Hankintasopimus  
muut palvelut  
1 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
SOPIMUSLUONNOS perheasioiden sovittelusta ja  
perheneuvontapalveluista  
1
Sopijapuolet  
Tilaaja:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja)  
Y-tunnus: 0725937-3  
Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: Eija Kuitto, lastenvalvoja, puh. 040 755 5436,  
Yhteyshenkilö tietoturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa: Tiia Iivonen, lakimies, tietosuojavastaava  
puh. 040 651 1786, tiia.iivonen@eksote.fi  
Palveluntuottaja:  
Imatran seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus (jäljempänä Palveluntuottaja)  
Y-tunnus: 0159225-5  
Osoite: Imatran Tietotalo, F.O. Virtasenkatu 6, 55100 Imatra  
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: Tarja Miikki, perheneuvonnan työalajohtaja,  
puh. 040 137 9553, tarja.miikki@evl.fi  
Yhteyshenkilö tietoturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa: Jyrki Lahti, tietohallintopäällikkö,  
Kouvolan IT-keskus, puh. 040 827 7783, jyrki.lahti@evl.fi sekä tietosuojayhteyshenkilö  
Pasi Tiimo, talousjohtaja, Imatran seurakunta puh. 040 505 7460, pasi.tiimo@evl.fi  
Sopimusyhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa tämän sopimuksen toteutumista ja  
tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle. Yhteyshenkilön  
vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen Sopijapuolen yhteyshenkilölle sähköpostilla tai  
muulla yhteisesti sovittavalla tavalla. Yhteyshenkilön vaihtuminen ei edellytä  
sopimusmuutosta.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Hankintasopimus  
muut palvelut  
2 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
2
3
Sopimuksen kohde  
Imatran seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus tuottaa tämän sopimuksen perusteella  
perheneuvontaa ja avioliittolain 5. luvun mukaista perheasioiden sovittelua Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveyspiirin asukkaille Palvelukuvauksen (liite 2) mukaisesti.  
Sopimuksen tausta, tarkoitus ja soveltaminen  
Sopimus perustuu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen xx tekemään  
hankintapäätökseen § xx.  
Tällä sopimuksella korvataan sopijapuolten välillä aiemmin olleet sopimukset.  
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen  
sovelletaan Julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä JYSE 2014 Palvelut –  
ehtoja / huhtikuu 2017 päivitys )  
4
5
Sopimuskausi  
Sopimus on voimassa toistaiseksi.  
Sopimuskausi alkaa, kun molemmat Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja  
kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt.  
Palvelu ja Sopijapuolten vastuut ja velvollisuudet  
5.1 Palvelun tuottaminen ja alihankinta  
Palveluntuottajalla on aina oltava voimassa oleva avioliittolain 23 §:n mukainen  
aluehallintoviraston myöntämä lupa palvelun tuottamiseen.  
Palvelua tuotetaan 45 minuutin moduuleissa. Yksilöasiakkaiden tapaaminen kestää n. 45  
minuuttia (1 moduuli). Parien ja perheiden tapaaminen kestää noin 90 min eli 2 x 45 minuuttia  
(2 moduulia). Moduulit merkitään 5 minuutin tarkkuudella.  
Palveluntuottaja tuottaa Imatralla vähintään 1800 moduulia vuodessa.  
Sopijapuolet antavat pyynnöstä toisilleen kaikki palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät  
tiedot. Tällaisia ovat esimerkiksi Perheneuvos-ohjelman laskemat tilastot, moduulimäärät,  
asiakasmäärät, asiakkaiden ikärakenteen ja perheen lasten lukumäärät.  
Palveluntuottaja suorittaa sopimuksen piiriin kuuluvat palvelut itse omissa toimitiloissaan.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Hankintasopimus  
muut palvelut  
3 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
Tarvittaessa palvelua voidaan suorittaa myös muussa Sopijapuolten erikseen sopimassa  
paikassa. Palveluntuottaja huolehtii, että toimitilat ja välineistö ovat viranomaismääräysten  
mukaiset.  
5.2 Palvelun ominaisuudet  
Palvelun ominaisuuksien osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 4 ja Palvelukuvausta ja  
avioliittolain 20 §:n ja 21 §:n vaatimuksia.  
