvapuhelinhälytyksiin öiseen aikaan.  
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
15 (32)  
2.1.6 Tehostettu palveluasuminen  
Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito,  
hoiva ja hoito. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta nettotulojen mukaan  
määräytyvän asiakasmaksun. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen  
perusteella.  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös  
määräaikaistalletusten korot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä),  
mikäli nettotulo ylittää 10,00 € /kk.  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätuloa) eikä kertaluonteisia  
myyntituloja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
Palveluasunnon vuokra  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 30,00 €/kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot mm. julkisen  
terveydenhuollon maksut, palvelukodin lääkärin määräämän fysioterapian  
sekä hammashoidon. Suuret lääkemenot, joita Kela ei korvaa,  
edunvalvontapalkkio enintään 35,00 €/kk, entisen asunnon kustannukset  
enintään 3 kuukauden ajan asumispalvelun alkamisesta. Vuokranantajan  
vaatima vastuuvakuutus. Edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet  
on haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 165,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja  
vähäiset (alle 30,00 €/kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteis-  
taloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen  
maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän  
puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden  
yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %, josta vähennysten jälkeen kotiin jäävälle  
puolisolle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen omaan käyttöön n. 600,00 €/kk.  
2.1.7 Sotaveteraanit, sota- ja sotilasinvalidit rintamasotilas-, rintamapalvelus-  
tai rintamatunnuksen omaavat  
Asumispalvelujen asiakasmaksua ei peritä vuosien 1939 – 1945 sodissa olleilta  
sotaveteraaneilta ja sotainvalideilta eikä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, tai  
rintamatunnuksen omaavilta palvelu asumisen tai tehostetun palveluasumisen  
asiakkailta.  
Asumispalveluiden asiakasmaksua ei peritä myöskään, sotilasinvalideilta, mikäli  
invalidin haitta-aste on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai sairastuminen  
on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.  
Maksu peritään Valtiokonttorilta.  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
16 (32)  
2.2 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT  
2.2.1 Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen  
Asiakas on vuokra- tai asumissopimussuhteessa palveluntuottajaan, jolle maksaa  
vuokran/asumismaksun.  
Muun palvelun maksu määräytyy nettotulojen mukaan  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot  
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10 €/kk.  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätulo) eikä kertaluonteisia myyntituloja  
(esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
palveluasunnon vuokra  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 30,00 € /kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot (mm. julkisen  
terveydenhuollon tai palvelukodin lääkärin määräämä fysioterapia,  
hammashoidot, suuret lääkemenot, joita Kela ei korvaa, edunvalvontapalkkio  
enintään 35,00 €/kk, kuntouttavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset  
yms.). Vuokranantajan vaatima vastuuvakuutus. Edellytetään, että asiakkaalle  
kuuluvat Kelan maksamat etuudet on haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja tehostetussa palveluasumisessa 180,00  
€/kk ja palveluasumisessa 200,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja vähäiset (alle  
30,00 € /kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot, henkilökohtaisesta  
puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut,  
puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteis-  
taloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palvelu-asumisen  
maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän  
puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden  
yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %  
2.2.1.1 Päihdekuntoutus, ostopalvelut  
Palvelun maksu määräytyy nettotulojen mukaan.  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot  
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10 €/kk.  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
17 (32)  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätulo) eikä kertaluonteisia myyntituloja  
(esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
asunnon vuokra  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 30,00 € /kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot (mm. julkisen  
terveydenhuollon lääkärin määräämä fysioterapia, hammashoidot, suuret  
lääkemenot, joita Kela ei korvaa, edunvalvontapalkkio enintään 35,00 €/kk,  
kuntouttavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset yms.). Vuokranantajan  
vaatima vastuuvakuutus. Edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat Kelan  
maksamat etuudet on haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 180,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja  
vähäiset (alle 30,00 € /kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö elää yhteistaloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa,  
noudatetaan maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin  
jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään  
puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %.  
2.2.2 Tuettu asuminen  
Asiakasmaksu määräytyy nettotulojen mukaan. Vähennyksenä nettotuloista  
huomioidaan vuokra sekä asiakkaan omaan käyttöön jäävä käyttövara seuraavasti:  
Omaan käyttöön jäävä käyttövara 250,00 €/kk + valittuun ateriapakettiin  
kuulumattomiin aterioihin varattava osuus, joka on määritelty 2020 toimeentulotuen  
perusosasta.  
Perusosan määrä vuonna 2020 on 502,21 €/kk em. summasta ravinnon osuus 49 % =  
246,08 €/kk: (aamupala 16 % = 39,38 €, lounas 45 % = 110,73 € ja päivällinen 39 % =  
95,97 €)  
ateriapalveluna aamupala ja lounas, omaan käyttöön yht. 345,97 €/kk  
ateriapalveluna lounas, omaan käyttöön yht. 385,35 €/kk  
ateriapalveluna aamupala, lounas ja päivällinen, omaan käyttöön 250,00 €/kk  
ei ateriapalvelua, omaan käyttöön jää 496,08 €/kk.  
