Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
IMATRAN SEURAKUNNAN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS  
F.O. Virtasenkatu 6, 3 krs  
55100 Imatra  
p. 044 400 4260 arkisin klo 11-12  
email: imatra.perheasiat@evl.fi  
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN PALVELUKUVAUKSET  
Suomen ev.lut. seurakunnista/seurakuntayhtymistä 41 ylläpitää perheasiain neuvottelukeskuksia.  
Niissä annetut palvelut ovat osa kirkon sielunhoidollista ja diakonista työtä. Perheasiain neuvotte-  
lukeskuksilla voi olla ostopalvelu- tai yhteistyösopimuksia sekä seurakuntien että kuntien kanssa.  
Asiakkaat ohjautuvat perheneuvontaan joko omasta aloitteestaan tai lähetteellä/palveluohjauk-  
sella. Asiakkaille perheneuvonnan palvelut ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Perheasiain neuvottelu-  
keskusten työtä koordinoi Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat yksikkö.  
Ohessa ovat palvelukuvaukset seuraaville palveluille:  
PERHENEUVONTA  
PERHEASIOIDEN SOVITTELU  
ERORYHMÄ  
UUSPERHERYHMÄ  
PARISUHDERYHMÄT  
TYÖNOHJAUS- JA KONSULTAATIOPALVELUT/TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN  
ALUSTUKSET JA KOULUTUKSET  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
PERHENEUVONTA  
Palvelun tarkoitus:  
Perheneuvonta tukee perheitä ja parisuhteita. Puolisoiden suhdetta hoitamalla tuetaan samalla myös van-  
hemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia.  
Palvelun kohderyhmä:  
Perheneuvonnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pariskunnat, joilla on parisuhteen tai perheen vuorovai-  
kutukseen, vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyviä ongelmia, tai muu elämän kriisitilanne.  
Palvelun sisältö:  
Perheneuvonnassa työskennellään sielunhoidollisin ja terapeuttisin menetelmin. Perheneuvoja tai työpari  
järjestää asiakkaille yksilö-, pari- tai perhetapaamisia tarpeen mukaan. Käyntikertoja on tarpeen mukaan ja  
tapaamiset ovat luottamuksellisia. Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta eikä käynneistä anneta lausun-  
toja. Poikkeuksena on huoli lasten turvallisuudesta. Se velvoittaa työntekijät lastensuojeluilmoituksen  
tekemiseen (Lastensuojelulaki (417/2007, 25 §, Rikoslaki 15. luku, 10 §).  
Palvelun hyödyt:  
Perheneuvonnan tavoitteena on puolisoiden parantunut hyvinvointi ja toimintakyky parisuhteessa ja per-  
heessä. Tällöin myös kaikkien perheenjäsenten kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. Erityisen tärkeä  
tavoite on riittävän hyvän vanhemmuuden toteutuminen ja säilyttäminen. Perheiden oikea-aikainen tuke-  
minen säästää yhteiskunnan taloudellisia resursseja.  
Laatukriteerit:  
Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi  
perheneuvojan pätevyysvaatimuksena on kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutus (kesto 3 vuotta, laa-  
juus 60 opintopistettä). Perheneuvojat myös osallistuvat osaamista tukevaan lisäkoulutukseen (mm. pari  
ja perheterapiakoulutukset, seksuaaliterapiakoulutukset). Heillä on mahdollisuus säännölliseen työnoh-  
jaukseen ja työskentelytapojen kehittämiseen työryhmän kanssa.  
Resurssit:  
Perheasiain neuvottelukeskuksella on 3 perheneuvojaa. Heillä on mahdollisuus tarpeen vaatiessa työpari-  
työskentelyyn. Työtilat ja työvälineet ovat suositusten mukaiset (Kirkkohallituksen Yleiskirje 27/2011  
Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä, päivitetty 2019).  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Perheneuvontatyöstä kerätään valtakunnallista asiakaspalautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään.  
Perheneuvontatyötä koskevia kysymyksiä arvioidaan säännöllisesti sekä työryhmän keskinäisissä palave-  
reissa että työnohjauksessa.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
PERHEASIOIDEN SOVITTELU  
Perheasioiden sovittelulla tarkoitetaan avioliittolain (AL 5, 20 - 23a §) mukaista toimintaa. Kunnilla  
on lakisääteinen velvollisuus tarjota palvelua asukkailleen. Kirkon perheneuvonta tukee kuntia  
tässä tehtävässä.  
Palvelun tarkoitus:  
Perheasioiden sovittelussa tarkastellaan ja selkiytetään erotilannetta sekä aikuisten että lasten kannalta.  
Siinä pyritään sopimukseen lasten asumisen ja tapaamisten osalta. Eron jälkeisessä sovittelussa tuetaan  
erosta selviytymistä, tutkitaan sopimusten toimivuutta ja tilannetta lasten näkökulmasta.  
