LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ  
NEUVOTTELUKESKUS  
PERHEASIAIN  
Valtakatu 38, 4. kerros  
51300 Lappeenranta  
p. 040 312 6800 arkisin klo 11-12  
email: lappeenranta.perheasiat@evl.fi  
PERHEASIAIN  
NEUVOTTELUKESKUKSEN  
PALVELUKUVAUKSET  
Suomen ev.lut. seurakunnista/seurakuntayhtymistä 41 ylläpitää perheasiain neuvottelukeskuksia.  
Niissä annetut palvelut ovat osa kirkon sielunhoidollista ja diakonista työtä. Perheasiain  
neuvottelukeskuksilla voi olla ostopalvelu- tai yhteistyösopimuksia sekä seurakuntien että kuntien  
kanssa.  
Asiakkaat  
ohjautuvat  
perheneuvontaan  
joko  
omasta  
aloitteestaan  
tai  
lähetteellä/palveluohjauksella. Asiakkaille perheneuvonnan palvelut ovat pääsääntöisesti ilmaisia.  
Perheasiain neuvottelukeskusten työtä koordinoi Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat yksikkö.  
Ohessa ovat palvelukuvaukset seuraaville palveluille:  
PERHENEUVONTA  
PERHEASIOIDEN SOVITTELU  
ERORYHMÄ  
UUSPERHERYHMÄ  
PARISUHDERYHMÄT  
TYÖNOHJAUS- JA KONSULTAATIOPALVELUT/TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN  
ALUSTUKSET JA KOULUTUKSET  
Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 30 / 3 2016 (65 §)  
Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25 / 5 2016 (27 §)  
Päivitetty 1.4.2020  
PERHENEUVONTA  
Palvelun tarkoitus:  
Perheneuvonta tukee perheitä ja parisuhteita. Puolisoiden suhdetta hoitamalla tuetaan samalla myös  
vanhemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia.  
Palvelun kohderyhmä:  
Perheneuvonnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pariskunnat, joilla on parisuhteen tai perheen  
vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyviä ongelmia, tai muu elämän kriisitilanne.  
Palvelun sisältö:  
Perheneuvonnassa työskennellään sielunhoidollisin ja terapeuttisin menetelmin. Perheneuvoja tai työpari  
järjestää asiakkaille yksilö-, pari- tai perhetapaamisia tarpeen mukaan. Käyntikertoja on tarpeen mukaan ja  
tapaamiset ovat luottamuksellisia. Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta eikä käynneistä anneta lausuntoja.  
Poikkeuksena on huoli lasten turvallisuudesta. Se velvoittaa työntekijät lastensuojeluilmoituksen tekemiseen  
(Lastensuojelulaki (417/2007, 25 §, Rikoslaki 15. luku, 10 §).  
Palvelun hyödyt:  
Perheneuvonnan tavoitteena on puolisoiden parantunut hyvinvointi ja toimintakyky parisuhteessa ja perheessä.  
Tällöin myös kaikkien perheenjäsenten kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. Erityisen tärkeä tavoite on  
riittävän hyvän vanhemmuuden toteutuminen ja säilyttäminen. Perheiden oikea-aikainen tukeminen säästää  
yhteiskunnan taloudellisia resursseja.  
Laatukriteerit:  
Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi  
perheneuvojan pätevyysvaatimuksena on kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutus (kesto 3 vuotta, laajuus  
60 opintopistettä). Perheneuvojat myös osallistuvat osaamista tukevaan lisäkoulutukseen (mm. pari – ja  
perheterapiakoulutukset, seksuaaliterapiakoulutukset). Heillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen  
ja työskentelytapojen kehittämiseen työryhmän kanssa.  
Resurssit:  
Perheasiain neuvottelukeskuksella on 3 perheneuvojaa. Heillä on mahdollisuus tarpeen vaatiessa  
työparityöskentelyyn. Työtilat ja työvälineet ovat suositusten mukaiset (Kirkkohallituksen Yleiskirje 27/2011  
Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä).  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Perheneuvontatyöstä kerätään valtakunnallista asiakaspalautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään.  
Perheneuvontatyötä koskevia kysymyksiä arvioidaan säännöllisesti sekä työryhmän keskinäisissä palavereissa  
että työnohjauksessa.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
PERHEASIOIDEN SOVITTELU  
Perheasioiden sovittelulla tarkoitetaan avioliittolain (AL 5, 20 - 23a §) mukaista toimintaa. Kunnilla on  
lakisääteinen velvollisuus tarjota palvelua asukkailleen. Kirkon perheneuvonta tukee kuntia tässä  
tehtävässä.  