2.2.3 Lyhytaikainen tuettu asuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja lyhytaikainen  
tehostettu palveluasuminen  
Asiakasmaksu  
22,50 €/hoitopäivä  
sovelletaan asiakasmaksuasetuksen 12 §. Kerryttää maksukattoa.  
2.2.4 Kotipalvelu  
Hoidon maksuna peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen  
kuukausimaksu kotihoidon asiakasmaksun mukaisesti (kohta 1.1.1).  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
18 (32)  
2.2.5 Tukiasuminen  
Asiakas maksaa vuokran vuokrasopimuksen perusteella. Kotihoidon antamasta  
hoidosta peritään kotihoidon asiakasmaksu (kohta 1.1.1). Psykososiaalisen hoidon ja  
kuntoutuksen osuus on asiakkaalle maksutonta.  
2.2.6 Tilapäismajoitus  
Tilapäismajoitusyksikkö  
10,00 €/vrk  
ympärivuorokautista, tilapäistä, lyhytaikaista asumista, joka sisältää majoituksen  
liinavaatteineen. Tiloissa mahdollisuus omaan hygieniahoitoon, pyykinpesuun sekä  
omakustanteiseen aterioitten valmistukseen.  
2.2.7 Päivätoiminta, osittainen ylläpito  
Kokopäivätoiminta, yli 4 h  
Osapäivätoiminta, alle 4 h  
2.2.8 Perhehoito  
9,50€/päivä  
4,75 €/päivä  
Perhehoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-maksulaista pitkäaikaisen  
laitoshoidon mukainen maksu (laki 734/92 ja asetus 912/92). Maksu voi olla enintään  
85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön  
jätetään 200,00 €/kk.  
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen  
perusteena olevista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty  
asiakasmaksulaissa (10, 10b ja 10c §).  
Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelu-  
maksuja, kuten kotihoidon maksu tai päivätoiminnan maksu.  
Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai laitoksesta perhehoitoon,  
asiakasmaksua ei peritä siirtopäiviltä.  
2.2.9 Ateriat  
Mikäli asiakas haluaa käyttää ateriapalveluita, asiakkailta peritään ateriamaksu  
kussakin toimintayksikössä ateriapalvelujentuottajan hinnan mukaisesti.  
2.2.10 Poissaolot  
Asiakkaalta peritään palveluasumisen maksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta  
sairaalassaoloajalta ei maksua peritä (mukaan lukien palvelukodista lähtö- ja  
tulopäivä). Etukäteen sovituista lomista maksua ei peritä 5 vrk ylittävältä ajalta  
(omavastuuaika lähtöpäivä + 4 seuraavaa päivää).  
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
19 (32)  
3 VAMMAISPALVELUT  
Asiakasmaksujen lainsäädännöllinen perusta:  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 5 kohdan  
mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-toimista  
maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä  
palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut.  
Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun  
henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä  
palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten tapaturma- tai  
liikennevakuutuslakiin perustuen.  
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8  
§:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista  
voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua  
vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu (Asetus sosiaali-  
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992).  
Asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta  
annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi  
välttämätön kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta  
voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettua osittaista  
ylläpitoa sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun,  
jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.  
Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta.  
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä  
ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asetuksessa  
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) ja pitkäaikaisessa  
laitoshoidossa siten kuin lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  
(734/1992) 7 c §:ssä säädetään.  
Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja muita elinkustannuksia  
vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka  
tapauksessa. Täydeksi ylläpidoksi tulkitaan palvelu, jossa asiakkaan palveluun sisältyy  
nk. täysihoito (majoitus, päivän ateriat, tilojen käyttö, tarvittava muu kuluva  
päivittäistavara).  
Ylläpitomaksuun sisältyy:  
informaatiokulut (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden osalta,  
kuten esim. kaapeli TV, ATK ja puhelin)  
informaatiokuluja (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden  
osalta, kuten esim. kaapeli TV, ATK ja puhelin)  
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet  
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)  
siivousvälineet ja puhdistusaineet  
vaatehuolto ja pesuaineet  
kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit ym.)  
Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta.  
Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi  
kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai  
muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka  
laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset  
ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta,  
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
20 (32)  
ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon,  
mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.  
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhehoidossa alle 16-vuotiaalta peritään  
korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta,  
jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan ja  
vammaistuki peritään siten, että alle 16-vuotiaalle jätetään käyttövaraksi 15 %  
vammaistuesta, vähintään 110,00 €/kk.  
Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain  
(1301/2014) mukaan. Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai  
sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaan.  
Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tai lyhytaikaisen hoidon maksuista ei ole  
erikseen säädetty lainsäädännössä, jolloin näistä palveluista voidaan asiakasmaksulain  
1 – 2 §:ien nojalla periä kunnan määräämä, enintään palvelun tuottamisesta  
aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu.  