Palvelun kohderyhmä:  
Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat ovat tehneet eropäätöksen ja teke-  
vät erojärjestelyjä. Sovittelupalvelua on mahdollisuus saada myös silloin, kun eronnut perhe on sopeutu-  
massa uuteen tilanteeseen tai lasten tapaamiset eivät suju.  
Palvelun sisältö:  
Sovittelukäynnit sisältävät vanhempien ja lasten tapaamisia tarpeenmukaisissa kokoonpanoissa. Tapaami-  
sissa hankitaan ja välitetään tietoa lasten toiveista ja tutkitaan lasten iän mukaisia tarpeita ja niiden huomi-  
oonottamista sopimuksia tehtäessä. Tapaamisissa tuetaan vanhempia ja lapsia käsittelemään rakentavalla  
tavalla eroon liittyviä tunteita. Käyntikertoja on tarpeen mukaan, yleensä 1-10. Keskustelut ovat luotta-  
muksellisia ja asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta (AL 5, 23a §).  
Palvelun hyödyt:  
Sovitteluneuvotteluissa puolisot voivat tehdä sopimuksia kolmannen osapuolen avustuksella vaikeaksi  
koetuissa kysymyksissä lasten huoltajuuden, asumisen ja tapaamisten osalta. Sovittelupalveluiden suurin  
merkitys tulee esille lasten ja vanhempien psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymisessä erosta  
huolimatta. Sovittelun ja siinä tehtyjen sopimusten myötä vanhempien ja lasten toimintakyky palautuu ja  
paranee muutostilanteessa. Sovittelupalveluiden avulla vältetään oikeusprosesseja.  
Laatukriteerit:  
Sovittelupalveluita antaa ammattitaitoinen henkilöstö, jolla on kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutus.  
Siihen sisältyy sovittelukoulutusta. Työntekijöillä on mahdollisuus työnohjaukseen ja työryhmätyöskente-  
lyyn.  
Resurssit:  
Perheasiain neuvottelukeskuksella on Aluehallintoviraston myöntämä lupa (ESAVI/35417/2019)  
perheasioiden sovitteluun. Sovittelutyötä tekee 3 perheneuvojaa.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Valtakunnallinen asiakaspalaute. Lasten huoltoa, asumista ja tapaamista koskevat sopimukset.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
ERORYHMÄ  
Palvelun kohderyhmä:  
Eroryhmä on tarkoitettu eronneille tai eropäätöksen tehneille. Eronneista vain toinen puoliso voi-  
daan ottaa mukaan työskentelyyn. Lisäksi aikuisten ryhmän rinnalla tarpeen mukaan toimivat las-  
ten ja nuorten eroryhmät.  
Palvelun tarkoitus:  
Eroryhmän tarkoitus on auttaa erotilanteessa olevia ihmisiä käsittelemään eroon liittyviä ajatuksia  
ja tunteita sekä eron jälkeiseen arkeen liittyviä käytännön kysymyksiä. Lapsille ja nuorille anne-  
taan myös mahdollisuus vanhempien eron tuomien kysymysten, ajatusten ja tunteiden käsittelyyn.  
Palvelun sisältö:  
Eroryhmä on vertaistukiryhmä, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt kokoon-  
tuvat ennalta sovitulla tavalla. Ryhmän ohjaajat haastattelevat ryhmään haluavat ennen sen käyn-  
nistymistä. Osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmäprosessiin ja luottamuksellisuuteen. Ryh-  
mässä käsitellään eroon liittyviä asioita sekä keskustellen että toiminnallisten menetelmien avulla.  
Palvelun hyödyt:  
Eroryhmäprosessin aikana ryhmäläiset voivat selkiyttää ja jäsentää eroon liittyviä vaikeuksia, aja-  
tuksia ja tunteita. Tämä helpottaa uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä. Eroryhmätyöskentelystä  
hyötyvät paitsi ryhmäläiset, myös heidän lapsensa ja läheisensä sekä mahdolliset tulevat elämän-  
kumppanit.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joilla on asiaan liittyvää koulutusta ja kokemusta. Eroryhmät toteutetaan kaksi  
kertaa vuodessa.  
Laatukriteerit:  
Ryhmien vetäjinä toimii työpari, joista vähintään toisella on kirkon perheneuvojan erikoistumis-  
koulutus ja koulutusta ja kokemusta eroryhmätyöskentelystä. Lasten ja nuorten ryhmissä on lisäksi  
varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijuutta.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Ryhmäläisten antamat kirjalliset palautteet.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
UUSPERHERYHMÄ  
Palvelun tarkoitus:  
Uusperheryhmän tarkoituksena on auttaa vanhempia ymmärtämään uusperheen erityislaatui-  
suutta, vuorovaikutussuhteita ja pohtimaan ratkaisuja arjen tilanteisiin vertaistukea hyödyntä-  
mällä.  
