1 (28)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
ensihoidon palvelusuunnitelma  
päivitetty 10.6.2020  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
2 (28)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
4 (28)  
Johdanto  
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa  
sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemään alueensa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen.  
Terveydenhuoltolain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta  
(585/2017) säädetään yksityiskohtaisemmin palvelutasopäätöksen laatimisesta. Ensihoitopalvelun  
palvelutasopäätös valmistellaan osana sairaanhoitopiirin toiminnallista ja taloudellista suunnittelua  
vuosittain hallintosäännön kuvaamalla tavalla. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattava  
säännöllisesti, vähintään neljännesvuosittain, muun toiminnan ja talouden seurannan ohessa.  
Kansanterveyslain (66/1972) 2 §:n ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 5 §:n mukaan  
kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yleinen ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja  
terveysministeriölle (STM). Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimisessa noudatetaan tätä  
ohjeistusta.  
Ensihoitopalveluun ja palvelutasopäätökseen liittyvät säädökset  
Perustuslaki velvoittaa noudattamaan yhdenvertaisuusperiaatetta julkisten terveyspalvelujen  
järjestämisessä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus  
terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kohteluun niiden  
voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä.  
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaan ammattihenkilön on  
ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja  
menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Hänen  
tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset  
haitat. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua.  
Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon  
toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona  
annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen  
kokonaisuuden.  
Terveydenhuoltolaissa tarkoitetun ensihoitopalvelun sisällöstä ja tehtävistä säädetään tarkemmin  
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ensihoitopalvelusta. Säännökset koskevat myös  
ensihoitopalveluun kuuluvia potilassiirtoja eli äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan  
jatkohoitoon liittyviä siirtoja, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai  
seurantaa.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
5 (28)  
On huomioitava, että ensihoitopalveluun kuulumattomien potilassiirtojen hankinnassa ja  
kilpailuttamisessa noudatetaan niitä koskevia säädöksiä, eikä niistä voida sopia ensihoitopalvelun  
palvelutasopäätöksessä.  
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen on  
perustuttava erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain valmisteltavaan  
riskianalyysiin.  
Palvelutasopäätöksessä  
määritellään  
ensihoitopalvelun  
tavoittamisajat  
erityisvastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksessä  
määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta  
edellytetty koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat yhteistyöalueittain yhdenvertaisesti  
valmisteltuna, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.  
Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan  
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet sekä  
erityisvastuualueen resurssit.  
Terveydenhuoltolain mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava  
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien  
sairaanhoitopiirien on laadittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Näissä asiakirjoissa  
sovitaan muun muassa yhteistyöstä terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Säännöksiä  
täydentää  
erikoissairaanhoidon  
valtioneuvoston  
asetus  
terveydenhuollon  
(377/2011).  
järjestämissuunnitelmasta  
Terveydenhuollon järjestä-  
ja  
järjestämissopimuksesta  
missuunnitelmassa on sovittava miten kiireellinen sairaanhoito toteutetaan sairaanhoitopiirin alueella.  
Terveydenhuoltolaissa tarkoitettuun kiireelliseen hoitoon sovelletaan Valtioneuvoston asetusta  
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetuksessa  
säädetään kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan järjestämisestä, päivystysyksiköiden tehtävistä,  
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.  
Päivystyspisteistä ja niiden työnjaosta sovittaessa on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu ja  
sen palvelutasopäätös. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen toiminnasta on sovittava  
erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Sairaanhoitopiirin tulee myös seurata ja valvoa yhdessä  
sen alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa, että yhtenäiset hoidon perusteet toteutuvat alueella.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
6 (28)  
Ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitteet  
Ensihoitopalvelun suunnittelun lähtökohtana tulee olla samantasoisten palvelujen tarjoaminen  
riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samanlaisilla alueilla.  
Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisältö painottuu potilaiden saaman palvelun ja hoidon alkamisen  
aikaviivekriteereihin. On kuitenkin hyväksyttävä, että potilaan tavoittamisen enimmäisaikaa ei voida  
sitovasti määrittää kaikissa olosuhteissa esim. saaristossa, vesialueilla tai tiettömien taipaleiden takana  
maastossa. Myös ennakoimattomissa ensihoidon ruuhkatilanteissa, suuronnettomuuksissa tai  
joissakin erityistilanteissa tavoittamisviiveet väistämättä kasvavat.  
Palvelutasopäätöksen avulla:  
-turvataan palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille samantasoinen palvelu hoidon alkamisviiveineen  
-tuotetaan käytettävissä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti  
-tavoitetaan valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään  
(koti, työpaikka, yms.) määritellyissä tavoiteajoissa  
Näiden periaatteiden mukaisesti tehty palvelutasopäätös turvaa asukkaille mahdollisimman tasa-  
arvoisen palvelujen saannin.  
Ensihoitopalvelun sisältö  
Ensihoitopalveluun sisältyvät terveydenhuoltolain (29.12.2016/1516) mukaisesti:  
1. äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito  
ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, eivät kuitenkaan meripelastuslaissa  
(1145/2001) tarkoitetut tehtävät, tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden  
tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan  
jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa  
tai seurantaa;  
2. ensihoitovalmiuden ylläpitäminen;  
3. tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen  
psykososiaalisen tuen piiriin;  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
7 (28)  
4. osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen  
suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden  
viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja  
5. virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja  
meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.  
