Keskus 020 743 2920  
Faksi 020 743 2935  
BDO Audiator Oy  
Vattuniemenranta 2  
00210 Helsinki  
Tilintarkastuspöytäkirja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilikauden 1.1.  
31.12.2019  
tilintarkastajina esitämme kuntalain 123 §:n tarkoittamana tilintarkastuspöytäkirjana Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle huomioitavaksi ja toimenpiteitä varten  
sekä tarkastuslautakunnalle tiedoksi seuraavaa:  
Kuntayhtymän taloudellinen tila  
Kuntayhtymän taseessa on 31.12.2019 tilanteessa kattamatonta alijäämää poistoeron vaikutus  
huomioiden 11,6 M€. Kuntalain 110 §:n mukaan kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee  
kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta  
lukien. Alijäämää on syntynyt kuntayhtymälle jo tilikaudelta 2018 ja kattamisaika on käynnistynyt  
tilinpäätöksen 2018 perusteella. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän  
31.12.2019 taseeseen kertyneen alijäämän tulee olla katettu viimeistään 31.12.2023.  
Talousarvion ja -suunnitelma 2020 2023 mukaan alijäämä saataisiin katettua 31.12.2023 mennessä.  
Taloussuunnitelman toteutumiseen suunnitellusti liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä jo  
talousarviovuonna 2020 korona-epidemian johdosta. Hallitukselle esitetyssä tulosraportoinnissa  
maaliskuun 2020 tilanteessa on arvioitu vuodelta 2020 syntyvän alijäämää 8 M€. Talousarviossa  
vuodelle 2020 on suunniteltu nollatulosta. Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty  
säästötavoitteita 7,2 M€, mutta käyttösuunnitelmassa tästä on ollut vielä kohdentumatonta 3,2 M€.  
Toimintakertomuksen kohdassa Sisäinen valvonta ja riskienhallintaon tuotu esille  
työtuomioistuimen ratkaisu, jonka vaikutus voi olla euromääräisesti Eksoten talouden kannalta  
erittäin merkittävä. Tällä tulee olemaan myös olennainen vaikutus talouden tasapainon  
saavuttamiseen.  
Hallituksen tulee kiinnittää talouden tasapainottamiseen erityistä huomiota.  
Riskienhallinta  
Hallitus on 20.12.2017 hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman ja päättänyt, että suunnitelman eri  
osa-alueet raportoidaan hallitukselle kaksi kertaa vuodessa riskikartoituksen muodossa. Vuonna 2019  
hallitukselle ei ole kyseistä raportointia tehty.  
Raportointi tulee tehdä jatkossa hallituksen päättämällä tavalla.  
Lappeenrannassa 29.4.2020  
BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö  
Ulla-Maija Tuomela  
JHT, KHT  
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International  
Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.