Palvelun kohderyhmä:  
Uusperheryhmä on tarkoitettu uusperheen vanhemmille. Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa  
on vähintään yksi alaikäinen vain toisen puolison lapsi.  
Palvelun sisältö:  
Uusperheryhmä on vertaistukiryhmä, jossa samankaltaisessa perhetilanteessa olevat vanhemmat  
kokoontuvat ennalta sovitulla tavalla. Uusperheryhmään osallistuvat mahdollisuuksien mukaan  
perheen molemmat vanhemmat. Osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmäprosessiin ja luot-  
tamuksellisuuteen. Ryhmän työskentely voi muodostua esim. alustuksista, tehtävistä, harjoituk-  
sista ja luettavasta materiaalista. Toteutus voi tapahtua myös verkossa.  
Palvelun hyödyt:  
Uusperheryhmän työskentelystä hyötyvät vanhempien lisäksi heidän lapsensa ja läheisensä, välil-  
lisesti myös lasten muualla asuvat vanhemmat ja heidän kumppaninsa.  
Laatukriteerit:  
Ryhmän ohjaajina toimii työpari, jolla on uusperheneuvojakoulutus tai kirkon perheneuvojan eri-  
koistumiskoulutus ja koulutusta ja kokemusta uusperheiden kanssa työskentelemisestä.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joilla on uusperheeseen liittyvää koulutusta ja kokemusta  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Kirjallinen palaute uusperheryhmään osallistuneilta.  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
PARISUHDERYHMÄT  
Palvelun tarkoitus:  
Parisuhderyhmissä työstetään parisuhteen eri aihealueisiin liittyviä teemoja sekä tarjotaan asiak-  
kaille tietoa parisuhteista.  
Palvelun sisältö:  
Parisuhderyhmän kesto ja sisältö vaihtelevat ryhmän luonteen mukaan. Parisuhderyhmät koostu-  
vat alustuksista, parisuhdeaiheisista tehtävistä ja harjoituksista, kotitehtävistä, luettavasta parisuh-  
demateriaalista, ryhmäkeskusteluista ja vertaistuesta. Ryhmä voidaan toteuttaa myös verkossa.  
Palvelun kohderyhmä:  
Kohderyhmänä ovat parit, jotka haluavat ryhmässä työstää parisuhdettaan ja pohtia parisuhtee-  
seen liittyviä teemoja. Parisuhderyhmät voivat olla jatkohoitoa pariterapialle tai toimia ennaltaeh-  
käisevänä hoitona uusille asiakaspareille. Parisuhderyhmiin voivat osallistua seurustelevat sekä  
avo- ja avioliitossa elävät parit. Osa parisuhderyhmistä voi olla kohdennettu tietyntyyppisille pa-  
reille tai tietynlaista elämänvaihetta eläville pareille, esimerkiksi juuri avioituneille pareille tai pa-  
reille, joilla on vakavasti sairas lapsi.  
Palvelun hyödyt:  
Parisuhderyhmät auttavat paria ymmärtämään parisuhteeseen liittyviä teemoja sekä mahdollista-  
vat ryhmässä tapahtuvat että parin väliset keskustelut. Tämä lisää parin ymmärrystä omasta pari-  
suhteestaan, ennaltaehkäisee parisuhteen ristiriitoja sekä auttaa paria vähentämään parisuhtee-  
seen liittyvää stressiä ja ratkaisemaan parisuhteen ristiriitoja. Parisuhderyhmiin osallistuminen tu-  
kee välillisesti myös vanhemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia.  
Laatukriteerit:  
Parisuhderyhmien ohjaajina toimii vähintään kaksi perheneuvojaa, joista ainakin toisella on kirkon  
perheneuvojan erikoistumiskoulutus. Mikäli parisuhderyhmä perustuu tiettyyn malliin tai viiteke-  
hykseen, niin vähintään toinen vetäjistä on hankkinut riittävästi tietoa ja/tai koulutusta kyseisen  
mallin mukaisen ryhmän ohjaamisesta.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joilla on riittävästi tietoa ja koulutusta ohjaamansa parisuhderyhmän aihealueista  
tai viitekehyksestä.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Kirjallinen palautekysely parisuhdekurssille osallistuneille pareille.  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
Palvelun hinta:  
Ilmainen.  
TYÖNOHJAUS- JA KONSULTAATIOPALVELUT SEKÄ TYÖYHTEISÖN  
KEHITTÄMINEN  
Palvelun tarkoitus:  
Työnohjauksen avulla autetaan työntekijöitä oppimaan kokemuksistaan sekä tutkimaan ja arvioimaan työ-  
tään. Työnohjaaja rohkaisee ohjattavia löytämään oman tavan tehdä työtä.  