Ensihoitopalvelu tulee suunnitella ja johtaa siten, että se mahdollistaa saumattoman yhteistoiminnan  
viranomaisten ja muiden toimijoiden, esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa.  
Ensihoitopalvelun tehtävät tulevat hätäkeskusjärjestelmän kautta. Hätäkeskuslaitoksen tehtäviin ei  
kuulu välittää ensihoitopalveluun kuulumattomia potilassiirtotehtäviä. Ensihoitopalveluun  
kuulumattomat potilassiirrot ja kotiinkuljetukset eivät kuulu ensihoito palvelun järjestämisvastuulle.  
Sairaanhoitopiirin ja näitä potilaskuljetuksia suorittavien palveluntuottajien välillä tehtävissä  
sopimuksissa voidaan sopia kuljetusyksiköiden käyttöperiaatteista ensihoitopalvelun ruuhkatilanteissa  
ja muuta poikkeuksellista valmiutta vaativien tehtävien hoitamisessa.  
Ensihoitokeskus  
Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien  
järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on:  
1) valmistella ensihoidon palvelutasopäätökseen kuuluvat tavoitteet ajasta, jossa väestö sen  
erityisvastuualueella tavoitetaan, ottaen huomioon väestön ennakoitu palvelutarve, alueen  
sosiaali- ja terveystoimen päivystysrakenne ja erityisvastuualueen ensihoidon voimavarat;  
2) vastata alueensa ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä;  
3) sovittaa yhteen ensihoitopalveluun kuuluvat potilassiirrot;  
4) suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan;  
5) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet;  
6) yhdessä muiden erityisvastuualueiden kanssa valmistella ja yhteen sovittaa ensihoitopalvelun  
toimintaa koskevat lääketieteelliset hoito-ohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat  
valtakunnalliset ohjeet;  
7) vastata sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varautumisen viestintä- ja  
tietojärjestelmien aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta;  
8) osallistua alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien  
ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja  
erityisvastuualueiden kanssa siten, että ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
8 (28)  
Ensihoitokeskuksen yhteistyöstä sosiaalipäivystyksen kanssa säädetään sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä.  
Ensihoitokeskuksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarvittaessa sosiaali- ja  
terveysministeriön asetuksella.  
Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on:  
1) yhteen sovitettava alueensa sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelujen toimintaa ja annettava  
niitä koskevia ohjeita ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten kieli ja maantieteelliset  
olosuhteet, sekä yhdessä muiden erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten kanssa  
valmisteltava ja yhteen sovitettava ensihoitopalvelun toimintaa koskevat valtakunnalliset  
ohjeet;  
2) yhteen sovitettava ensihoitopalvelun toiminta yhdessä muiden ensihoitokeskusten ja  
terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettujen kiireellisen hoidon yksikköjen kanssa siten, että ne  
muodostavat tarkoituksenmukaisen toiminnallisen kokonaisuuden;  
3) seurattava alueensa ensihoitopalvelun toiminnan tunnuslukuja ja vaikuttavuutta sekä  
edistettävä ensihoitopalvelua koskevaa tutkimustoimintaa alueellaan;  
4) vastattava sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varautumisen viestintä- ja  
tietojärjestelmien aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta yhdessä  
muiden erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten kanssa. Ensihoitokeskuksen on yhteen  
sovitettava muita alueensa ensihoitopalveluissa käytettäviä sähköisiä potilastietojärjestelmiä  
siten, että ne muodostavat sairaanhoitopiirien kanssa sovitun toiminnallisen kokonaisuuden.  
Ensihoitopalvelun tehtävät  
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensihoitopalvelua järjestäessään: vastattava ensihoitovalmiuden  
ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa ja laadittava ohjeet potilaiden hoidon  
tarpeen arviosta ja hoitoon ohjauksesta terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja  
erikoissairaanhoidon  
järjestämissopimuksen  
mukaisesti  
vastattava  
ensihoitopalvelun  
päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta;  
1) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen  
ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi;  
2) sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan  
potilaiden ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä;  
3) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulkuneuvojen  
käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa;  
4) vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa  
asioissa;  
5) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien ajoneuvojen soveltuvuus  
tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit;  
6) seurattava ja tuotettava erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston, Sosiaali-  
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
9 (28)  
tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toiminnan  
tuloksellisuuden arvioimiseksi;  
7) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa  
poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito).  
Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö  
Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuuluvaa  
kulkuneuvoa ja sen henkilöstöä. Ensihoitopalvelun yksiköitä ovat ambulanssien lisäksi erilaiset  
ensihoitoajoneuvot ja lääkäri- ja lääkintähelikopterit sekä muut tarpeelliset kulkuneuvot.  
Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöllä on oltava vähintään seuraava koulutus:  
1) ensivasteyksikössä vähintään kahdella henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva koulutus;  
2) perustason ensihoidon yksikössä:  
a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa  
laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon  
suuntautuva koulutus; ja  
b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä  
annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon  
taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö;  
3) hoitotason ensihoidon yksikössä:  
a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon  
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on  
suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen  
opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on  
opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma; ja.  
b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä  
annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon  
taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö;  
4) yksi tämän momentin 3 a) kohdan tai 11 §:n 2 momentin kelpoisuudet täyttävä henkilö voi  
muodostaa ensihoitopalvelun yksikön, jonka tehtäviin kuuluu potilaiden hoidon tarpeen  
arviointi, välittömän hoidon aloittaminen sekä muiden ensihoitopalvelun yksiköiden  
tukeminen. Tämän yksikön tehtäviin ei kuulu potilaan kuljettaminen.  
Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan 2 momentissa mainituista vaatimuksista tilapäisesti  
poiketa. Lisäksi 2 momenttia ei sovelleta rajavartiolaitoksen helikopteriyksikön kokoonpanoon ja  
varustukseen sekä miehistön pätevyyksiin toiminnassa, josta säädetään meripelastuslaissa  
(1145/2001).  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
10 (28)  
Johtamisjärjestelmä  
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka johtaa alueen  
ensihoitopalvelua ja sen toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja  
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus sekä  
hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen ja kokemusta ensihoitopalvelun toiminnasta.  
Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on järjestettävä alueellaan ympärivuorokautinen  
ensihoitolääkärin päivystys vähintään yhteen toimipisteeseen. Päivystävä ensihoitolääkäri johtaa  
ensihoidon kenttäjohtajien kanssa toiminta-alueensa ensihoitopalvelujen tilannekohtaista  
lääketieteellistä toimintaa ja osaltaan vastaa hoito-ohjeiden antamisesta alueen ensihoidon  
kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon henkilöstölle.  
Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat.  
Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä  
ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän  
ensihoitolääkärin alaisuudessa.  
Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja  
Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on:  
1) ylläpitää toiminta-alueensa ensihoitopalvelun tilannekuvaa ja määrätä ensihoitopalvelun  
päivittäistoiminnassa, päivittäistoiminnan ruuhkatilanteissa sekä usean yksikön ja  
moniviranomaistilanteissa toiminta-alueensa ambulanssien ja ensihoitoajoneuvojen käytöstä;  
2) ohjata hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta  
sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa  
ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat;  
3) tarvittaessa hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen tässä  
pykälässä tarkoitettujen muiden tehtävien hoitamista vaarantamatta.  
Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon  
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut  
hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden  
yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen  
mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon  
hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
11 (28)  
Ensihoitopalvelun tehtävät ja strategiset tavoitteet  
Terveydenhuoltolain 40§ ja STM:n asetus ensihoitopalvelusta 2§ määrittävät Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopalvelun lakisääteiset tehtävät.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopalvelun strategiset tavoitteet ja tehtävät  
1) Tavoitteena on osaavan, hyvin johdetun ja tehokkaan ensihoitopalvelun järjestäminen Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueelle luomalla toiminnallinen kokonaisuus ilman kuntarajoja.  
2) Kriittisesti sairastuneet ja vammautuneet potilaat tavoitetaan mahdollisimman lyhyellä viiveellä koko  
sairaanhoitopiirin alueella. Hätätilapotilaan tavoittamisviivettä voidaan tarvittaessa pyrkiä lyhentämään  
käyttämällä ensivasteyksikköä.  
3) Tavoitteena on ensihoitopalvelun korkea vaikuttavuus, tehokkuus ja potilasturvallisuus. Erityisenä  
painopisteenä on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit oikein. Ensihoitopalvelua tehostamalla pyritään  
terveydenhuollon kokonaiskustannusten vähentämiseen.  
4) Ensihoitopalvelu toimii potilaslähtöisesti tarjoten asiantuntevaa, ammattitaitoista, laadukasta,  
vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa oikeille potilasryhmille. Ensihoitopalvelussa keskitytään erityisesti  
potilaan hoidon tarpeen arvioon, näyttöön perustuvaan hoitoon sekä tarvittaessa kuljettamiseen suoraan  
tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.  
5) Ensihoitopalvelun painopisteenä on myös väestön informointi ja ohjaus, potilasturvallinen kohteessa  
hoito sekä kuljettamatta jättäminen tai potilaan ohjaaminen muulla kuljetuksella tarkoituksenmukaiseen  
hoitopaikkaan.  
6) Ensihoitopalvelu on osaltaan mukana luomassa vaikuttavia, potilaslähtöisiä, hoitoketjuja yhdessä koko  
sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean  
palvelukokonaisuuden kaikissa potilastapauksissa, yhdessä ja integroituneena muihin sosiaali- ja  
terveyspalveluihin.  
7) Ensihoitopalvelun yhtenä painopisteenä on tuoda asiantuntijaorganisaation erityisosaaminen hoidon  
tarpeen arviossa osaksi potilaan luona tehtävää päätöksentekoa. Sillä tuetaan avohoitosuutta  
muodostamalla lähipalveluna saumaton palvelukokonaisuus oman alueen terveydenhuollon,  
vastaanottotoiminnan, kotisairaanhoidon, palveluasumisen ja vuodeosastotoimintojen kanssa.  