3.1 Päiväaikainen toiminta, 16 vuotta täyttäneet  
3.1.1 Vammaispalvelulain mukaan järjestettävä päivätoiminta ja sosiaalihuoltolain mukaan  
järjestettävä työtoiminta  
Asiakas maksaa Eksoten omassa toiminnassa asiakasmaksuna ateriamaksun toteuman  
mukaan.  
aamupala / välipala 1,96 €  
lounas 3,81 €  
Ostopalveluissa asiakas maksaa ateriamaksun toteuman mukaan suoraan  
palveluntuottajalle. Kuljetuksista asiakas maksaa vammaispalvelulain mukaisen  
kuljetuspalvelun mukaisen omavastuuosuuden (ks. 3.7).  
3.1.2 Erityishuoltolain mukaan järjestettävä päivä- ja työtoiminta  
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään  
ateriamaksu toteutuman mukaan  
aamupala / välipala 1,96 €  
lounas 3,81 €  
Ostopalveluissa asiakas maksaa ateriamaksun toteuman mukaan suoraan palvelun-  
tuottajalle. Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset  
ovat maksuttomia.  
3.1.3 Koululaisten iltapäivähoito ja loma-ajanhoito  
Koululaisten iltapäivähoidosta peritään asiakasmaksuna välipala 1,96 €/pv. Maksu  
peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt  
16 vuotta.  
Koululaisten loma-ajanhoidosta peritään asiakasmaksuna ateriat toteuman mukaan.  
Maksu peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on  
täyttänyt 16 vuotta.  
aamupala / välipala 1,96 €  
lounas 3,81 €  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
21 (32)  
3.2 Asumispalvelun maksut vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisessa  
pitkäaikaisessa asumisessa  
Asiakas (16 vuotta täyttänyt) maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Vuokra voi  
sisältää esim. sähkö- ja vesimaksut, kiinteistön huoltomenot ja yhteisten tilojen  
jyvitetyn osuuden. Palveluntuottaja voi periä sähkö- ja vesimaksun myös erikseen.  
Vuokraa korvaavana asumismaksuna peritään 16 vuotta täyttäneiltä asiakkailta 322,00  
€ kuukaudessa mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty. Sähkö ja vesi sisältyvät maksuun.  
Alle 16-vuotiaiden huoltajalta peritään ylläpitomaksu/tarvikemaksu ja ateriamaksu  
toteuman mukaan. Asiakkaan huoltaja vastaa lapsen tavanomaiseen elämiseen  
liittyvistä kustannuksista (esimerkiksi vaatteet, henkilökohtainen hygienia,  
kerhomaksut ja linja-autokortti).  
3.2.1 Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen ympärivuorokautinen asumispalvelu  
Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu voimassa olevien pitkäaikaisen  
ympärivuorokautisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti on 85 % asiakkaan  
nettotuloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 %  
nettotuloista, kuitenkin vähintään 200,00 €/kk.  
Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa  
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat  
suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten  
nettotulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista.  
Mikäli asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, irrotetaan se  
asiakasmaksusta.  
3.2.2 Vammaispalvelulain mukainen pitkäaikainen palveluasuminen  
Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakas maksaa itse vuokran,  
ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset.  
Omassa toiminnassa asiakkailta peritään yhteisessä käytössä olevista tarvikkeista ja  
välineistä tarvikemaksua 55,00 € /kk. (sis. informaatiokustannukset mm. ATK, yhteiset  
harrastus- ja viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet),  
siivousvälineet ja puhdistusaineet, vaatehuolto ja pesuaineet ja kodin pientarvikkeet  
(WC-tarvikkeet, energiansäästölamput, biopussit ym.) Ostopalveluissa edellä mainitut  
kustannukset maksetaan palveluntuottajalle tai asiakas hankkii ne itse.  
Henkilökunnan antamasta tuesta ei peritä asiakasmaksua.  
Omassa toiminnassa noudatetaan ateriakustannusten osalta kohdan 3.2.3 mukaista  
hinnoittelua. Ostopalveluissa asiakas maksaa ateriamaksun toteuman mukaan suoraan  
palveluntuottajalle.  
3.2.3 Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen asuminen  
Kehitysvammalain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitomaksua. Ylläpitomaksuun  
sisältyvät kulut on lueteltu edellä.  
Ylläpitomaksu (Asiakasmaksulaki 4 §)  
55,00 €  
Ateriamaksut peritään toteuman mukaan:  
aamupala / välipala / iltapala  
lounas  
päivällinen  
1,96 €  
3,81 €  
3,81 €  
Ostopalveluissa asiakas maksaa ateriamaksun toteuman mukaan ja ylläpitomaksun  
suoraan palveluntuottajalle.  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
22 (32)  
3.3 Pitkäaikainen ja lyhytaikainen perhehoito  
3.3.1 Pitkäaikainen perhehoito, 16 vuotta täyttäneet  
Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu  
(maksu enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa tarkoitetuista netto-  
tuloista). 16 vuotta täyttäneelle asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraa 15 % nettotuloista,  
kuitenkin vähintään 200,00 €/kk.  
