Hallintosäännön päivittäminen  
EKS/903/00.01.05.08/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hallintojohtaja Vesa Reponen  
Lakimies Mari Kähkönen  
0400 151 107  
040 651 0449  
Liitteet  
1. Hallintosäännön päivitys 0620  
Oheismateriaali  
Perusteet hallintosäännön päivittämiselle  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin uudistettu perussopimus astui voimaan 1.1.2020 ja  
Eksoten hallintosääntöön on tehtävä muutoksia, jotta hallintosääntö ja perussopimus  
vastaavat toisiaan sisällöltään ja sanamuodoiltaan.  
Valtuuston kokouksessa 28.4.2020 valtuuston 1. varapuheenjohtaja jätti valtuustoaloitteen,  
jonka mukaan valtuusto edellyttää Eksoten hallituksen tarkistavan kuntayhtymän  
hallintosäännön ja tarkastussäännön tavoitteena selkiyttää hallintoa ja sääntöjen keskinäistä  
toimivuutta. Hallitus tuo mahdolliset muutosesitykset valtuuston kokoukseen. Valtuuston 1.  
varapuheenjohtajan valtuustoaloitteessa mainittu tarkastussääntö on sisällytetty Eksoten  
hallintosääntöön jo aiemmin kuntalain muutoksen myötä.  
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.5.2020 tehnyt esityksen hallitukselle  
hallintosäännön muuttamiseksi liittyen tarkastuslautakunnan tehtäviin (83 §).  
Lisäksi Eksoten luottamushenkilöiden palkkiosääntö on vuodelta 2009 ja vaatii päivittämistä.  
Hallintosääntöön tehdyt suurimmat muutokset  
Valtuuston päätösvaltaisuus on muutettu vastaamaan perussopimusta (60 §)  
Palkkiosääntö vuodelta 2009 on ollut osin tulkinnanvarainen. Palkkiosääntö  
sisällytetään tässä yhteydessä hallintosääntöön (9. luku) ja tulkinnanvaraisia  
kohtia on täsmennetty ja poistettu. Maksettavien palkkioiden suuruus ja  
palkkioita saavien luottamushenkilöiden määrä säilyy ennallaan.  
Tarkastuslautakunnan esittämä muutos on lisätty tarkastuslautakunnan  
tehtäviin (83 §)  
Hallintosääntöä on tarkistettu tarkastuslautakunnan esittelijän osalta ja  
tarkastuslautakunnan esittelijän virka organisoidaan hallintojohtajan  
alaisuuteen hallinnon selkiyttämiseksi (80 §)  
Toimitusjohtajan palkkaukseen (5 §) ja esittelijän esteellisyyteen (22 §) liittyen  
on tehty selventävät lisäykset  
Nimenkirjoitusoikeutta on muutettu niin, että kuntayhtymän puolesta  
tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset voi allekirjoittaa  
toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen nimeämä  
henkilö (101 §)  
Hallintosääntöluonnokseen on tehty muitakin pienempiä muutoksia ja korjauksia, ja kaikki  
muutetut ja korjatut kohdat on merkitty yliviivauksin ja värein.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle  
hyväksyttäväksi.  
Päätös  
Hyväksytään sillä täsmennyksellä, että 5 § Hallitus kohdassa 23 mainittuna  
erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuna johtavana lääkärinä toimii sairaalan johtaja, paitsi  
fysiatrian osalta fysiatrian ylilääkäri ja psykiatrian osalta psykiatrian ylilääkäri.