8) Ensihoitopalvelu arvostaa ja kehittää ensihoitohenkilöstönsä osaamista laaja-alaisesti huomioiden alueen  
väestön tarpeet. Ensihoitopalvelu on vetovoimainen työpaikka tarjoten henkilöstölleen jatkuvan  
kehittymismahdollisuuden, jonka tavoitteena on varmistaa vetovoimaisuudellaan ensihoitohenkilöstön  
saatavuus. Erityisenä painopisteenä henkilökunnan osalta on työhyvinvointia ja työturvallisuutta tukevat  
käytännöt sekä toimintavavat yksikössä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
12 (28)  
Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä sisällyttää ensivastetoiminnan osaksi  
ensihoitopalveluaan. Ensivasteella tarkoitetaan avun saamista potilaan luo silloin, kun ensivasteyksikkö  
tavoittaa kohteen ensihoitoyksikköä nopeammin. Myös päivystävä kenttäjohtaja voi tilannekohtaiseen  
harkintaan perustuen päättää ensivasteyksikön hälyttämisestä tehtävälle.  
Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 § mukaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen  
potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai  
seurantaa.  
Ensihoitopalvelun saatavuus ja järjestämistapa  
Ensihoitopalvelun saatavuuden perusteet ja aikatavoitteet liittyvät hätätilapotilaan hoidon alkamisen  
kriittisyyteen. Kriittisimmän potilasryhmän muodostavat elottomat potilaat, mutta myös muut  
potilasryhmät kuten esimerkiksi akuutti sydäninfarkti, akuutti aivoverenkiertohäiriö, vaikea  
vammautuminen tai pitkittynyt epileptinen kouristus ovat aikakriittisiä ensihoitopalvelun tehtäviä.  
Tavoitteisiin pääsemiseksi kansallinen sosiaali- ja terveystoimen Hätäkeskuslaitokselle antama  
hätäpuhelunkäsittely ja riskinarvio -ohjeisto on keskeisessä roolissa. Sen päivittämisestä vastaa  
sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten kanssa.  
Hätäkeskuslaitoksella on tavoitteena korkeariskisissä tehtävissä, että hätäilmoituksen ja yksiköiden  
tehtävälle hälyttämisen välinen viive on esimerkiksi elottomien potilaiden (700A) osalta 90 sekuntia.  
Ensihoitopalvelun yksiköiden lähtöviive välitöntä lähtövalmiutta vaativissa tehtävissä tulee olla alle 90  
sekuntia. Näin ollen hätäilmoituksen vastaanottamisen ja yksikön liikkeelle lähdön viive tulee olla  
näissä tehtävissä alle 180 sekuntia.  
Sairaanhoitopiirien yhdessä erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen kanssa suunnittelema ja  
hätäkeskuksille antama hälytysohje muodostaa toisen saatavuuteen keskeisesti vaikuttavan  
kokonaisuuden. Hälytysohjeessa tulee huomioida koko alue ilman tuotannollisia ja  
sairaanhoitopiirikohtaisia rajoja, jotta erityisesti korkeariskisissä tehtävissä varmistutaan lähimmän ja  
tarkoituksenmukaisimman yksikön käytöstä. Samalla tulee huomioida se, että hälyttämisen perusteet  
eivät ole pelkästään asemapaikkoihin perustuvia vaan ensihoitopalvelun yksiköitä tulee dynaamisesti  
käyttää niiden ollessa liikkeellä tai tehtävällä, jossa varausaste on matala. Kenttäjohtajien tulee  
varmistua ja ohjata muuttuvissa tilanteissa oman toiminta-alueensa yksiköitä siten, että  
saavutettavuus  
toiminta-alueella  
olisi  
resurssit  
huomioiden  
optimaalinen  
kaikkina  
vuorokaudenaikoina. Sairaanhoitopiirien raja-alueilla kenttäjohtajien tulee sopia joustavista ja  
potilasturvallisista toiminta-malleista yksittäisissä tilanteissa.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
13 (28)  
Ensihoitopalvelun yksiköiden sijoittelussa on huomioitava alueen riskianalyysi sekä muut  
tehtävämääriin vaikuttavat tekijät, mutta myös alueen terveydenhuollon päivystyspisteiden sijainti.  
Riskialuejako  
Maantieteellisten alueiden riskiluokitus on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriön  
ensihoitoasetuksen mukaisesti jakamalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri yhden  
neliökilometrin kokoisiin alueisiin ja määrittelemällä näille alueluokitus. Sairaanhoitopiirien on  
käytettävä valtakunnallista alueluokitusta palvelutasopäätöksen tekemiseksi ja palvelutason  
seuraamiseksi.  
Alueiden riskiluokka määräytyy asetuksen § 5 mukaisesti neljään eri luokkaan, jotka ovat ydintaajama,  
muu taajama, asuttu maaseutu ja muut alueet. Alueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen  
(SYKE) taajamaluokitukseen.  
Kuva 1. Riskialueluokkien määritelmät.  
Riskiluokka  
Määritelmä  
Ydintaajama  
Alueella sijaitsee yksikin Suomen ympäristökeskuksen kaupunkiseudun keskusta tai  
kaupunkiseudun iso alakeskus-luokitukseen kuuluva ruutu (250 m x 250 m).  
Muu taajama  
Asuttu maaseutu  
Muut alueet  
Alue ei kuuluu ydintaajamaan ja sen alueella sijaitsee yksikin Suomen  
ympäristökeskuksen taajama-alueluokitukseen kuuluva ruutu (250 m x 250 m).  