3.3.2 Pitkäaikainen perhehoito, alle 16-vuotiaat  
Pitkäaikaisessa perhehoidossa alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta,  
ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jonka perhehoito kestää.  
Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan ja vammaistuki peritään siten, että alle 16-  
vuotiaalle asiakkaalle jätetään käyttövaraksi vähintään 110,00 €/kk.  
3.3.3 Lyhytaikainen perhehoito  
Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 11,50 € /hoitopäivä. Asiakasmaksu peritään  
myös tulo- ja lähtöpäivältä.  
3.4 Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen ja lyhytaikainen laitoshoito  
3.4.1 Pitkäaikainen laitoshoito, 16 vuotta täyttäneet  
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu  
(maksu enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa tarkoitetuista  
nettotuloista). Asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraa 15 % nettotuloista, kuitenkin  
vähintään 110,00 € kuukaudessa.  
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta,  
ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jonka perhehoito kestää.  
Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan ja vammaistuki peritään siten, että alle 16-  
vuotiaalle asiakkaalle jätetään käyttövaraksi vähintään 110,00 €/kk.  
3.4.2 Lyhytaikainen laitoshoito  
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu  
48,90 €/hoitopäivä  
Ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoidon  
ajalta. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä. Kerryttää maksukattoa.  
Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään  
22,50 €/hoitopäivä.  
3.4.3 Lyhytaikainen laitoshoito alle 18-vuotiaat  
Maksuna peritään 48,90 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään  
seitsemältä (7) hoitopäivältä kalenterivuodessa.  
3.5 Lyhytaikaisen asumispalvelun maksut vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain  
mukaisessa asumisessa  
3.5.1 Osittaisen ylläpidon maksu, 16 vuotta täyttäneet (=alle vuorokauden mittainen palvelu)  
Ateriamaksut peritään toteuman mukaan:  
aamupala / välipala / iltapala  
lounas  
päivällinen  
1,96 €  
3,81 €  
3,81 €  
3.5.2 Lyhytaikaisen asumisen maksu (Aiempi Tilapäinen asuminen)  
Peritään 32,70 €/vrk, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpitokustannukset.  
3.5.3 Alle 18-vuotiaalta omaishoidettavalta ei peritä omavastuuta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
23 (32)  
3.5.4 Asumisvalmennus ja asumisen harjoittelu  
Asumisvalmennuksesta ja asumisen harjoittelusta  
32,70 €/vrk  
Ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut  
ylläpitokustannukset. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä.  
Asiakkaan omaan kotiin annettava asumisvalmennus on maksutonta.  
3.5.5 Kuntoutushoidon maksut  
Kuntoutushoidon maksut  
16,90 €/vrk  
”Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa  
tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitys-  
vammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 euroa  
hoitopäivältä.”  
3.5.6 Leirimaksut  
Asiakas maksaa ateriat ja tilapäisen majoituksen kustannukset suoraan palvelun-  
tuottajalle.  
3.6 Tuetun asumisen maksut  
Tuetussa asumisessa asiakas asuu itsenäisesti tai tukiasunnossa, jossa hän saa  
tarvitsemansa asumisen tuen. Henkilökunnan asiakkaalle antama ohjaus ja tuki on  
maksutonta.  
Ateriat asiakas voi hankkia itse. Mikäli asiakas osallistuu yksikön järjestämään  
ruokailuun, peritään ateriamaksut toteutuman mukaan:  
aamupala / välipala / iltapala  
lounas  
päivällinen  
1,96 €  
3,81 €  
3,81 €  
3.7 Kuljetuspalvelun asiakasmaksut  
3.7.1 Asiointi- ja virkistysmatkat  
Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien mukainen maksu, jonka asiakas  
maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavastuu).  
3.7.2 Työ- ja opiskelumatkat  
Asiakasmaksuna asiakkaalta laskutetaan julkisen liikenteen matkakortin hinta. Mikäli  
asiakkaalla on kuukaudessa vähemmän matkoja, asiakasmaksu on julkisen liikenteen  
kilometrien mukainen maksu, jonka asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle  
(omavastuu).  
3.7.3 Vaikeavammaisten päivätoiminnan kuljetuspalvelu  
Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien mukainen maksu, jonka asiakas  
maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavastuu).  
3.7.4 Kimppakyyti  
Kahden tai useamman VpL:n ja SHL:n kuljetuspalveluun oikeutetun henkilön  
matkustaessa yhdessä ei peritä omavastuuta. Jokaiselta kyydissä olevalta vähennetään  
yksi matka.  