Perheasioiden sovittelua on tuotettava täsmällisesti ja laadukkaasti. Palvelun sisältö ja  
laatuvaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä Palvelukuvaus.  
Palvelun tavoitteisiin, palvelutasoon ja toteuttamistapaan voidaan tehdä muita kuin oleellisia  
muutoksia sopimuskaudella kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen  
puitteissa.  
5.3 Palvelun tuottamisessa käytettävä henkilöstö  
Palveluntuottaja ja sen henkilöstö eivät ole työ- tai virkasuhteessa Tilaajaan tuottaessaan  
sopimuksen mukaista palvelua.  
Henkilöstön osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 7 seuraavin täsmennyksin:  
Kohta 7.1: Palvelua tuottavien perheneuvojien on aina täytettävä seuraavat  
vähimmäisvaatimukset:  
-
Palvelua tarjoavilla perheneuvojilla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto  
sekä kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutus, johon sisältyy sovittelijakoulutus  
(piispainkokouksen päätös 12.3.2003, § 1-2 nojalla). Lisäksi perheneuvojilla tulee olla  
aluehallintoviraston voimassa oleva lupa perheasioiden sovittelijana toimimiseen.  
Myös koulutuksessa oleva perheneuvoja voi toimia sopimuksen mukaisessa tehtävässä, jos  
hän saa alusta asti työnohjausta virkatehtäviinsä.  
-
Palveluntuottajan on vältettävä palvelun tuottamiseen käytettävän henkilöstön vaihdoksia.  
Henkilöstön vaihtuminen ei saa heikentää palvelun laatua. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että  
palvelutoiminta on jatkuvaa eivätkä myöskään henkilöstön poissaolot saa heikentää palvelua.  
Sijaisilla ja ostopalveluhenkilöillä tulee olla kirkon perheneuvojan tai psykoterapeutin pätevyys.  
5.4 Palvelun laadun valvonta ja tarkastusoikeus  
Laadun valvonnan ja tarkastusoikeuden osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 5  
seuraavin täsmennyksin ja lisäyksin:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Hankintasopimus  
muut palvelut  
4 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
Palveluntuottaja antaa tarpeelliset tiedot tämän sopimuksen mukaan annetuista palveluista  
Tilaajan yhteyshenkilölle, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus tukiryhmän kokouksissa.  
Yhteyshenkilö valvoo sopimusta Tilaajan puolelta.  
6
Hinta ja hinnan muuttaminen  
Sopimuksen kiinteä kokonaishinta on Imatralla 35.000 euroa vuodessa. (Hinta ei sisällä  
arvonlisäveroa.)  
Hinta on kiinteä, vaikka asiakastapaamisia (moduuleja) olisi yli 1800 vuodessa.  
Mikäli yllättävästä syystä Palveluntuottaja ei pysty tuottamaan palvelua täysimääräisenä,  
laskutus tapahtuu tehtyjen moduulien mukaan.  
Hinnan ja hinnanmuutosten osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 9 seuraavin  
täydennyksin ja muutoksin:  
Kohta 9.4 muutetaan seuraavaksi: Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä pientoimitus- ja  
laskutuslisää, kilometrikorvauksia eikä muitakaan ylimääräisiä kuluja.  
Kohta 9.5. muutetaan seuraavaksi: Sopimuksen perusteella ei makseta ennakkomaksua.  
Kohtaa 9.7 muutetaan: Palveluntuottaja voi ehdottaa hinnanmuutosta, jos hinnanmuutoksen  
peruste on syntynyt hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja hinnanmuutoksen  
peruste vaikuttaa välittömästi hankintasopimuksen mukaisen palvelun hintaan.  
Palveluntuottajan on toimitettava hinnanmuutosehdotus kirjallisesti vähintään kuusi (6)  
kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hinnanmuutos voi tulla voimaan  
aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä Palveluntuottajan aloitteesta tehdystä  
hinnanmuutoksesta. Palveluntuottajan on esitettävä Tilaajalle asianmukainen ja perusteltu  
selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Tilaajan on ilmoitettava  
hyväksyykö vai hylkääkö hinnanmuutoksen viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa siitä,  
kun Palveluntuottaja on antanut esityksen hinnanmuutoksesta. Palveluntuottaja voi tehdä  
hinnanmuutosehdotus korotuksen osalta vain yhden kerran kalenterivuosittain.  