Palvelun tarkoitus:  
Perheasioiden sovittelussa tarkastellaan ja selkiytetään erotilannetta sekä aikuisten että lasten kannalta. Siinä  
pyritään sopimukseen lasten asumisen ja tapaamisten osalta. Eron jälkeisessä sovittelussa tuetaan erosta  
selviytymistä, tutkitaan sopimusten toimivuutta ja tilannetta lasten näkökulmasta.  
Palvelun kohderyhmä:  
Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat ovat tehneet eropäätöksen ja tekevät  
erojärjestelyjä. Sovittelupalvelua on mahdollisuus saada myös silloin, kun eronnut perhe on sopeutumassa  
uuteen tilanteeseen tai lasten tapaamiset eivät suju.  
Palvelun sisältö:  
Sovittelukäynnit sisältävät vanhempien ja lasten tapaamisia tarpeenmukaisissa kokoonpanoissa. Tapaamisissa  
hankitaan ja välitetään tietoa lasten toiveista ja tutkitaan lasten iän mukaisia tarpeita ja niiden  
huomioonottamista sopimuksia tehtäessä. Tapaamisissa tuetaan vanhempia ja lapsia käsittelemään  
rakentavalla tavalla eroon liittyviä tunteita. Käyntikertoja on tarpeen mukaan, yleensä 1-10. Keskustelut ovat  
luottamuksellisia ja asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta (AL 5, 23a §).  
Palvelun hyödyt:  
Sovitteluneuvotteluissa puolisot voivat tehdä sopimuksia kolmannen osapuolen avustuksella vaikeaksi  
koetuissa kysymyksissä lasten huoltajuuden, asumisen ja tapaamisten osalta. Sovittelupalveluiden suurin  
merkitys tulee esille lasten ja vanhempien psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymisessä erosta  
huolimatta. Sovittelun ja siinä tehtyjen sopimusten myötä vanhempien ja lasten toimintakyky palautuu ja  
paranee muutostilanteessa. Sovittelupalveluiden avulla vältetään oikeusprosesseja.  
Laatukriteerit:  
Sovittelupalveluita antaa ammattitaitoinen henkilöstö, jolla on kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutus.  
Siihen sisältyy sovittelukoulutusta. Työntekijöillä on mahdollisuus työnohjaukseen ja työryhmätyöskentelyyn.  
Resurssit:  
Perheasiain neuvottelukeskuksella on Aluehallintoviraston myöntämä lupa (ESAVI/11048/04.01.06/2016)  
perheasioiden sovitteluun. Sovittelutyötä tekee 3 perheneuvojaa. Lisäksi yksi perheneuvoja toimii  
asiantuntija-avustajana huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluissa (ns. Follo-sovittelu).  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Valtakunnallinen asiakaspalaute.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
ERORYHMÄ  
Palvelun kohderyhmä:  
Eroryhmä on tarkoitettu eronneille tai eropäätöksen tehneille. Eronneista vain toinen puoliso voidaan  
ottaa mukaan työskentelyyn.  
Palvelun tarkoitus:  
Eroryhmän tarkoitus on auttaa erotilanteessa olevia ihmisiä käsittelemään eroon liittyviä ajatuksia ja  
tunteita sekä eron jälkeiseen arkeen liittyviä käytännön kysymyksiä.  
Palvelun sisältö:  
Eroryhmä on vertaistukiryhmä, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt kokoontuvat  
ennalta sovitulla tavalla. Ryhmän ohjaajat haastattelevat ryhmään haluavat ennen sen käynnistymistä.  
Osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmäprosessiin ja luottamuksellisuuteen. Ryhmässä  
käsitellään eroon liittyviä asioita sekä keskustellen että toiminnallisten menetelmien avulla.  
Palvelun hyödyt:  
Eroryhmäprosessin aikana ryhmäläiset voivat selkiyttää ja jäsentää eroon liittyviä vaikeuksia,  
ajatuksia ja tunteita. Tämä helpottaa uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä. Eroryhmätyöskentelystä  
hyötyvät paitsi ryhmäläiset, myös heidän lapsensa ja läheisensä sekä mahdolliset tulevat  
elämänkumppanit.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joilla on asiaan liittyvää koulutusta ja kokemusta. Eroryhmä toteutetaan tarvittaessa.  
Laatukriteerit:  
Ryhmien vetäjinä toimii työpari, joista vähintään toisella on kirkon perheneuvojan  
erikoistumiskoulutus ja koulutusta ja kokemusta eroryhmätyöskentelystä.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Ryhmäläisten antamat kirjalliset palautteet.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
UUSPERHERYHMÄ  
Palvelun tarkoitus:  
Uusperheryhmän tarkoituksena on auttaa vanhempia ymmärtämään uusperheen erityislaatuisuutta,  
vuorovaikutussuhteita ja pohtimaan ratkaisuja arjen tilanteisiin vertaistukea hyödyntämällä.  