3.7.5 Palvelulinjojen ja kutsutaksin käyttö  
VpL:n ja SHL:n mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt voivat käyttää  
Lappeenrannassa liikennöiviä palvelulinjoja ja muissa Eksoten kunnissa liikennöiviä  
kutsutakseja maksutta. Eksote maksaa taksiyrittäjälle/liikennöitsijälle asiakkaan  
omavastuuosuuden. Palvelulinjan/kutsutaksin käyttö vähentää asiakkaan matkoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
24 (32)  
4 LAITOSHOIDON MAKSUT  
4.1 Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12 §)  
Maksu hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivältä  
Psykiatrian toimintayksikössä  
48,90 €/hoitopäivä  
22,50 €/hoitopäivä  
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 12 § 1 mom.:  
”Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian  
toimintayksikössä enintään 22,50 € hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa  
enintään 48,90 € hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka  
sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenteri-  
vuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990)  
9§:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun  
perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan  
hoitoon.”  
Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi  
toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Jos  
asiakas siirtyy Eksoten sisällä laitoshoidosta välittömästi asumis-palveluyksikköön, ei lähettävä  
yksikkö peri maksua lähtöpäivältä.  
Kerryttävät maksukattoa.  
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidossa  
peritään (Asetus 26 a §)  
22,50 €/hoitopäivä  
4.2 Päivä- ja yöhoidon maksut (Asetus 13 §)  
Maksu päivä- tai yöhoidosta  
22,50 €/vrk  
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 13 § 2 mom.:  
"Edellä olevaa maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta  
hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta  
erityishuollosta, polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä  
palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä.  
Maksua ei saa periä myöskään alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen  
toiminta-yksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.  
Kerryttää maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä.  
4.3 Heräämöstä kotiin HERKO  
Lyhytaikainen laitoshoitomaksu  
Yön yli on 2 kertaa laitoshoitomaksu 48,90  
48,90 € / hoitopäivä  
97,80 €  
Herko: Potilas tulee operaatioon, menee heräämöön, jossa viettää tarvittaessa yönsä ja  
kotiutuu seuraavana päivänä  
Kerryttää maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivänhinta on 22,50  
€/hoitopäivä.  
4.4 Kuntoutushoidon maksut (Asetus 14 §)  
Kuntoutushoidon maksut  
16,90 €/hoitopäivä  
”Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa  
tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten  
erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 euroa  
hoitopäivältä. (19.11.2015/1350).”  
Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen  
toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.  
Kerryttää maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksua ei peritä.  
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
25 (32)  
4.5 Pitkäaikainen laitoshoito  
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö (Laki 7 b §): Pitkäaikaisessa laitoshoidossa  
olevaksi katsotaan laitoshoidon alkamisesta lukien (terveyskeskuksen vuodeosastot,  
sairaalat, vanhain-kodit ja kehitysvammalaitokset)  
henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta ja  
henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme  
kuukautta, mutta hoito on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on  
katsottu heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen  
laitoksessa  
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet (Laki 7 c § 1-3 mom.):  
”Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.  
Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei  
tässä laissa toisin säädetä. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että  
hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 110,00 euroa.  
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt  
yhteistaloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat  
suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteen laskettujen  
kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla  
enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa  
olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 110,00 euroa kuukaudessa  
Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa,  
maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 momentissa säädetään.  
Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveys-  
keskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä olevalta alle 18-vuotiaalta siltä osin  
kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.”  
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät (Laki 10 §):  
”Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan, sen estämättä mitä  
muussa laissa säädetään, ottaa huomioon henkilön eläminen yhteistaloudessa avo- tai  
avioliitonomaisessa olosuhteissa, alaikäisen lasten elämisen samassa taloudessa, henkilön  
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä lapsen  
elatuksesta annetussa laissa tarkoitettu elatusvelvollisuus siten kuin niistä tässä laissa tai sen  
nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään.  
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua  
käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa  
tarkemmin säädetään.”  
Asiakasmaksua määrättäessä nettotuloina otetaan huomioon (Laki 10b §):  
palkkatulot  
eläkkeet ja jatkuvat etuudet  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
elinkorot  
rahasyytinki  
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
26 (32)  
muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistilien  
korot), osinko ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää  
10,00 €/kk.  
maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä  
verovelvollisen osuus yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa  
vahvistettu)  
metsätulo, laskennallinen (L 10 a § 2 mom.), A28 a §)  
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi  
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.  
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (Laki 10b §)  
lapsilisää ja lapsen hoitotukea  
asumistukea  
tapaturvavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja  
tutkimuskuluja tai haittarahaa  
rintamalisää  
elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa  
olevan puolison alaikäiselle lapselle  
eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia  
korotuksia  
muita lain 10 a § 3 mom. tarkoitetuttuja tukia ja avustuksia  
Tuloista tehtävät lain mukaiset vähennykset (Laki 10c §)  
suoritettavaksi vahvistetut elatusavut (ei koske puolisoa)  
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset  
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty  
rahana maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan  
Asiakasmaksuista tehtävät harkinnanvaraiset vähennykset:  
Asunnon ylläpitokustannuksia voidaan huomioida enintään 3 kk:n ajan  
pitkäaikaisen laitoshoidon alkamisesta, taloudellinen tilanne huomioiden.  