Kohtaa 9.9 muutetaan seuraavaksi:  
Tilaaja  
pidättää  
itsellään  
oikeuden  
hyväksyä  
tai  
hylätä  
palveluntuottajan  
hinnanmuutosesitykset.  
Jos hinnasta ei päästä yhteisymmärrykseen, osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään  
tämän sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaikana on voimassa  
aiemmin sovitut hinnat.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Hankintasopimus  
muut palvelut  
5 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
7
Maksuehdot ja laskuttaminen  
Maksuehtojen osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 10 seuraavin muutoksin:  
Kohta 10.2: Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksytyn laskun  
saapumisesta Tilaajalle. Laskun tulee olla maksavalla Sopijapuolella viimeistään 21 päivää  
ennen laskuun merkittyä eräpäivää. Muussa tapauksessa eräpäivä ja oikeus korkolain  
mukaiseen viivästyskorkoon siirtyvät vastaavasti.  
Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.  
Tilaajalla on oikeus saada Palveluntuottajalta laskutuksen tarkistamista varten tarpeelliset  
tiedot ja Sopijaosapuolilla on oikeus tarkistaa laskujen oikeellisuus. Laskua koskevat  
huomautukset on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä, kun Sopijaosapuoli sai tietoonsa laskun  
perusteet.  
Laskutusosoite:  
Verkkolasku:  
Verkkolaskuosoite: 003707259373  
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj  
Baswaren välittäjätunnus: BAWCFI22  
Jos palvelu on arvonlisäverotonta, laskusta on käytävä ilmi arvonlisäverottomuuden peruste.  
Mikäli toiminta kuitenkin myöhemmin tulkitaan arvonlisäveron käsittelyn osalta erilaiseksi  
muuttuneen viranomaiskäytännön tai lainsäädännön perusteella, lisätään laskuihin tätä  
muutosta vastaava ja kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverolain mukainen arvonlisävero.  
8
Tietoturva, tietosuoja ja salassapito  
Sopijapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Eksoten tietoturvasopimusta (liite  
1).  
Perheasioiden sovittelijan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä sosiaalihuollon  
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 15 §:ssä ja 29 §:n 1 momentissa  
säädetään. Sovittelijaan ei sovelleta, mitä mainitun lain 20 §:ssä säädetään  
tietojenantovelvollisuudesta. Sovittelijalla ei ole oikeutta oma-aloitteisesti hankkia perheestä  
tietoja muilta viranomaisilta.  
9
Virhe, hinnanalennus ja sopimuksen purkaminen  
Virheen, hinnanalennuksen ja sopimuksen purkamisen osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut  
kohtaa 13 seuraavin täsmennyksin:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Hankintasopimus  
muut palvelut  
6 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
Kohta 13.1: Jos palvelussa on virhe tai laiminlyönti, Tilaajan tulee ilmoittaa virheestä  
Palveluntuottajalle 30 vuorokauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Palvelussa on virhe, jos  
palvelu ei vastaa JYSE Palvelut 2014 ehtojen kohdassa 4 esitettyjä vaatimuksia tai muissa  
tämän sopimuksen mukaisissa asiakirjoissa kuten Palvelukuvauksessa esitettyjä ominaisuuksia  
ja vaatimuksia palvelulle. Mikäli kyse on virheestä tai laiminlyönnistä, joka on aiheuttanut tai  
aiheuttaa haittaa, vaaraa tai muuta vastaavaa hankinnan kohteelle ja toiminnan  
turvallisuudelle, tulee Sopijapuolen ilmoittaa asia välittömästi toiselle Sopijapuolelle ja  
ryhdyttävät välittömästi korjaamiin toimiin haitan, vaaran tai muun vastaavan poistamiseksi ja  
vahinkojen minimoimiseksi. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti.  
Kohta 13.5: Hinnanalennus voidaan yhdessä sopia myös muuksi hyvitykseksi.  
Kohta 13.6: Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään myös Tilaajan antamien ohjeiden  
noudattamatta jättämistä.  
10 Ylivoimainen este  
Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 14 seuraavalla  
täsmennyksellä.  