Konsultaatiossa pyritään ratkaisemaan jokin ajankohtainen ja rajattu työhön liittyvä ongelma.  
Työyhteisöjen kehittämisessä autetaan kokonaisia työyhteisöjä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja työ-  
kulttuuria. Keskeisiä näkökulmina työskentelyssä ovat yhteisön perustehtävä, johtaminen, organisaatio,  
työkulttuuri, tiedonkulku ja työyhteisön dynamiikka.  
Palvelun sisältö:  
Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun  
työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja  
tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Palvelusta tehdään sopimus, jossa määritellään tapaamisten  
tiheys, kesto ja määrä. Tapaamisia voi olla muutamista kerroista useisiin tai jatkuvan prosessin luonteisesti.  
Konsultaatiolla tarkoitetaan lyhytkestoista 1-10 istuntoa sisältävää työnohjausprosessia.  
Työyhteisön kehittäminen on prosessiluonteista toimintaa, jossa työyhteisö tai sen osa pohtii työyhteisö-  
konsultin ohjauksessa johtamiseen ja työn tekemiseen liittyviä kysymyksiä yhteisten tavoitteiden ja ennalta  
sovitun aikataulun puitteissa. Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä.  
Palvelun kohderyhmä:  
Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut sekä työyhteisön kehittämistoiminta on tarkoitettu seurakuntien, kun-  
tien, sosiaali ja terveyspalveluiden sekä järjestöjen työntekijöiden ja työyhteisöjen tukemiseksi ja avuksi  
työssä jaksamiseen.  
Palvelun hyödyt:  
Ohjattavat hyötyvät työnohjauksesta, konsultaatiosta ja työyhteisön kehittämisestä ennen kaikkea oppi-  
malla arvioimaan omaa työskentelyään. Löytämällä oma persoonallinen työskentelytapa ja siinä vahvistu-  
malla on ohjattavilla enemmän keinoja löytää oma paikkansa työyhteisössään ja oppia tukemaan sen ta-  
voitteellista toimintaa. Työnohjaus ja työyhteisön kehittämistoiminta auttavat jaksamaan työssä ja pysy-  
mään työkykyisenä.  
Laatukriteerit:  
Työnohjaajalta edellytetään perheneuvojakoulutuksen lisäksi kirkon työnohjaajakoulutus tai muu Suomen  
työnohjaajat ry:n hyväksymä koulutus. Työyhteisöjen kanssa työskenteleviltä edellytetään kirkon työyh-  
teisökonsultin koulutusta tai muuta työskentelyyn pätevöittävää koulutusta ja kokemusta.  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
Resurssit:  
1 perheneuvoja, jolla on kirkon perheneuvojakoulutuksen lisäksi psykoterapiakoulutusta sekä 2 perheneu-  
vojaa perheneuvojakoulutuksella.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Ohjattavilta saatu palaute.  
Palvelun hinta:  
Kirkon työntekijöille ilmainen. Ulkopuolisille voimassa olevan hinnoittelun mukainen.  
Imatran seurakunta  
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2018 § 8 / päivitetty 2.1.2020  
ALUSTUKSET JA KOULUTUKSET  
Palvelun tarkoitus:  
Alustusten ja koulutusten tarkoitus on antaa tietoa perheneuvonnan erityisalaan liittyvistä tee-  
moista, lisätä taitoja sekä avata näkökulmia perheistä ja parisuhteista käytävään keskusteluun.  
Palvelun kohderyhmä:  
Alustuksia järjestetään perheneuvonnan erityisaloihin liittyvistä teemoista niistä kiinnostuneille.  
Koulutukset suunnataan pääasiassa yhteistyötahoille.  
Palvelun sisältö:  
Tilaajan kanssa sovitut teemat ja sisällöt, joissa huomioidaan osallistujien tarpeet.  
Palvelun hyödyt:  
Tieto perheeseen ja parisuhteeseen liittyvistä asioista lisääntyy. Osallistujat saavat uusia taitoja ja  
työvälineitä omaan työhönsä. Kuulijoissa herää mielenkiinto ja halu perhe- ja parisuhdeteemojen  
käsittelyyn.  
Laatukriteerit:  
Alustuksia ja koulutuksia pitävät perheneuvojat, joiden pätevyysvaatimuksena on ylempi korkea-  
koulututkinto, perheneuvojan erikoistumiskoulutus sekä mahdollisesti muita koulutuksia.  
Resurssit:  
3 perheneuvojaa, joilla on asiaan liittyvää koulutusta ja kokemusta.  
Palvelun onnistumisen arviointi:  
Koulutuksen tai alustuksen tilaajan ja osallistujien antama kirjallinen palaute.  
Palvelun hinta:  
Imatran seurakunnan sisällä ilmainen. Määritellään tilannekohtaisesti.