Edunvalvontapalkkio, enintään 35,00 €/kk  
Ulosotto  
Kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnan-  
varaisena vähennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään  
turvaamaan hänen muuta toimeentuloaan vaarantamatta. Kotiin jäävälle  
puolisolle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen omaan käyttöön n. 600,00  
€/kk.  
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi (A 31 §).  
4.6 Sotainvalidit (Sotilasvammalaki 6, 6a ja 6b §)  
Vähintään 10 %:n sotainvalideilta (sotiemme 1939 – 1945 johdosta vammautuneet tai  
sairastuneet) ei peritä asiakasmaksua pitkäaikaishoidosta eikä kuntouttavasta  
lyhytaikaisesta laitoshoidosta. Lakimuutos ei koske muita sotilasvammalain piiriin  
kuuluvia henkilöitä, vaan asevelvollisena ja rauhanturvaajina ennen vuotta 1991  
vammautuneiden haitta-asteraja on 20 %.  
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
27 (32)  
5 MUUT MAKSUT  
5.1 Maksuttomat terveyspalvelut (Laki 5 §)  
5.2 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (Asetus 7 §)  
5.2.1 Avosairaanhoidon lääkäripalvelut. Kerryttävät maksukattoa.  
Avosairaanhoidon lääkäripalvelut  
20,60 €/käynti  
Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa  
(koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.  
Peritään vain yhdeltä käynniltä/päivä.  
Etäpalvelu (videovälitteisesti internetyhteyden kautta) on verrattavissa perinteiseen  
vastaanottokäyntiin.  
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
Honkaharjun terveysasema  
Viikonloppuvastaanotto  
28,30 €/käynti  
Lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Avosairaanhoidon käyntimaksu  
(max. 3 käyntikertaa) ei vaikuta tämän maksun perimiseen.  
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
5.2.1.1 Avosairaanhoidon hoitajapalvelut vastaanotolla  
Kerryttää maksukattoa.  
Sairaanhoitokäynti hoitajan vastaanotolla  
11,40 €/käynti  
Peritään enintään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Jos hoito  
on toistuvaa ja säännöllistä (täyttää sarjahoidon kriteerit) määrätään  
sarjahoidonmaksu kohdan 5.8 mukaisesti.  
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
niiltä yli 18-vuotiailta, joilta hoitajalla käynti johtaa välittömästi lääkärin  
vastaanotolle tai lääkärin vastaanotolta hoitajalle peritään maksu lääkärin  
vastaanottokäynniltä  
käynnillä annetaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva tai potilaan  
perussairauteen liittyvä rokote on käynti maksuton  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottokäynti on maksuton  
Hoitajan antama i.v. lääkehoito  
22,50 €/vrk  
5.2.1.2 Muu avosairaanhoidon palvelu vastaanotolla Kerryttää maksukattoa  
Ravitsemusterapia  
Yksilöllinen sairauden hoitoon liittyvä ravitsemusterapia/hoito  
11,40 €/käynti  
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
5.2.1.3 Ravitsemusterapian ryhmäjaksot Ei kerrytä maksukattoa  
jakson hinta  
34,20 €/jakso  
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
5.2.2 Yksilökohtainen fysio- ja toimintaterapia. Kerryttää maksukattoa.  
Yksilökohtainen fysio- ja toimintaterapia 11,40 € /hoitokerta  
apuvälinearviokäynnit maksuttomia  
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
28 (32)  
alle 18-v ohjaus ja neuvontakäynnit maksuttomia  
5.2.3 Fysioterapian ryhmäjaksot Ei kerrytä maksukattoa  
jakson hinta  
5.2.4 Monialainen kotikuntoutus Kerryttää maksukattoa.  
34,20 €/jakso  
Monialainen kotikuntoutus, käyntejä enemmän kuin yksi viikossa,  
vähintään yksi kotikäynti, muut käynnit ovat kotikäyntejä ja/tai  
etäkontakteja  
Monialainen kotikuntoutus  
22,50 €/viikko  
11,40 € /kerta  
Etäkontaktointi videovälitteisesti, korvaa kotikäynnin  
8,00 € /kontakti  
Etäkontaktointi videovälitteisesti, kontakteja enemmän kuin  
yksi viikossa  
13,00 € /viikko  
Etäkontaktoinnissa asiakas saa käyttöönsä helppokäyttöisen tabletlaitteen  
5.2.5 Avofysioterapia Kerryttää maksukattoa.  
Vastaanottokäynnin korvaava videokuvallinen yhteys  
8,00 € /kerta  
5.2.6 Muistihoitajalla käynti Kerryttää maksukattoa  
5.3 Sairaalan poliklinikkamaksu (Asetus 8 §) Kerryttävät maksukattoa  
Keskussairaalan poliklinikkamaksu  
11,40 €/käynti  
Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon  
vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia,  
ellei asiakasmaksulaki tai -asetus toisin määrää.  