Alue ei kuulu ydintaajamaan eikä muu taajama-alueelle, mutta sen alueella asuu  
vakituisesti vähintään yksi henkilö.  
Alue ei kuulu ydin- tai muu taajama-alueelle, eikä sen alueella asu vakituisesti yhtäkään  
henkilöä.  
Tavoittamisaikojen määrittely palvelutasopäätöksessä  
Ensihoidon palvelutasopäätöksen keskeinen osa on määritellä erityisvastuualueen sairaan-  
hoitopiireissä yhtenevin periaattein, miten ensihoitojärjestelmän tulisi tavoittaa eri luokkiin kuuluvat  
alueet.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
14 (28)  
Ensihoidon hälytystehtävät jaetaan hätäkeskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perusteella  
neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan seuraavasti:  
A-luokan tehtävä: korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen  
perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna  
B-luokan tehtävä: todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan  
peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta  
C-luokan tehtävä: avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö  
lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia  
D-luokan tehtävä: avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä,  
mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi  
A ja B -kiireellisyysluokkiin kuuluvien tehtävien osalta määritellään riskialueluokittain aikaraja, jossa 50  
% ja 90 % tehtävistä tulee tavoittaa. Kaikissa sairaanhoitopiireissä asuttujen solujen C-  
kiireellisyysluokan tehtävissä 90 prosenttia alueen väestöstä pyritään tavoittamaan 30 minuutissa ja D-  
kiireellisyysluokan tehtävissä 120 minuutissa. Yhden sairaanhoitopiirin alueella voi olla kaikkia eri  
alueluokkia. Palveluiden tavoitetason tulee olla alueluokittain sama koko sairaanhoitopiirin alueella  
palvelujen järjestämistavasta riippumatta.  
A ja B-kiireellisyysluokan tehtävien osalta kuhunkin riskialueluokkaan kuuluvat solut muodostavat  
sairaanhoitopiirin alueella tavoitteen osalta riskianalyysissä yhden kokonaisuuden. C- ja D-tehtävien  
osalta koko sairaanhoitopiirin asutut solut muodostavat riskianalyysissä yhden kokonaisuuden.  
Riskialueluokkaan ”muu alue” kuuluville soluille ei määritellä tavoiteaikaa, mutta ensihoitopalvelu on  
järjestettävä myös näillä alueilla.  
Palvelutasopäätöksen seurannassa tavoittamisajan laskenta alkaa siitä, kun hätäkeskus on hälyttänyt  
asianomaisen yksikön, ja päättyy siihen, kun yksikkö on saavuttanut tehtäväkohteen. Yksikön tulee  
tällöin lähettää tilatieto ”kohteessa”. Lisäksi yksiköiden tulee käyttää ”potilas kohdattu” -tilatietoa, joka  
kuvaa usein kohteessa -tilatietoa paremmin palvelun toteutumista. Vertailukelpoisen tiedon  
saamiseksi sairaanhoitopiirien on seurattava ja raportoitava kaikkien tilatietojen käyttämistä.  
Tavoittamisviiveessä huomioidaan hälytysohjeen mukaan hälytetyt, alueen ensihoitopalveluun  
kuuluvat yksiköt. Palvelutasopäätöksen valtakunnallisessa analyysissä huomioidaan hälytysohjeen  
mukaan hälytetyt, alueen ensihoitopalveluun kuuluvat yksiköt. Palvelutasopäätöksen  
valtakunnallisessa analyysissä huomioidaan vain kohteen ensimmäisenä tavoittanut yksikkö  
riippumatta sen tasosta. Sairaanhoitopiirin on kuitenkin seurattava ensihoidon toteumaa  
hienojakoisemmin. Esimerkiksi eritasoisten yksiköiden tavoittamisviiveitä ja potilaan lopulliseen  
hoitoon pääsyn kestoa on syytä seurata ainakin aikakriittisissä potilasryhmissä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
15 (28)  
Alueen riskien arviointi ja tehtävämäärien ennakointi  
Eksoten riskialueluokituksen perustana käytetyt ensihoidon tehtävämäärät yksiköittäin vuodelta 2019  
näkyvät liitteessä 1. Tehtäviä on eniten siellä, missä on eniten ihmisiä eli kaupunki- ja kuntakeskuksissa  
ja asuintaajamissa. Siten 1-riskialueluokan ruutuja on vain kaupungeissa – Lappeenrannan  
Skinnarilassa yksi, ydinkeskustassa viisi, Lauritsalassa yksi ja Imatralla neljä. Riskialueluokkien jakauma  
Imatra-Lappeenranta-alueella näkyy karttalehdellä liitteessä 2. 2-riskiluokan ruutuja on kaupunkien  
keskusta- ja taajama-alueiden lisäksi maaseutukuntien keskustoissa.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on maantieteeltään varsin haasteellinen alue. Lappeenrannassa  
ja Imatralla asuu noin 76 % sairaanhoitopiirin väestöstä. Lappeenrannassa sijaitsee myös  
keskussairaala, jossa toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän kuntien virka-ajan  
ulkopuolinen yhteispäivystys. Päivystystoimintojen keskittyessä matkat keskussairaalan  
yhteispäivystykseen eri puolilta aluetta ovat pidentyneet ja siten myös ensihoitopalvelun merkitys  
päivystyksellisten lähipalvelujen tarjoajana on kasvanut.  