Palvelun kohderyhmä:  
Uusperheryhmä on tarkoitettu uusperheen vanhemmille. Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on  
vähintään yksi alaikäinen vain toisen puolison lapsi.  
Palvelun sisältö:  
Uusperheryhmä on vertaistukiryhmä, jossa samankaltaisessa perhetilanteessa olevat vanhemmat  
kokoontuvat ennalta sovitulla tavalla. Uusperheryhmään osallistuvat mahdollisuuksien mukaan  
perheen molemmat vanhemmat. Osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmäprosessiin ja  
luottamuksellisuuteen. Ryhmän työskentely voi muodostua esim. alustuksista, tehtävistä,  
harjoituksista ja luettavasta materiaalista. Toteutus voi tapahtua myös verkossa.  
Palvelun hyödyt:  
Uusperheryhmän työskentelystä hyötyvät vanhempien lisäksi heidän lapsensa ja läheisensä,  
välillisesti myös lasten muualla asuvat vanhemmat ja heidän kumppaninsa.  
Laatukriteerit:  
Ryhmän ohjaajina toimii työpari, jolla on uusperheneuvojakoulutus tai kirkon perheneuvojan  
erikoistumiskoulutus ja koulutusta ja kokemusta uusperheiden kanssa työskentelemisestä.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joista kahdella on uusperheneuvojan koulutus.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Kirjallinen palaute uusperheryhmään osallistuneilta.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
PARISUHDERYHMÄT  
Palvelun tarkoitus:  
Parisuhderyhmissä työstetään parisuhteen eri aihealueisiin liittyviä teemoja sekä tarjotaan asiakkaille  
tietoa parisuhteista.  
Palvelun sisältö:  
Parisuhderyhmän kesto ja sisältö vaihtelevat ryhmän luonteen mukaan. Parisuhderyhmät koostuvat  
alustuksista, parisuhdeaiheisista tehtävistä ja harjoituksista, kotitehtävistä, luettavasta  
parisuhdemateriaalista, ryhmäkeskusteluista ja vertaistuesta. Ryhmä voidaan toteuttaa myös  
verkossa.  
Palvelun kohderyhmä:  
Kohderyhmänä ovat parit, jotka haluavat ryhmässä työstää parisuhdettaan ja pohtia parisuhteeseen  
liittyviä teemoja. Parisuhderyhmät voivat olla jatkohoitoa pariterapialle tai toimia ennaltaehkäisevänä  
hoitona uusille asiakaspareille. Parisuhderyhmiin voivat osallistua seurustelevat sekä avo- ja  
avioliitossa elävät parit. Osa parisuhderyhmistä voi olla kohdennettu tietyntyyppisille pareille tai  
tietynlaista elämänvaihetta eläville pareille, esimerkiksi juuri avioituneille pareille tai pareille, joilla  
on vakavasti sairas lapsi.  
Palvelun hyödyt:  
Parisuhderyhmät auttavat paria ymmärtämään parisuhteeseen liittyviä teemoja sekä mahdollistavat  
ryhmässä tapahtuvat että parin väliset keskustelut. Tämä lisää parin ymmärrystä omasta  
parisuhteestaan, ennaltaehkäisee parisuhteen ristiriitoja sekä auttaa paria vähentämään parisuhteeseen  
liittyvää stressiä ja ratkaisemaan parisuhteen ristiriitoja. Parisuhderyhmiin osallistuminen tukee  
välillisesti myös vanhemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia.  
Laatukriteerit:  
Parisuhderyhmien ohjaajina toimii vähintään kaksi perheneuvojaa, joista ainakin toisella on kirkon  
perheneuvojan erikoistumiskoulutus. Mikäli parisuhderyhmä perustuu tiettyyn malliin tai  
viitekehykseen, niin vähintään toinen vetäjistä on hankkinut riittävästi tietoa ja/tai koulutusta  
kyseisen mallin mukaisen ryhmän ohjaamisesta.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joilla on riittävästi tietoa ja koulutusta ohjaamansa parisuhderyhmän aihealueista  
tai viitekehyksestä.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Kirjallinen palautekysely parisuhdekurssille osallistuneille pareille.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
TYÖNOHJAUS- JA KONSULTAATIOPALVELUT SEKÄ TYÖYHTEISÖN  
KEHITTÄMINEN  
Palvelun tarkoitus:  
Työnohjauksen avulla autetaan työntekijöitä oppimaan kokemuksistaan sekä tutkimaan ja arvioimaan työtään.  
