Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020  
EKS/2055/06.00.00.20/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Ylilääkäri, ensihoito Pekka Korvenoja  
040 194 4936  
040 487 7020  
Palvelupäällikkö, ensihoito Jan-Erik Palviainen  
Liitteet  
1. Ensihoidon palvelutasoesitys 10.6.2020  
2. Ensihoidon palvelusuunnitelma 10.6.2020  
3. Eksote riskialueluokitus 2020  
Oheismateriaali  
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ensihoitoa koskevasta lainsäädännöstä. STM on  
päivittänyt ensihoitoa koskevan asetuksen (585/2017) vuoden 2018 alusta. Uuden  
valtakunnallisen mallin mukaisesti ensihoidon palvelutasopäivitykset tuodaan hallituksen  
hyväksyttäväksi. Palvelutasotavoitteet on laadittu yhteisesti erityisvastuualueen  
ensihoitokeskuksen sairaanhoitopiirien ensihoidon vastuulääkärien kanssa.  
Palvelutasopäätös tehdään vuosittain.  
STM:n ohjeen mukaan Eksoten ensihoidon palvelutasopäätös sisältää ensihoitopalvelun  
järjestämistavan, palvelun sisällön, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön pätevyys- ja  
koulutusvaatimukset, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun  
järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöstä täydentää yksityiskohtaisempi  
palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa.  
Huomioita ensihoidon vasteajoista:  
Vuonna 2019 A ja B tehtävien 90% tavoitettavuusosuus on ollut vuotta 2018 parempi, mutta  
ylittää edelleen kuitenkin vastetavoitteet.  
Ensihoidossa on turvallisen hälytysajon ohje ja siinä ei ole ehdotonta edellytystä B  
kiireellisyysluokan tehtävissä ajaa hälytysajoa kohteeseen. Tässä pyritään huomioimaan  
kokonaisturvallisuus työtehtävällä. Tämä voi lisätä tavoittamisviivettä.  
Osa C kiireellisyysluokan (30 min tavoite) tehtävistä ohjautuu suoraan hälytyskeskuksesta  
liikkuvalle yhden hengen päivystysyksikölle. Näitä tehtäviä tulee asemapaikoilta jopa 40 min  
säteelle. Yksikön hoitajat soittavat aina ennen tehtävälle lähtöä kohteeseen (tarkennettu  
tilannearvio ja turvallisuus arviointi) ja arvioivat, onko tehtävälle turvallista lähteä yksin.  
Tämä voi lisätä vasteaikoja.  
Imatralla molemmat ambulanssit sijaitsevat kustannussyistä samalla asemapaikalla ja A  
riskialueen kohteisiin tulee matkaa (Mansikkala / Imatrankoski). Tämä lisää  
tavoittamisviivettä.  
Hoitolaitossiirrot suoritetaan operatiivisilla ensihoitoyksiköillä. Valmiussiirroista huolimatta  
tämä aiheuttaa ajoittain resurssivajetta aikakriittisiin tehtäviin.  
D kiireellisyysluokan tehtävät ovat siirtyneet ensihoidon tilannekeskuspäivystäjän  
käsiteltäväksi hätäkeskukselta. Näin on puhelimessa tapahtuvan hoidon- ja palveluntarpeen  
arvioinnin johdosta saatukohteeseen tarkoituksenmukaisempaa apua ja tämä on vähentänyt  
ensihoitoyksiköiden D kiireellisyysluokan tehtäviä yli 30%. Tämä on lisännyt  
ensihoitoyksiköiden valmiutta.  
Vasteaikojen tavoitteissa on tehty pientä muutosta vastaamaan HUS ERVA alueen yhtenäistä  
linjaa (poislukien Helsinki).  
Ensihoitolääkäritoiminnan aloittaminen on tuonut operatiivisen lääkäritoiminnan Etelä-  
Karjalaan. Tämä on aikaistanut hätätilapotilaan tehohoidon aloittamista.  
Ensihoitolääkäritoimintaa pyritään vakiinnuttamaan 24/7 toiminnaksi.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan palvelutasopäätösesityksen vuodelle 2020.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Ensihoidon palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen esitteli kokouksessa ensihoidon tilanteen ja  
oli läsnä kokouksessa klo 14.20-14-49 välisen ajan.