Asutus keskittyy kuntayhtymän alueella Lappeenrannan ja Imatran ohessa valtateiden 6 ja 13 varrella  
oleviin kuntakeskuksiin. Ensihoitopalvelujen järjestämisen kannalta tällainen väestöjakauma on  
haastava, koska etäisyydet tehtäväkeskittymien välillä ovat pitkät. Ensihoitoyksiköiden tyhjiöitä syntyy  
helposti, ja niiden hallinta esim. valmiussiirroilla, päivystävän kenttäjohtajan toimesta, vaatii jatkuvaa  
aktiivista tilannekuvan ylläpitämistä.  
Alueellisissa riskeissä on myös huomioitava Etelä-Karjalan suuret teollisuuslaitokset / erityiskohteet,  
Saimaan vesistö sekä kausivaihtelu vapaa-ajan asutuksen myötä.  
Ensihoitopalvelujärjestelmän vuosittainen tehtävämäärä kasvu on noudattanut valtakunnallista  
trendiä.  
Väestön tavoittamisen tavoiteajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella 2020  
HUS erityisvastuualueella on yhteisesti laadittu palvelutasotavoitteet vuodelle 2020, jotka on  
hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
16 (28)  
Tavoittamisen tavoiteajat vuonna 2018:  
Riskialueluokka  
Ydintaajama  
Muu taajama  
Asuttu maaseutu  
A 50%  
6 min  
7 min  
14 min  
A 90%  
9 min  
12 min  
20 min  
B 50%  
7 min  
8 min  
15 min  
B 90%  
10 min  
14 min  
24 min  
Tehtävän kiireellisyys  
90 %  
C
D
30 min  
120 min  
Yhteenveto väestön tavoittamisesta kuntayhtymän alueella  
Sairaanhoitopiirien on turvattava ensihoitopalvelujen saatavuus yhdenvertaisesti alueellaan.  
Ensihoitopalvelujen järjestämisessä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palvelujen saanti edellyttää  
nopeaa ja oikeaa hoidon tarpeen arviota ja väestön tarpeisiin oikein suunnattua resursointia.  
Ensihoitopalvelun suunnittelussa lähtökohtana on koko väestön tasavertainen palvelu, eikä  
kuntakohtainen ja kuntarajoihin perustuva suunnittelu. Keskeistä on, että kaikissa sairaanhoitopiirin  
kuntayhtymän saman riskialueluokan alueilla on yhtenevät tavoittamisajat. Tällä menettelyllä taataan  
väestölle samanvertaiset palvelut saman riskialueluokan alueilla koko sairaanhoitopiirin kuntayhtymän  
alueella.  
Ensihoitopalvelun organisaatio  
Eksoten organisaatiossa ensihoitopalvelu kuuluu Akuuttiin tulosyksikköön (ensihoito, EKKS  
yhteispäivystys, EKKS päivystysosasto sekä tehostettu kotisairaanhoito). Akuutin tulosyksikön  
hallinnosta vastaa yksikön ylilääkäri, palvelupäällikkö sekä ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri.  
Ensihoidossa on kaksi toimintayksikön esimiestä. Operatiivisesta johtamisesta vastaavat ensihoidon  
kenttäjohtajat. Eksoten ensihoitopalvelu kuuluu HUS erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen  
ohjaukseen ensihoitopalveluasetuksen määrittelemissä asioissa.  
Eksoten ensihoitopalvelu on tuotettu omana tuotantona. Ensihoitopalvelun ollessa omaa toimintaa, on  
mahdollista joustavasti hyödyntää ensihoitajan työpanosta soveltuvin osin terveydenhuollon  
muussakin toiminnassa. Akuutti tulosyksikkö muodostaa olennaisen osan päivystyspotilaan hoitoketjua  
ja siellä tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöllä pyritään parantamaan ikäihmisten kotona  
selviytymistä hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnilla ja yleensä kohtalaisen pienillä hoidon ja/tai hoivan  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
17 (28)  
muutoksilla, sekä oikea-aikaisella palveluohjauksella. Toiminnassa korostuu konsultoivan lääkärin,  
sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskuksen, ammattilaisille tarkoitetun päivystävän koordinaattorin,  
116117 päivystysavun, hoidontarpeen arvion tekevän ensihoitopalvelun hoitajan, tehostetun  
kotisairaanhoidon ja kotihoidon yhteistyö.  
Ensivastetoiminta  
Eksote ostaa ensivastepalvelun Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Ensivastehenkilöinä eli ensiauttajina  
toimii pelastustoimen vakituinen vuorossa toimiva pelastushenkilöstö tai vapaapalokunnassa toimiva  
henkilöstö. Eksote kouluttaa ensivastehenkilöstöä ja huolehtii ensivastetoiminnan tarvitsemasta  
varustuksesta ajoneuvoja lukuun ottamatta. Ensivasteella on asemapaikat Saarella, Parikkalassa,  
Simpeleellä, Rautjärven asemaseudulla, Ruokolahdella, Imatralla, Joutsenossa, Lappeenrannassa,  
Vainikkalassa, Nuijamaalla, Ylämaalla, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella.  
Hätäkeskus hälyttää lähimmän ensivasteyksikön hälytysohjeen mukaisesti ennalta sovituille tehtäville.  
