LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  
Kaupunginvaltuusto  
OTE PÖYTÄKIRJASTA  
27.4.2020  
1
§ 26 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE:n) lausuntopyyntö  
strategisista linjauksista 2019-2023  
Vastaanottajan nimi  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri, Eksote  
Lähetyspäivä Tiedoksiantotapa  
30.4.2020 Sähköpostitse  
Lisätietoja  
Otteen oikeaksi todistaa Lappeenrannassa 30.4.2020  
Alina Kujansivu  
II kaupunginsihteeri  
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti, allekirjoitussivu  
asiakirjan lopussa.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE:n) lausuntopyyntö strategisista  
linjauksista 2019-2023  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/477/00.04.02.00/2020  
Käsittelyhistoria  
Kaupunginhallitus  
§156  
14.4.2020  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §156  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Hyvinvointipalvelujen  
040 5229 373  
kehittämispäällikkö Sanna Natunen  
Rahoitusjohtaja Jari Iskanius  
040 631 6231  
Oheismateriaali  
1. Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano vuosina 2019  
-2023_fina...  
Eksoten edellinen strategiakausi päättyi vuoden 2018 lopussa.  
Eksoten hallitus oli alun perin valmistautunut siihen, että  
strategian valmistelu olisi kuulunut osittain sote- ja  
maakuntauudistuksen väliaikaiselle toimielimelle ja strategian  
viimeistely maakuntahallitukselle ja hyväksyminen  
maakuntavaltuustolle. Strategian valmistelu käynnistettiin 2018  
syksyllä hallituksen seminaarissa ja siitä pidettiin yhteinen  
hallituksen ja valtuuston seminaari helmikuussa 2019. Maakunta-  
ja sote-uudistusvalmistelu päättyi maaliskuussa 2019 maan  
hallituksen kaaduttua. Eksoten valtuusto käsitteli 8.5.2019  
strategisia linjauksia vuosille 2019-2023 ja päätti palauttaa  
strategian uudelleen valmisteltavaksi.  
Eksoten strategian valmistelua on jatkettu vuoden 2019 syksyllä.  
Eksoten hallitus hyväksyi 29.1.2020 omalta osaltaan päivitetyt  
Strategiset linjaukset ja toimeenpanon vuosina 2019-2023.  
Strategian päivityksessä on huomioitu soveltuvin osin sote- ja  
maakuntauudistuksen tausta-ainesitoja ja syksyllä 2019 yt-  
menettelyjen yhteydessä annettuja toiminnan jatkuvaan  
parantamiseen ja kehittämiseen liittyviä ideoita sekä joulukuussa  
2019 tehdyn henkilöstön arvo- ja strategiakyselyn tuloksia.  
Eksote lähetti 31.3.2020 Eksoten hallituksen hyväksymän  
Strategiset linjaukset ja toimeenpanon vuosina 2019-2023  
dokumentin jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi. Lisäksi  
jäsenkunnilla on mahdollisuus lausua strategiasta, mikäli  
valtuustoilla on siihen jokin erityinen syy. Mahdolliset lausunnot  
pyydetään lähettämään Eksoten kirjaamoon 30.4.2020  
mennessä. Eksoten Strategiset linjaukset ja toimeenpanon  
vuosina 2019-2023 on esityslistan oheismateriaalina.  
Lappeenrannan kaupungin lausunto  
’’Lappeenrannan kaupunki pitää hyvänä, että Eksoten missiossa  
on huomioitu kuntien rahoitus ja maakunnallinen taloustilanne.  
Toimintaympäristöanalyysi on kattava ja tukeutuu myös  
kansallisiin selvityksiin. Eksoten strategiset painotukset  
maakunnallisen palveluverkon kehittämisestä integraation ja  
digitalisaation keinoin tukevat yhteisesti linjattuja tavoitteita.  
Kuntien kanssa yhdessä asetettavat strategiset tavoitteet ovat:  
uusien asumisratkaisujen ja kaavoituksen kehittäminen  
(uudet kevyet asumisen ja kaavoituksen ratkaisut),  
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä elintapaohjaus,  
työperäisen maahanmuuton edellytysten ja työllisten määrän  
sekä muut työllisyyden prosessit.  