41,20 €/käynti  
veteraanitunnuksen omaaville maksuton  
5.3.1 Päivystys Kerryttää maksukattoa  
Terveyskeskuspäivystys sairaalassa (EKKS)  
Arkisin ma – pe klo 18:00 ilmoittautuneet  
20,60 €/käynti  
Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa  
(koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana. Peritään vain yhdeltä käynniltä/päivä.  
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
Erikoissairaanhoidon päivystys (EKKS)  
Arkisin ma- pe klo 18 asti  
Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon  
vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia,  
ellei asiakasmaksulaki tai -asetus toisin määrää.  
41,20 €/käynti  
veteraanitunnuksen omaaville maksuton  
Arkisin klo 18– 08, la ja su sekä pyhinä  
Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon  
vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia,  
ellei asiakasmaksulaki tai -asetus toisin määrää.  
41,20 €/käynti  
veteraanitunnuksen omaaville maksuton  
alle 18-vuotiaille maksuton erikoisala yleislääketiede (98)  
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
29 (32)  
5.4 Päiväkirurgia (Asetus 8a §) Kerryttävät maksukattoa  
Polikliininen päiväkirurgia  
135,10 €  
Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää  
yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä 8  
§:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 135,10 €.  
Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia  
jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä periä 1  
momentissa säädetyn maksun lisäksi 12 §:ssä säädetty hoitopäivämaksu.  
5.5 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (Asetus 8 b §)  
Ei maksua  
Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä  
laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa  
hoitokäyntiä, peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia  
vastaava maksu erillisen hinnaston mukaan.  
5.6 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 §)  
Asetuksen mukaiset maksut:  
perusmaksu/suuhygienisti  
perusmaksu/hammaslääkäri  
perusmaksu/erikoishammaslääkäri  
10,20 €/käynti  
13,10 €/käynti  
19,20 €/käynti  
Perusmaksun lisäksi voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen  
tutkimus- ja hoitomaksut vaativuuden mukaan 8,40 - 222,70 €  
5.6.1 Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito (Asetus 9 a §)  
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 41,20 €/käynti  
alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton  
rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen ja todistuksen  
miinanraivaustehtäviin osallistumisesta omaavilta ei peritä maksua hampaiden  
tarkistuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä  
työstä  
odottavan äidin sylkitutkimus maksuton  
5.7 Sairaankuljetus (Asetus 10 §) (Ensihoito)  
Sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään  
valtioneuvoston asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu. Tämä maksu  
voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on  
korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.  
Sovelletaan myös yhden hengen liikkuvan yksikön suorittamissa X-8 tehtävissä, silloin  
kun tehtävä täyttää Kelan edellyttämät kriteerit.  
Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta  
kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai  
kotihoitoon.  
Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan vakuutetulla on oikeus saada sairaan-  
kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista korvausta siten kuin mainitussa laissa  
säädetään.  
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
30 (32)  
5.8 Tehostettu kotisairaanhoito Kerryttää maksukattoa.  
Tehostetun kotisairaanhoidon palvelu, kotikäynteinä,  
2 viikon ajan (14 vrk)  
22,50 €/vrk  
jos hoito jatkuu yli 2 viikkoa (14 vrk) muuttuu viikkolaskutukseksi  
22,50 €/viikko. Maksu on sama vaikka 14 vrk:n ylitys olisi yhden päivän tai  
kokonaisen viikon. Jos asiakas on välillä sairaalassa ja TeHoSan hoito keskeytyy,  
mutta asiakas palaa samalla hoitosyyllä TeHoSan hoitoon on maksu edelleen  
22,50 €/viikko Jos asiakkaan aiempi hoitosuhde TeHoSaan on jo päättynyt ja  
asiakas tulee uudelleen TeHoSan asiakkaaksi peritään häneltä 22,50 € /vrk  
TeHoSan ensimmäinen arviokäynti asiakkaan luona on maksuton.  
Tilapäisen kotipalvelun ja TeHoSan maksut eivät ole toisiaan poissulkevia,  
asiakasta laskutetaan molemmista.  
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
5.9 Yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö Kerryttää maksukattoa.  
Yhden hengen päivystysyksikön palvelu, kotikäynteinä,  
2 viikon ajan (14 vrk)  
22,50 €/vrk  
Tilapäisen kotipalvelun ja yhden hengen päivystysyksikön maksut eivät ole toisiaan  
poissulkevia, asiakasta laskutetaan molemmista.  