Kenttäjohtaja ja ensihoitoyksiköt voivat myös pyytää hätäkeskusta tekemään ensivastehälytyksen.  
Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmiusaika ja järjestämistapa  
Etelä-Karjalan ensihoitoyksiköt:  
yksikkö  
asemapaikka  
Lappeenranta  
Lappeenranta  
miehitys  
Lääkäri  
KJ  
järjestämistapa valmius  
Ek 30 (L3)  
EK 31 (L4)  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
tavoite 24/7  
24  
EK 321  
EK 322  
EK 324  
EK 325  
EK 326  
Lappeenranta  
Lappeenranta  
Lappeenranta  
Joutseno  
H + P  
H + P  
H + P  
H + P  
H + P  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
24  
24  
24  
24  
24  
Luumäki  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
18 (28)  
EK 328  
EK 421  
EK 422  
EK 423  
EK 424  
EK 425  
EK 3311  
EK 3312  
EK 4311  
EK 4312  
Savitaipale  
Imatra  
H + P  
H + P  
H + P  
H + P  
H + P  
H + P  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
Kuntayhtymä  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
Imatra  
Ruokolahti  
Rautjärvi  
Parikkala  
vara-auto  
vara-auto  
vara-auto  
vara-auto  
Ensihoitoyksiköt on miehitetty kahdella terveydenhuollon ammattihenkilöllä ja niiden  
kuljetuskapasiteetti on yhdestä kolmeen potilaaseen. Ensihoitoyksikössä on 1 paaripaikka sekä 1-2  
istumapaikkaa.  
Ensihoitoyksiköiden lisäksi Etelä-Karjalassa on kaksi yhden hengen liikkuvaa päivystysyksikköä. Yhden  
hengen liikkuvat päivystysyksiköt on miehitetty yhdellä terveydenhuollon ammattihenkilöllä ja ne  
sijaitsevat Imatralla ja Lappeenrannassa. Liikkuvalla päivystysyksiköllä ei voi kuljettaa potilaita.  
Eksotessa on aloitettu liikkuvien palveluiden selvitystyö ja yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön  
rooli analysoidaan osana selvitystyötä.  
Kohteessa annettava hoito ja ensihoitopalveluun kuulumattomat tehtävät  
Kuntayhtymän alueen kattava ensihoitopalvelun päivystävä kenttäjohtamisjärjestelmä sekä sosiaali- ja  
terveystoimen tilannekeskus ovat edellytyksenä yksiköiden optimaalisen käytön takaamiseksi ja niiden  
avulla varmennetaan osaltaan, että potilaat saavat tarvitsemansa avun nopeasti  
tarkoituksenmukaisimman yksikön antamana. Ensihoitoyksiköissä kirjaaminen tapahtuu sähköisesti ja  
niistä on suora yhteys alueen sähköiseen potilastietojärjestelmään. Tämä lisää potilasturvallisuutta.  
Etelä-Karjalassa toimii sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskus, jossa työskentelee ensihoidon  
tilannekeskuspäivystäjä. Uuden toimintamallin myötä kansalaisen tai ammattilaisen soittaessa Etelä-  
Karjalan alueelta hätäkeskukseen (112), hätäkeskus tekee puhelun aikana riskinarvion ja voi siirtää  
osan kiireettömistä tehtävistä suoraan terveystoimen hoidettavaksi. Hätäkeskukseen soitto ei siis aina  
johda ensihoitoyksikön hälyttämiseen. Terveystoimella tehtävät ottaa vastaan Eksoten ensihoidon  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
19 (28)  
tilannekeskuspäivystäjä, joka ottaa yhteyttä hätäpuhelun soittajaan ja tehtävän käsittely jatkuu  
välittömästi. Tilannekeskuspäivystäjä on kokenut hoitotason ensihoitaja, joka työskentelee tiiviissä  
yhteistyössä ensihoidon kenttäjohtajan, päivystävän koordinaattorin sekä ensihoitolääkärin kanssa.  
Hoidon tarpeen arvion jälkeen kansalaisen luo voidaan lähettää ensihoitoyksikön sijaan Eksoten  
liikkuvia sairaanhoidon palveluita, antaa koti- ja jatkohoito-ohjeita sekä ohjata kansalainen suoraan  
oikean toimijan luo. Ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä tukee ensihoidon kenttäjohtajan toimintaa  
lyhytkestoisissa häiriö, -ja poikkeustilanteissa.  
Ensihoitoyksiköt voivat tuottaa Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän muille yksikölle,  
erikseen siitä näiden kanssa sopimalla, yksiköiden toimintaa (esim. kotisairaala, kotisairaanhoito)  
tukevia palveluita siten, että se ei haittaa perustehtävän eli kiireellisten ja kiireettömien  
ensihoitotehtävien suorittamista. Näitä palveluja tuotettaessa, on huolehdittava siitä että annetut  
ensisijaiset ensihoitotehtävät suoritetaan lähtövalmius- sekä tavoitettavuusaikojen puitteissa. Näiden  
ensihoitopalveluun kuulumattomien tehtävien koordinaatiosta sekä yksiköiden käytöstä ko. tehtävillä  
päättää aina ensihoidon kenttäjohtaja tai tilannekeskuspäivystäjä.  