Työnohjaaja rohkaisee ohjattavia löytämään oman tavan tehdä työtä.  
Konsultaatiossa pyritään ratkaisemaan jokin ajankohtainen ja rajattu työhön liittyvä ongelma.  
Työyhteisöjen kehittämisessä autetaan kokonaisia työyhteisöjä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja  
työkulttuuria. Keskeisiä näkökulmina työskentelyssä ovat yhteisön perustehtävä, johtaminen, organisaatio,  
työkulttuuri, tiedonkulku ja työyhteisön dynamiikka.  
Palvelun sisältö:  
Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun  
työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja  
tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Palvelusta tehdään sopimus, jossa määritellään tapaamisten  
tiheys, kesto ja määrä. Tapaamisia voi olla muutamista kerroista useisiin tai jatkuvan prosessin luonteisesti.  
Konsultaatiolla tarkoitetaan lyhytkestoista 1-10 istuntoa sisältävää työnohjausprosessia.  
Työyhteisön kehittäminen on prosessiluonteista toimintaa, jossa työyhteisö tai sen osa pohtii  
työyhteisökonsultin ohjauksessa johtamiseen ja työn tekemiseen liittyviä kysymyksiä yhteisten tavoitteiden ja  
ennalta sovitun aikataulun puitteissa. Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn  
tekemistä.  
Palvelun kohderyhmä:  
Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut sekä työyhteisön kehittämistoiminta on tarkoitettu seurakuntien, kuntien,  
sosiaali – ja terveyspalveluiden sekä järjestöjen työntekijöiden ja työyhteisöjen tukemiseksi ja avuksi työssä  
jaksamiseen.  
Palvelun hyödyt:  
Ohjattavat hyötyvät työnohjauksesta, konsultaatiosta ja työyhteisön kehittämisestä ennen kaikkea oppimalla  
arvioimaan omaa työskentelyään. Löytämällä oma persoonallinen työskentelytapa ja siinä vahvistumalla on  
ohjattavilla enemmän keinoja löytää oma paikkansa työyhteisössään ja oppia tukemaan sen tavoitteellista  
toimintaa. Työnohjaus ja työyhteisön kehittämistoiminta auttavat jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.  
Laatukriteerit:  
Työnohjaajalta edellytetään perheneuvojakoulutuksen lisäksi kirkon työnohjaajakoulutus tai muu Suomen  
työnohjaajat ry:n hyväksymä koulutus.  
Työyhteisöjen kanssa työskenteleviltä edellytetään kirkon  
työyhteisökonsultin koulutusta tai muuta työskentelyyn pätevöittävää koulutusta ja kokemusta.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joilla on kirkon perheneuvojakoulutuksen lisäksi edellä mainittuihin tehtäviin soveltuva  
koulutus ja kokemus.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Ohjattavilta saatu palaute.  
Palvelun hinta:  
Kirkon työntekijöille ilmainen. Ulkopuolisille voimassa olevan hinnoittelun mukainen.  
ALUSTUKSET JA KOULUTUKSET  
Palvelun tarkoitus:  
Alustusten ja koulutusten tarkoitus on antaa tietoa perheneuvonnan erityisalaan liittyvistä teemoista,  
lisätä taitoja sekä avata näkökulmia perheistä ja parisuhteista käytävään keskusteluun.  
Palvelun kohderyhmä:  
Alustuksia järjestetään perheneuvonnan erityisaloihin liittyvistä teemoista niistä kiinnostuneille.  
Koulutukset suunnataan pääasiassa yhteistyötahoille.  
Palvelun sisältö:  
Tilaajan kanssa sovitut teemat ja sisällöt, joissa huomioidaan osallistujien tarpeet.  
Palvelun hyödyt:  
Tieto perheeseen ja parisuhteeseen liittyvistä asioista lisääntyy. Osallistujat saavat uusia taitoja ja  
työvälineitä omaan työhönsä. Kuulijoissa herää mielenkiinto ja halu perhe- ja parisuhdeteemojen  
käsittelyyn.  
Laatukriteerit:  
Alustuksia ja koulutuksia pitävät perheneuvojat, joiden pätevyysvaatimuksena on ylempi  
korkeakoulututkinto, perheneuvojan erikoistumiskoulutus sekä mahdollisesti muita koulutuksia.  
Resurssit:  
3 perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen saanutta perheneuvojaa.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Koulutuksen tai alustuksen tilaajan ja osallistujien antama kirjallinen palaute.  
Palvelun hinta:  
Seurakuntayhtymän sisällä ilmainen. Määritellään tilannekohtaisesti.