Rautjärven kunta  
Kunnanhallitus  
Ote pöytäkirjasta  
20.04.2020  
§ 74  
Lausunto Eksoten strategiasta ja sen toimeenpanosta vuosille 2019 - 2023  
Kh 20.04.2020 § 74  
Valmistelija: Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja  
p. 040 700 2941, s-posti: virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi  
Eksoten valtuusto on käsittelyt 8.5.2019 strategisia linjauksia vuosille  
2019-2023 ja päätti palauttaa strategian uudelleen valmisteltavaksi. Ekso-  
ten hallitus hyväksyi osaltaan 29.1.2020 päivitetyn Strategiset linjaukset ja  
toimeenpanon vuosina 2019-2023. Eksote on lähettänyt jäsenkunnille tie-  
doksi liitteenä olevan Strategiset linjaukset ja toimeenpano 2019-2023 -  
asiakirjan sekä asiaan liittyvän esittelyn ja pyytää jäsenkunnilta siihen lau-  
suntoa, mikäli kunnilla on siihen erityinen syy.  
Eksoten uuden perussopimuksen mukaisesti lausuntopyyntö täyttää vel-  
voitteen kuntien kuulemisesta ja toteuttaa mahdollisuutta käyttää omistaja-  
ohjausta kunnan Eksoten valtuutettujen kautta.  
Kj:n ehdotus:  
Lausuntonaan Rautjärven kunta Eksoten strategisista linjauksista seuraa-  
vaa:  
Strategian lähtökohdat ovat perusteltuja ja asianmukaisia. Eksoten toiminta  
tulee järjestää maakunnallisesti palvelujen saatavuuden kannalta tasapuo-  
lisesti sekä taloudellisesti kestävästi.  
Esitetty sote-keskus- ja hyvinvointiasemaverkosto vastaa alueen asukkai-  
den tarpeita.  
Palveluita järjestettäessä tulee ottaa huomioon palveluiden tasapuolinen  
saavutettavuus koko maakunnan alueella. Tällöin näkökulmana tulee olla  
asiakkaiden palvelun käyttämiseen ja liikkumiseen käytetyn ajan ja mat-  
kustamisen kustannus suhteutettuna palvelun tuotannon vaatimiin resurs-  
seihin ja kustannuksiin.  
Sosiaali- ja terveydenhuollon saavutettavuus ja työpaikat ovat merkityksel-  
lisiä elinvoiman kannalta koko maakunnan alueella, joten pelkästään tuo-  
tannon näkökulmasta perusteltuna toimintaa ei tule keskittää keskussairaa-  
laan tai sote-keskuksiin.  
Lähipalvelujen saavutettavuuden kannalta hyvinvointiasemien palveluvalik-  
ko on pääosin perusteltu. Rautjärven kunta kuitenkin edellyttää, että kaikil-  
la hyvinvointiasemilla tulee järjestää väestön tarpeeseen perustuvia lääkä-  
rin ja hammaslääkärin ajanvarausvastaanottoja sekä vaativan sosiaalityön  
palveluja lähipalveluna jatkossakin.  
Vanhusten hoivan osalta tulee suunnitelmaa päivittää vastaamaan todettua  
tehostetun palveluasumisen tarvetta. Erityisesti tämä koskee maaseutu-  
alueita, joissa vaativien palvelujen toteuttaminen kotihoitona laajasti ei re-  
surssien hukkakäytön ja taloudellisuuden näkökulmista ole mahdollista.  
Rautjärven kunta  
Kunnanhallitus  
Ote pöytäkirjasta  
20.04.2020  
§ 74  
Palveluja toteutettaessa tulee ottaa huomioon Rautjärven hoitokeskuksen  
kiinteistön tarjoamat mahdollisuudet toteuttaa monipuolisia palveluita ilman  
merkittäviä investointeja.  
Kevyemmän palveluasumisen tarpeesta ja muutoksista tulisi myös maa-  
kunnassa toimivien yhdistysten ja yritysten oli tietoisia riittavä ajoissa suun-  
nitellessaan esim. huoneistojen peruskorjausta vanhustentaloissa. Tätä  
tukisi myös selkeämpi tarpeesta lähtevä mitoitus strategiassa, joka antaisin  
käsityksen perhehoidon ja yhteisöasumisen kuntakohtaisesta kysynnästä.  
Kunnanhallitus saattaa lausunnon Rautjärven kunnan Eksoten yhtymäval-  
tuuston jäsenille ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.  
Päätös:  
Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että strategia tulee päivittää, kun koronapan-  
demian vaikutuksista talouteen ja toimintaan on olemassa riittävä näke-  
mys.  
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun  
otteen oikeaksi todistaa:  
Rautjärvellä 23.4.2020  
Päivi Kujantola  
tietohallintosihteeri, keskusarkistonhoitaja  
Jakelu  
Eksote