Ensihoitohenkilöstön pätevyysvaatimukset  
Ensihoitopalvelun henkilöstöltä vaadittavasta koulutuksesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön  
ensihoitopalvelusta antaman asetuksen (340/2011) 8 §:ssä.  
Ensivaste  
Ensivasteyksikössä (EVY) vähintään kahdella henkilöllä on oltava ensivastetoimintaan soveltuva  
koulutus. Soveltuvalla koulutuksella tarkoitetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)  
sisältöistä ensivastekurssia- ja koulutusta. Etelä-Karjalan alueella ensiauttajan tulee lisäksi olla  
suorittanut hyväksytysti alueellinen, kirjallinen teoriakoe ja näyttökoe. Ensiauttajana voi toimia  
lähihoitaja, joka suorittanut ensihoitoon suuntautuvat opinnot tai ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja,  
jolla on suoritettuna 30 op. ensihoidon erikoistumisopinnot.  
Perustaso  
Perustason ensihoidon yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon  
ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on  
ensihoitoon suuntautuva koulutus ja toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
 
20 (28)  
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai  
pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Etelä-Karjalan  
alueella perustason ensihoitajan tulee olla lisäksi suorittanut hyväksytysti valtakunnallinen perustason  
teoriakoe ja alueellinen näyttökoe.  
Hoitotaso  
Hoitotason ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä  
annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon  
suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen  
ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti  
ensihoidon koulutusohjelma ja toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon  
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai  
pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Etelä-Karjalan  
alueella hoitotason ensihoitajan tulee lisäksi olla suorittanut hyväksytysti valtakunnallinen hoitotason  
teoriakoe. Henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla  
on riittävä ensihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason  
ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä.  
Kenttäjohtaja  
Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on  
suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Lisäksi  
kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen sekä tehtävän  
edellyttämä kokemus. Henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa terveydenhuollon  
ammattihenkilöitä, joilla on riittävä ensihoidon osaaminen, tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka  
toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa  
tehtävissä. Eksoten alueella edellytetään näiden vaatimusten lisäksi täydentävää koulutusta  
ensihoitotyön johtamiseen ja kenttäjohtajana toimimiseen 2014 loppuun mennessä. Tällainen  
lisäkoulutus voidaan suorittaa myös työn ohessa.  
Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on:  
1. palvelutason päivittäisen toteutumisen johtaminen, valvonta ja ohjaus  
2. osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen, yhdessä työparinsa kanssa  
3. toimia suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa alueensa ensihoitopalvelun tilannejohtajana  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
21 (28)  
4. usean yksikön tilanteissa sekä moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa  
ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun  
tehtävissä  
5. tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa kuntayhtymän ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta  
sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa  
ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat  
6. muut ensihoitokeskuksen erikseen määrittämät operatiivisen johtamisen tehtävät.  
7. koordinoida kuntayhtymän hoitolaitosten välisiä ensihoitopalvelun yksiköillä suoritettavia  
hoitolaitossiirtoja sekä vastata muulle sosiaali- ja terveyspalveluille tuotettavien tukevien toimintojen  
koordinoinnista  
8. valvoa ja ohjata alueensa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa sekä pitää osaltaan yllä  
ensihoitopalvelun tilannekuvaa  
9. päättää tarvittaessa ensihoitoyksiköiden valmiussiirroista  
10. päättää lisäyksiköiden perustamisesta tilanteissa, joissa kysyntä ylittää päivittäisen valmiuden  
11. valvoa ja ohjata ensihoitoyksiköiden potilasturvallisuutta, toiminnan laatua sekä työturvallisuutta  
12. vastata ensihoitopalvelun työntekijöiden työsuojelusta, operatiivisissa tehtävissä  
Ensihoitopalvelun laatu, osaamisen hallinta ja täydennyskoulutus  
Potilaiden tavoittamisosuuksien lisäksi ensihoidon laatua on palvelun sisältö. Vuodesta 2017 alkaen  
Eksoten  
omavalvontasuunnitelma,  
ensihoitopalvelun  
käyttöön  
jossa tarkemmin  
on  
työstetty  
laadun  
ja  
potilasturvallisuuden  
laatu- ja  
määritellään  
ensihoidon  
potilasturvallisuusjärjestelmä.  
Ensihoidon henkilöstön osaamisen varmistaminen perustuu osaamisen kehittämisen ja varmistamisen  
suunnitelmaan, jossa tavoitteena on osaltaan ensihoidossa toimivien pätevyyksien varmistaminen lain  
edellyttämälle tasolle sekä määritellä osaamisen arviointi ja koulutuksen seuranta.  
Valtakunnallisten täydennyskoulutusta ohjaavien säännösten mukaan työnantajan tulee huolehtia  
siitä, että henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta, toimenkuvasta ja  
siinä tapahtuvista muutoksista sekä ammatillisista kehittymistarpeista riippuen riittävästi heille  
järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Koulutuksen vähimmäis- tai enimmäismääriä ei ole säädelty.  
Ensihoitohenkilöstön tulee osallistua lisäksi säännöllisesti ensihoitotyön osaamisen varmistamiseen  
kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin antaman erillisen ohjeen mukaan (esim. perus- ja hoitotason  
teoriakoe ja/tai näyttökoe simulaatioympäristössä).  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3