Valtuustoaloite: Tilapäisen valiokunnan asettaminen  
EKS/1538/00.01.11.30/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Lakimies Mari Kähkönen  
040 651 0449  
Liitteet  
1. Valtuustoaloite  
Oheismateriaali  
Eksoten valtuuston kokouksessa 28.4.2020 Liisa Terävä teki kuntalain 34 §:n mukaisen  
aloitteen ja esitti, että hallitus/valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään  
ovatko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta ylittäneet toimivaltuutensa aloittaessaan  
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön  
ja sen johdosta käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä. Tilapäisen valiokunnan selvityksen  
pohjalta valtuusto päättää nauttiiko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta valtuuston  
luottamusta. Aloitteessa on esitetty useita kysymyksiä, joihin tilapäiseltä valiokunnalta  
odotetaan vastausta. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Liisa Terävä, Kirsti Cederström, Turo  
Haapamäki, Esko Ijäs, Jarmo Lahtinen, Anneli Myllärinen ja Tuula Putto.  
Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kuntayhtymän toimielimeen valitsemansa  
luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston  
luottamusta. Asia tulee vireille hallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista  
tehtyä sitä koskevan aloitteen.  
Kuntalain 35 §:n mukaan kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva  
asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava  
asia.  
Kuntalain 93 §:n säännös edellyttää, että hallitus valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat  
eräitä pykälässä pois suljettuja asioita lukuun ottamatta. Valmistelupakon piiristä ei ole  
suljettu pois tilapäisen valiokunnan asettamista koskevaa asiaa. Kun asia on tullut vireille,  
hallituksen tulee saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta asiaa  
valmistelemaan.  
Aloitteen mukaan tilapäisen valiokunnan tehtävänä olisi arvioida myös arviointipäällikön  
nauttimaa luottamusta. Arviointipäällikkö ei ole luottamushenkilö, joten kuntalain 34 §:n ja  
35 §:n mukaiset menettelyt eivät hänen kohdallaan ole mahdollisia. Arviointipäällikköön  
sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta, jonka 17 §:n mukaan viranhaltijan on  
suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen  
asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.  
Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja  
tehtävänsä edellyttämällä tavalla.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää:  
1) asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan  
valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista koskevaa asiaa;  
2) valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen;  
3) nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä  
4) että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön  
määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta  
voi ottaa itselleen sihteerin.  
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:  
Hallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.  
Päätös  
Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa käsitellään seuraavan kerran  
hallituksessa 20.5.2020.