Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano  
Eksotessa 2019–2023  
3 (22)  
1 Johdanto  
Eksoten voimassa oleva strategia päättyi vuoden 2018 lopussa. Uuden strategian  
valmistelua vaikeutti epätietoisuus sote- ja maakuntauudistuksen aikatauluista.  
Eksoten hallitus oli alun perin valmistautunut siihen, että strategian valmistelu  
olisi kuulunut osittain väliaikaiselle toimielimelle ja strategian viimeistely olisi  
tällöin kuulunut maakuntahallitukselle ja hyväksyminen maakuntavaltuustolle.  
Keväällä 2019 kävi ilmi, ettei sote-uudistuksen suunniteltu aikataulu tule  
toteutumaan. Samaan aikaan kunnat ryhtyivät valmistautumaan uudistukseen  
myymällä Eksoten palvelutuotannossa käyttämiä tiloja.  
Strategian valmistelu käynnistettiin 2018 syksyllä hallituksen seminaarissa ja siitä  
pidettiin yhteinen hallituksen ja valtuuston seminaari 20.2.2019. Valtuuston  
seminaariin valmisteltiin laaja aineisto Etelä-Karjalan väestön kehityksestä ja sen  
vaikutuksista sote-kustannuksiin. Aineisto valmisteltiin yhteistyössä Etelä-Karjalan  
Liiton ja konsulttitoimisto MDI:n sekä Eksoten omien asiantuntijoiden kanssa.  
Lisäksi Eksoten esimiehet osallistuivat kahteen työpajaan, joissa työstettiin  
kehittämiskohteita.  
Huhtikuussa 2019 tehdystä Kuntalais- ja henkilöstökyselystä saatiin palautetta  
strategian toimeenpanon suunnitteluun hyödynnettäväksi, kuten myös  
kansallisissa (STM) kärkihankkeissa kerätyistä tiedoista ja malleista.  
Kärkihankkeita toteutettaessa ovat maakunnan asukkaat ja ammattilaiset  
osallistuneet kehittämiseen esimerkiksi erilaisissa työpajoissa ja  
kokemusasiantuntijuudella. Lisäksi strategiavalmistelussa on otettu huomioon  
maaliskuussa 2019 päättyneen maakunta- ja sote-uudistusvalmistelujen  
strategia-aineistoja.  
Tämän dokumentin päivityksessä on huomioitu soveltuvin osin syksyllä 2019 yt-  
menettelyjen yhteydessä annettuja toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja  
kehittämiseen liittyviä ideoita sekä joulukuussa 2019 tehdyn henkilöstön arvo- ja  
strategiakyselyn tuloksia. Jälkimmäisessä teemoina korostuvat panostaminen  
asiakaslähtöisyyteen, erilaisten osaamisten arvostaminen, tasapuolisuus ja  
osallisuus. Yt-neuvottelujen aikana kerätyistä palautteista toiminnan  
kehittämiseen liittyvät mm. palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen  
(päällekkäisyyksien vähentäminen) sekä työvuorosuunnittelu. Kuntoutuksen ja  
kuntouttavan toiminnan näkökulmat otetaan edelleen vahvasti huomioon.  
Osaamisen oikea kohdentaminen, asiakkaalle tuotettava laadukas palvelu ja  
hoidon jatkuvuus ovat myös keskeisiä jatkuvan parantamisen kohteita. Lisäksi  
valtuuston ja hallituksen työkokouksissa 2019 esitettyjä huomioita on pyritty  
kirjaamaan osaksi tekstiä. Huomioitavaa on, että strategiset linjaukset ja  
toimeenpano ovat aikaansa reagoivia, ja niitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.  
Toimeenpanossa tehtävään kehittämiseen osallistetaan eri toimijoita esimerkiksi  
kuntalaisia, päättäjiä, järjestöjä, yrityksiä ja oppilaitoksia.  
Eksoten missiona jatkaa ”Tarjoamme asiakkaillemme palvelutarpeeseen  
perustuvat vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien hyväksymän  
rahoituksen mukaisesti”. Visiota kirkastetaan ja toimintakyky tuodaan esille  
kaikkialla: ”Toimintakykyisenä kotona, työssä ja arjessa”. Strategian tasoja on  
myös selkiytetty. Henkilöstölle se kiteytyy kolmen toiminnan periaatteen kautta,  
joita ovat Ihminen, Yksinkertaisuus ja Rohkeus.  
Eksote on ihmistä varten ja sen toimintatapa on asiakaskeskeinen. Tavoitteet ja  
toteutusmallit ovat selkeitä, kuten myös roolit ja vastuut. Selkeys ja  
yksinkertaisuus korostuvat projektimalleissa, organisaatio- ja