Kaupunki pitää Eksoten ja kuntien yhteisiä asetettuja tavoitteita  
tarkoituksenmukaisina.  
Eksoten strategia dokumentissa todetaan: ’’Strategiseksi  
tavoitteeksi keväällä 2019 asetettu maksuosuuksien  
määräytymisperusteiden (kuntarahoitus/valtion rahoitus)  
uudistaminen on toteutettu syksyn 2019 aikana yhdessä kuntien  
kanssa.’’ Lappeenrannan kaupungin näkemyksen mukaan  
maksuosuusuudistuksen perusteista ei päästy yksimielisyyteen  
kuntien kesken. Ainoa maksuosuusperusteisiin tehty muutos oli,  
että jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa  
maksuosuuden perusteena on kunnanasukkaiden palvelujen  
käytöstä aiheutuneet kustannukset viimeisen kahden vahvistetun  
tilinpäätösvuoden ajalta, joiden keskiarvo kunkin jäsenkunnan  
osalta muodostaa kunnan maksuosuuden. Vanhassa  
perussopimuksessa käytettiin kolmen vuoden keskiarvoa.  
Kaupunki katsoo, että viittaus maksuosuusuudistukseen tulisi  
poistaa.  
Lappeenrannan kaupunki toteaa, että investoinnit tulee käydä läpi  
omistajakuntien kanssa ennen niiden aloittamista. Viittaukset  
strategiassa esitettyihin arvioihin eivät voi toimia valtuutuksena  
käynnistää investointeja.  
Koronaepidemia ja sen vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä  
kuntataloudelle ja sosiaali- ja terveydenhuollolle. Tämän takia  
myös vaikutukset Eksoten strategisiin linjauksiin tulee käydä läpi  
omistajakuntien kanssa heti kun se on mahdollista poikkeusolojen  
päätyttyä.’’  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi Eksoten  
strategiset linjaukset ja toimeenpanon vuosina 2019-2023 ja  
päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lausunto hyväksytään  
esittelytekstin mukaisena.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Esteellisyys: kaupunginhallituksen jäsen Anneli Kiljunen ei  
osallistunut asian käsittelyyn. Yhteys kokoukseen katkaistiin  
asian käsittelyn ajaksi. Hallintolaki 28§ 5.kohta (yhteisöjäävi)  
Täytäntöönpano  
Kaupunginvaltuusto  
Tämän kokouksen käsittely:  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Hyvinvointipalvelujen  
040 5229 373  
kehittämispäällikkö Sanna Natunen  
Rahoitusjohtaja Jari Iskanius  
040 631 6231  
Oheismateriaali  
1. Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano vuosina 2019  
-2023_fina...  
Kaupunginhallituksen ehdotus  
Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi Eksoten  
strategiset linjaukset ja toimeenpanon vuosina 2019-2023 ja  
esittää kaupunginvaltuustolle, että lausunto hyväksytään  
esittelytekstin mukaisena.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Esteellisyydet: Anneli Kiljunen ei osallistunut asian käsittelyyn ja  
poistui Teams-yhteydestä asian käsittelyn ajaksi sekä Antti Vilkko,  
Ilpo Heltimoinen ja Leena Kohvakka-Turja eivät osallistuneet  
asian käsittelyyn ja poistuivat valtuustosalista asian käsittelyn  
ajaksi.  
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  
Kaupunginvaltuusto  
MUUTOKSENHAKUKIELTO  
Päivämäärä  
Pykälä  
Sivu  
27.4.2020  
26  
Muutoksenhakukielto  
ja sen peruste  
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n  
nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.  
Muu peruste, mikä  
Allekirjoitus, toimikortti:  
Allekirjoitus  
Nimi:  
Kujansivu Alina (II kaupunginsihteeri)  
Kujansivu Alina (II kaupunginsihteeri)  
30.4.2020 11:50:51  
Digitaalisesti  
allekirjoitettu toimikortilla  
Aikaleima