Jos asiakas on TeHosan asiakas ja käynnin suorittaa yhden hengen yksikkö  
esimerkiksi yöaikaan, maksua ei peritä  
Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  
Yhden hengen päivystysyksikön X-8 tehtäviin sovelletaan kohtaa 5.7  
5.10 Sarjassa annettava hoito (Asetus 11 §) Kerryttää maksukattoa  
Sarjahoito erikoissairaanhoidossa  
11,40 €/hoitokerta  
Erikoissairaanhoidossa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen 11 §:n 1  
momentin mukaan periä:  
jatkuvasta dialyysihoidosta  
lääkinnällisestä kuntoutuksesta  
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta ja  
muusta vastaavasta hoidosta esim. kipupoliklinikan sarjahoito  
Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa,  
joka muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa tai jos  
hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.  
alle 18-vuotiaille maksuton  
maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi  
Mindfullness-kurssi (ei kerrytä maksukattoa)  
34,20 €/ 8 kertaa  
Sarjahoito terveyskeskuksessa  
11,40 €/hoitokerta  
Terveyskeskuksessa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen 11 §:n 2 momentin  
mukaan periä:  
jatkuvasta dialyysihoidosta  
lääkinnällisestä kuntoutuksesta  
muusta vastaavasta hoidosta  
Muu vastaava hoito arvioidaan yksinomaan sen perusteella onko annettava hoito  
toistuvaa ja säännöllistä. Se voidaan määrätä täten myös esim. hoitajan antamasta  
haavanhoidosta tai antibioottihoidosta sekä suonen ja nivelen sisäisestä  
lääkehoidosta.  
alle 18-vuotiaille maksuton  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
31 (32)  
maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi  
5.11 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito (Asetus 22 §)  
Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät  
kuljetukset ovat maksuttomia  
5.12 Maksu lääkärintodistuksesta (Asetus 23 §)  
Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto  
50,80 €  
Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava  
lääkärintodistus (ajokorttitodistus)  
61,00 €  
Todistusmaksun lisäksi peritään käynnistä käyntimaksu.  
5.12.1 Eksoten alueella seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ovat maksuttomia:  
todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten  
todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten  
todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen  
suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen)  
A-todistus  
B-todistus erityiskorvattaviin lääkkeisiin  
Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha)  
Nuorison terveystodistus  
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten  
Lähete sairaalaan  
Joukkorokotustodistus  
Todistus lapsen sairaudesta  
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus  
äitiyspäivärahaa varten)  
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus  
Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten  
Kuolintodistus  
Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella  
Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten  
Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta  
Lääkärinlausunto holhousasioissa  
Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten  
5.12.1.1 Eksoten alueella seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärintodistuksista peritään  
Hoitoon liittymättömät lääkärintodistukset 50,80 €  
Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten  
Todistus asunnonhakua varten  
Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten  
Todistus vanhainkotipaikka-anomusta varten  
Todistus turvapuhelinanomusta varten  
Lausunto työvoimatoimistoa varten  
Muut lausunnot etuuden hakemista varten  
C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten  
T-todistus (todistus terveydentilasta)  
B-todistus (eläkkeet, jne.)  
Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten  
Todistus verotusta varten  
E-lausunto  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
32 (32)  
Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy  
jne.)  
Todistus veripalvelua varten  
Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi  
Todistus autoveron alennusta varten  
Muut terveystarkastustodistukset  
HIV-todistus  
Keltakuume- ja muu rokotustodistus  
Muut lausunnot terveydentilasta  
Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnot, jotka eivät liity hoitoon  
5.12.2 Valmiiksi laaditut todistukset  
Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta vaikka hän sen  
myöhemmin peruisi.  
5.13 Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu (Asetus 24 §)  
Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei  
Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.  
5.14 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (Asetus 25 §)  
15 vuotta täyttäneiltä  
50,80 €  
terveyskeskuslääkärin luona käynti  
mielenterveyskeskuksessa käynti  
hammashuollossa käynti  
erikoissairaanhoidon avohoidon käynti  
kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottokäynti  
5.15 Maksukatto ja maksujen seuranta (Laki 6a § ja asetus 26a-b §)  
1.1.2018 alkaen maksukatto on 683,00 €/vuosi  
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja asumispalvelusta peritään maksukaton  
täyttymisen jälkeen ylläpidosta 22,50 € / hoitopäivä.  
Muut maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksukaton ylittymisen jälkeen  
maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.  
5.16 Lastensuojelun maksut (Asetus 20 §)  
”Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena  
sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai  
laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan  
heidän keskensä maksukyvyn mukaan.  
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena  
avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta,  
laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista peritään enintään  
1.835,20 €/kk.”  
5.16.1 Tapaamispaikkatoiminta  
Arkipäivä  
Lauantaina Sunnuntaina  
Tuettu tapaaminen  
Valvottu tapaaminen  
40,00 € /h  
60,00 €/h  
50,00 €/h  
70,00 €/h  
60,00 € /h  
80,00 € /h  
Valvottu vaihto tuonti TAI haku 40,00 €/h tuonti ja haku 60,00 € /h  
Peruutus on maksuton 7 vrk ennen varattua aikaa, sen jälkeen 15,00 €. Palvelu on  
maksutonta mikäli lapsi /lapset asuvat Eksoten alueella ja asiasta on tehty  
viranomaisen vahvistama sopimus.