Kohta 14.5: Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa hankintasopimuksen kokonaan tai osittain, jos  
sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli kaksi (2)  
kuukautta. Tilaajalla on aina oikeus järjestää palvelu kaikissa tilanteissa parhaaksi katsomallaan  
tavalla heti ylivoimaisen esteen ilmaannuttua tai muun syyn vuoksi, jos Palveluntuottaja ei  
pysty tuottamaan tässä sopimuksessa sovittua palvelua.  
11 Sopimuksen muuttaminen  
Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun  
molemmat Sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset. Yhteyshenkilöiden  
muuttumista ei pidetä sopimusmuutoksena.  
Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt muutokset.  
Sähköisessä muodossa tehtyjen muutosten tulee olla niiden henkilöiden hyväksymät, joilla on  
oikeus tehdä sopimusmuutoksia tähän sopimukseen.  
12 Sopimuksen irtisanominen  
Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisella ilmoituksella molemmin puolin kuuden (6) kuukauden  
irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana  
irtisanomisilmoitus on tehty.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Hankintasopimus  
muut palvelut  
7 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
Sopijapuolten yhteisestä sopimuksesta sopimus voidaan koska tahansa todeta lakanneeksi.  
Irtisanomistilanteessa Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa sopimuksen päättymispäivään  
mennessä kertynyt osuus sopimuksen mukaisten palvelujen vuosihinnasta.  
13 Sopimuksen siirtäminen  
Sopimuksen siirtämisen osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 22.  
14 Yhteistyö sopimuskaudella  
Sopijapuolet tiedottavat toisilleen sopimuksen mukaisiin tehtäviin vaikuttavista muutoksista ja  
muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa sopimukseen. Ensisijainen tiedottamiskanava on  
sähköposti.  
Sopijapuolet pitävät vähintään kaksi kertaa vuodessa seurantakokouksen, jossa käsitellään  
palvelun laatua kuten palvelutason toteutumista, häiriö- ja virhetilanteita, tietoturvallisuuteen  
ja tietosuojaan liittyviä asioita ja muita vastaavia asioita, joita tarvitaan palvelun tuottamisessa  
sekä mahdollisia kehittämiskohteita. Kokouksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää  
etäneuvotteluyhteyksiä.  
15 Palautuslauseke  
Jos Tilaajan tai Palveluntuottajan sopimus tulkitaan vastoin Sopijapuolten tarkoitusta  
työsopimussuhteeksi, Palveluntuottaja palauttaa Tilaajalle tämän sopimuksen perusteella  
maksettuihin palkkioihin sisältyneet Tilaajan suoritettavaksi määrätyt ennakonpidätykset siltä  
osin kuin Palveluntuottajalla on lakisääteinen oikeus saada palautus maksamistaan ennakoista  
ja lakisääteisen yrittäjäeläkemaksun siltä osin kuin Palveluntuottajalla on oikeus saada  
palautus maksamistaan eläkemaksuista sekä lomapalkan, lomakorvauksen ja lomarahan siihen  
määrään saakka, jotka Tilaaja joutuu työsuhteen perusteella Palveluntuottajalle maksamaan.  
16 Erimielisyyksien ratkaiseminen  
Erimielisyyksien osalta noudatetaan JYSE 2014 Palvelut kohtaa 24. Kohtaa 24.2 täydennetään  
seuraavasti: Tilaajan kotipaikan yleinen alioikeus sopimuksentekohetkellä on Etelä-Karjalan  
käräjäoikeus.  
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.  
17 Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys  
Jos sopimusasiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä  
pätevyysjärjestyksessä:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Hankintasopimus  
muut palvelut  
8 (8)  
Lisää päiväys tähän.  
1.  
2.  
3.  
4.  
Sopimus  
Eksoten tietoturvasopimus (liite 1)  
Palvelukuvaus (liite 2)  
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut)  
18 Sopimuksen voimaantulo  
Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti  
allekirjoittaneet ja kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2)  
yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle.  
Pyydämme palauttamaan toisen kappaleen allekirjoitettuna osoitteella:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Lappeenranta 00.00.20XX  
Paikka ja aika  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden-  
huollon kuntayhtymä  
Imatran seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus  
Timo Saksela  
toimitusjohtaja  
Etunimi Sukunimi  
nimike  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta