1 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
2 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
1. luku  
Yleiset määräykset  
1 §  
Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen  
Hallintosäännöllä määrätään hallinnon ja toiminnan järjestämiseen,  
päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan liittyvistä  
asioista kuntalain (410/2015) tarkoittamalla tavalla.  
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista on säädetty  
luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.  
2 §  
Toiminta-ajatus Tavoite  
Kuntayhtymän tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja  
terveyspalvelut kaikille maakunnan asukkaille pitkälle tulevaisuuteen:  
- tukemalla kansalaisten itsenäistä selviytymistä,  
- yhteen sovittamalla palveluprosesseja ja -rakenteita,  
- vahvistamalla henkilöstön osaamista ja osallisuutta sekä johtamista; ja  
- hillitsemällä kustannuskehitystä.  
3 §  
Tehtävät ja toiminta-ajatus  
Kuntayhtymän tehtävät ja toiminta-ajatus on määritelty 8.12.2015  
allekirjoitetussa ja 1.1.2016 1.1.2020 voimaan tulleessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin perussopimuksen 2 3 pykälässä.  
2. luku  
Toimielimet ja niiden toimivalta  
4 §  
Valtuusto  
Valtuustosta ja sen tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän  
perussopimuksessa.  
Sen lisäksi valtuusto:  
1. hyväksyy kuntayhtymän strategian,  
2. päättää kuntayhtymän toimitusjohtajan viran perustamisesta, virkaan  
ottamisesta ja irtisanomisesta sekä viran lakkauttamisesta,  
3. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan  
omaisuuden kauppahinta on yli 1 miljoonaa euroa sekä  
4. myöntää toimitusjohtajalle yli kahden kuukauden virkavapaudet  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
 
 
3 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
5. päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa  
koskevista periaatteista  
6. päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista talousarvion ja -  
suunnitelman hyväksymisen yhteydessä  
7. myöntää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevat valtuutukset  
talousarviokäsittelyn yhteydessä  
8. päättää palvelusopimuksen mukaisten palvelujen hinnoitteluperusteet  
Valtuuston toimintaan liittyvistä asioista on säädetty hallintosäännön 7 luvussa.  
5 §  
Hallitus  
Hallituksesta ja sen tehtävistä on määrätty kuntalaissa ja kuntayhtymän  
perussopimuksessa.  
Sen lisäksi mitä edellä mainituissa on säädetty tai määrätty, hallitus:  
1. hyväksyy kuntien kanssa tehtävät palvelusopimukset,  
2. päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta,  
3. päättää lainanotosta valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän  
päätöksen asettamissa rajoissa,  
4. päättää kuntayhtymän hankkeissa ja hankinnoissa noudatettavista  
yleisistä perusteista sekä päättää hankkeista, hankinnoista ja  
toimitusjohtajan hankintavaltuuksista,  
5. päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista, hinnoista ja  
korvauksista,  
6. päättää kuntayhtymän hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden  
myynnissä ja vuokrauksessa noudatettavista yleisistä perusteista sekä  
irtaimen omaisuuden, osakkeiden ja osuuksien myynnistä,  
7. päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten  
yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin,  
8. antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta,  
9. päättää henkilöstöstrategian toteuttamisesta ja henkilöstöpolitiikan  
linjauksista,  
10. päättää toimitusjohtajan sijaisesta sekä muista toimitusjohtajaa  
koskevista asioista  
11. päättää toimitusjohtajan palkkauksesta ja tulospalkkioista  
12. päättää toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevan johtavan  
viranhaltijan ja työntekijän sekä liikelaitoksen johtajan valitsemisesta  
vakituiseen palvelussuhteeseen,  
13. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan  
omaisuuden kauppahinta on enintään 1 miljoona euroa,  
14. päättää kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostamisesta,  
15. päättää epäselvissä tapauksissa, kuuluuko asia hallituksen vai  
yksilöasioiden jaoston tai henkilöstöjaoston ratkaistavaksi,  
16. valvoo hallituksen jaostojen toimintaa,  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
4 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
17. päättää laskujen ja muiden maksatusten perusteina olevien asiakirjojen  
hyväksymisoikeudesta,  
18. vahvistaa vahingonkorvausten maksamisessa noudatettavat yleiset  
perusteet,  
19. päättää avustusten myöntämisestä,  
20. päättää kuntayhtymälle annettujen lahjoitusten, testamenttivarojen ja  
muulla vastaavalla tavalla saadun omaisuuden käytöstä,  
21. päättää vastuualueiden jakautumisesta tulosalueisiin,  
22. päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja kelpoisuusehdoista  
lukuun ottamatta virkoja, joiden perustamisesta ja lakkauttamisesta  
päättää valtuusto,  
23. päättää kuka toimii kansanterveyslaissa tarkoitettuna terveyskeskuksen  
vastaavana lääkärinä ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuna johtavana  
lääkärinä,  
24. johtaa kuntayhtymän tiedottamista sekä päättää tiedottamisen yleisistä  
perusteista,  
25. päättää muista kuntayhtymän tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkin  
muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.  
6 §  
Yksilöasioiden jaosto  
Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden  
jaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  
Hallitus nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
Jaoston sihteerinä ja sihteerin sijaisena toimii jaoston määräämä viranhaltija.  
Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 5 jäsentä.  
Yksilöasioiden jaosto:  
1. ratkaisee ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan  
kuuluvissa asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa,  
asetuksissa tai hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle  
määrätty,  
2. ratkaisee hallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt  
oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa,  
3. päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai  
muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, ellei toisin ole säädetty,  
4. päättää vapautuksen myöntämisestä kuntayhtymälle tulevan maksun,  
korvauksen tai saatavan suorittamisesta siltä osin kuin jaosto ei ole  
siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijalle ja  
5. hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
5 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
7 §  
Henkilöstöjaosto  
Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöjaoston,  
jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  
Hallitus nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
Jaoston sihteerinä ja sihteerin sijaisena toimii jaoston määräämä viranhaltija.  
Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 5 jäsentä.  
Jaosto voi saattaa asian, joka sillä tämän hallintosäännön mukaan on oikeus  
ratkaista, hallituksen käsiteltäväksi.  
Henkilöstöjaoston yleisenä tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ne  
henkilöstöä koskevat asiat, jotka hallitus on määrännyt sen valmisteltaviksi ja  
toimeenpantaviksi.  
Henkilöstöjaoston tehtävänä on lisäksi ratkaista ne henkilöstöasiat, jotka  
koskevat:  
1. henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen, työhyvinvoinnin ja  
koulutuksen koordinointia, jollei henkilöstöjaosto ole antanut tehtävää  
määräämissään rajoissa viranhaltijalle,  
2. kuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen  
yleisperusteita voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti  
sekä virka- tai työsuhteen perusteella henkilöstölle kuuluvia etuisuuksia,  
velvollisuuksia ja eläkkeitä, ellei asiasta ole muuta määrätty tai  
henkilöstöjaosto määräämissään rajoissa ole antanut tehtävää  
viranhaltijalle, ja  
3. virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamista siltä osin kuin ne  
sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkintaan,  
niin myös suositussopimusten voimaansaattamista, jollei  
henkilöstöjaosto ole antanut tehtävää määräämissään rajoissa  
viranhaltijalle.  
Perustaessaan jaoston hallitus päättää jaoston esittelijästä.  
8 §  
Muut mahdolliset jaostot  
Hallitus voi halutessaan perustaa myös muita jaostoja. Perustaessaan muun  
jaoston hallituksen tulee samalla päättää jaoston tehtävistä ja jaoston  
esittelijästä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
6 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Muussa jaostossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  
Hallitus nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
Jaoston sihteerinä ja sihteerin sijaisena toimii jaoston määräämä viranhaltija.  
Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 5 jäsentä. Jaosto voi  
saattaa asian, joka sillä on hallituksen päätöksen mukaisesti oikeus ratkaista,  
hallituksen käsiteltäväksi.  
9 §  
Hallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta  
Hallituksen puheenjohtaja antaa toimitusjohtajalle matkamääräykset ja  
oikeutukset koulutukseen osallistumisesta sekä myöntää enintään kahden  
kuukauden virkavapaudet ja vuosilomat.  
Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajan viranhoitoon liittyvät laskut.  
Muista toimitusjohtajaa koskevista asioista päättää hallitus.  
10 §  
Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakuntaa koskevat määräykset ilmenevät hallintosäännön 8 luvusta.  
11 §  
Neuvottelukunta  
Toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten ja  
toiminnallisten toimintaedellytysten suunnittelussa ja arvioinnissa toimii  
jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta.  
12 §  
Toimivallan edelleen siirtäminen  
Hallitus ja jaosto voivat siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen  
toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei laista muuta johdu.  
Toimivaltaa siirtäessään hallitus ja jaosto voivat päättää yleisistä ohjeista, joiden  
mukaan hallitukselta siirrettyä päätösvaltaa on käytettävä.  
Hallituksen ja jaoston päätösvaltaa ja puhevaltaa sosiaalihuollon toimeenpanoon  
kuuluvissa tehtävissä käyttää hallintosäännössä määritellyissä rajoissa  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
7 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö hallituksen vahvistamien  
perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.  
3. luku  
Päätöksentekomenettely  
13 §  
Luvun määräysten soveltaminen  
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kaikissa kuntayhtymän toimielimissä, ellei  
valtuuston toimintaa määräävistä säännöistä muuta johdu.  
14 §  
Kokousaika- ja paikka  
Toimielin kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa päättäminään aikoina ja  
valitsemissaan paikoissa. Toimielin voi pitää kokouksen myös sähköisesti.  
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan  
paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan  
turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.  
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan  
salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen  
kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään viranomaisten toiminnan  
julkisuudesta annetun lain julkisuuslain 22–24 §:ssä. ja yleiset  
salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.  
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon  
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on  
järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin  
kautta sekä tai kokouskutsussa mainitussa tilassa.  
Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi  
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen  
pitämisestä.  
15 §  
Kokouksen koollekutsuminen  
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan  
varapuheenjohtaja.  
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
8 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Kokouskutsu julkaistaan sähköisessä kokouspalvelussa viimeistään kolme päivää  
ennen kokousta, ellei asian kiireellisyydestä muuta johdu. Valtuuston  
kutsumisesta säädetään erikseen 7. luvussa.  
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai  
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.  
Esityslistojen jakelusta toimielin päättää erikseen.  
16 §  
Jatkokokous  
Jos kokousasioita ei ole saatu kutsutussa kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan  
siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua.  
Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto  
jatkokokouksesta.  
17 §  
Varajäsenen kutsuminen  
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava  
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa  
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi  
kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai  
esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.  
18 §  
Kokouksen pitäminen  
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen  
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin  
päätä.  
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu  
kokouskutsussa.  
19 §  
Kokouksen johtaminen  
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta  
järjestyksestä toimielimen kokouksessa.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
9 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Varoituksen annettuaan puheenjohtaja saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka  
käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on  
keskeytettävä tai lopetettava kokous.  
20 §  
Tilapäinen puheenjohtaja  
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin  
asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  
21 §  
Läsnäolo toimielimen kokouksissa  
Hallituksen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston  
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä hallituksen esittelijällä.  
Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole  
edustusta kuntayhtymän kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä  
kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja  
puheoikeus hallituksen kokouksissa.  
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää  
asianomainen toimielin.  
22 §  
Esittely  
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan  
esittelystä.  
Esittelijänä toimii:  
- hallituksessa toimitusjohtaja  
- hallituksen jaostossa hallituksen määräämä viranhaltija/viranhaltijat.  
Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii hänen sijalleen  
määrätty viranhaltija. Toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä  
toimii hänen sijaisekseen määrätty ja heidän molempien poissa ollessa tai  
esteellisenä ollessa hallituksen pöytäkirjanpitäjä.  
Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla  
olevaa esitystään ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaesitys  
on muutettu esitys. Jos esitys on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta,  
jollei toimielin toisin päätä.  
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan  
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
10 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
23 §  
Esteellisyyden toteaminen  
Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun  
läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.  
24 §  
Pöydällepanoehdotus tai muu ehdotus  
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai  
jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn,  
seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava  
puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen  
kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja  
keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylätään, jatkuu käsittely.  
Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran toimielimelle eikä esityslistaa ole  
toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen,  
jos vähintään neljäsosa läsnä olevista jäsenistä sitä pyytää. Muussa tapauksessa  
asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä.  
25 §  
Ehdotukset  
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja  
niin vaatii.  
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun  
päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on esitettävä toimielimen hyväksyttäväksi  
selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista.  
Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka  
ehdotusta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi.  
Pohjaesitys otetaan kuitenkin äänestettäväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu.  
Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaesitys,  
puheenjohtajan on julistettava se toimielimen päätökseksi.  
26 §  
Äänestys ja vaalit  
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä  
valtuuston toimintaa määräävässä säännöksessä on todettu.  
Äänestys on toimitettava avoimesti.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
11 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
27 §  
Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.  
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja  
paikassa.  
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään:  
1. Järjestäytymistietoina:  
- toimielimen nimi  
- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka  
- läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä  
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
2. Asian käsittelytietoina:  
- asiaotsikko  
- selostus asiasta  
- päätösesitys  
- esteellisyys ja sen peruste  
- tehdyt esitykset ja onko niitä kannatettu  
- äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä  
äänestyksen tulos  
- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos  
- päätöksen toteaminen sekä  
- eriävä mielipide  
3. Laillisuustietoina:  
- oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus  
- puheenjohtajan allekirjoitus  
- pöytäkirjanpitäjän varmennus  
- merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä  
- merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.  
Pöytäkirjaan liitettävissä muutoksenhakuohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet  
oikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemiseksi.  
Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen,  
viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava, sekä valitusaika ja mistä se  
lasketaan. Valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset valituskirjelmän  
sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
12 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä  
ilmoitus ja samalla mainittava, mihin säännökseen kielto perustuu.  
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan tekemiin  
päätöksiin.  
28 §  
Hallituksen otto-oikeus  
Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen  
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.  
Otto-oikeus ei koske kuitenkaan yksilöön kohdistuvia sosiaali- ja  
terveydenhuollon asioita.  
Päätös asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsittelyyn on tehtävä ja siitä  
ilmoitettava sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.  
Hallitus voi kumota viranhaltijan päätöksen tai muuttaa sitä tai palauttaa asian  
uudelleen käsiteltäväksi.  
4. luku  
Viranhaltijaorganisaatio ja johtaminen  
29 §  
Vastuualueet  
Kuntayhtymän palvelutuotannon organisaatio jakautuu vastuualueisiin sen  
mukaan kuin kuntayhtymän valtuusto päättää.  
30 §  
Vastuualueiden rakenne  
Vastuualueet jakautuvat tulosalueisiin, tulosyksiköihin ja toimintayksiköihin.  
Vastuualueen jakautumisesta tulosalueisiin päättää hallitus. Tulosyksiköistä sekä  
niiden tehtävistä päättää toimitusjohtaja. Toimintayksiköistä ja niiden tehtävistä  
päättää vastuualueen johtaja.  
Hallitus päättää toiminnan alueellisesta koordinaatiosta.  
31 §  
Johtaminen  
Kuntayhtymän johtaminen perustuu yksijohtajajärjestelmään.  
Tulosyksikkötasolle asti johtajalla ja päälliköllä on kokonaisvastuu oman toiminta-  
alueensa toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta. Toimintayksikön esimies  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
13 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
vastaa henkilöstöjohtamisesta sekä tulosyksikön päällikön antamien ohjeiden  
mukaisesti taloudesta ja toiminnasta.  
32 §  
Toimitusjohtaja  
Toimitusjohtajan tehtävänä on:  
1. johtaa kuntayhtymän toimintaa,  
2. vastata kuntayhtymän strategia- ja taloussuunnittelusta,  
3. vastata kuntayhtymän toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta,  
4. vastata kuntayhtymän kehittämisestä ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa,  
5. vastata kuntayhtymän tiedottamisesta,  
6. vastata siitä, että henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti  
järjestetty,  
7. vastata siitä, että kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on  
asianmukaisesti järjestetty,  
8. antaa koko kuntayhtymää tai useampaa kuin yhtä vastuualuetta koskevat  
lausunnot  
9. käyttää hallituksen ja yksilöasioiden jaoston laissa säädettyä päätösvaltaa  
ja oikeutta puhevallan käyttämiseen sosiaalihuollon toimeenpanoon  
kuuluvissa tehtävissä henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia  
päätöksiä lukuun ottamatta,  
10. päättää henkilökunnan hankintavaltuuksista talousarvion rajoissa,  
11. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä hallituksen vahvistamien  
periaatteiden mukaisesti,  
12. päättää henkilöstöhallinnollisista ratkaisuntekovaltuuksista,  
13. päättää vastuualueiden johtajien sijaisista,  
14. päättää henkilöstön siirtämisestä vastuualueelta toiselle ja muusta  
vastuualueiden yhteisen henkilöstön käytöstä,  
15. päättää virkanimikkeiden muutoksista ja hallituksen perustamien virkojen  
kelpoisuusehtojen muutoksista,  
16. päättää tulosalueiden johtajien sekä muiden suoraan vastuualueiden  
johtajien alaisuudessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden  
valinnasta vastuualueen johtajan esittelystä,  
17. päättää hänelle kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä kokonaan tai  
osittain alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille ja  
18. suorittaa muut hallituksen määräämät tehtävät.  
33 §  
Vastuualueen johtaja  
Vastuualueen johtajan tehtävänä on:  
1. johtaa vastuualueensa toimintaa,  
2. vastata vastuualueensa toiminnan suunnittelusta, taloudesta,  
kehittämisestä, toimeenpanosta ja arvioinnista,  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
14 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
3. vastata vastuualueensa henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja  
yhteistyöstä,  
4. antaa vastuualuettaan koskevia lausuntoja,  
5. päättää tulosyksikön johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden  
valinnasta tulosalueen johtajan esittelystä,  
6. päättää tulosalueen johtajan sijaisesta ja  
7. suorittaa muut hallituksen ja toimitusjohtajan määräämät tehtävät.  
34 §  
Muiden johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät  
Kuntayhtymän muiden johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävistä  
päätetään virkaa perustettaessa tai työsuhdetta solmittaessa.  
35 §  
Lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhaltija  
Lastensuojelulain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätösvaltaa käyttää  
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 10 §:n 1  
momentin mukaisen kelpoisuuden omaava palvelupäällikkö tai hänen  
määräämänsä muu viranhaltija, jolla on edellä mainitun lain 10 §:n 1 tai 2  
momentin tai 3 §:n mukainen kelpoisuus.  
36 §  
Johtoryhmät  
Kuntayhtymässä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.  
Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän muut jäsenet.  
Kullakin vastuualueella/tulosalueella voi olla on johtoryhmä, jonka  
puheenjohtajana toimii vastuualueen/tulosalueen johtaja.  
Vastuualueen/tulosalueen johtaja valitsee muut johtoryhmän jäsenet.  
5. luku  
Kuntayhtymän talous  
37 §  
Talousarvio ja -suunnitelma  
Valtuusto hyväksyy kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion.  
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja  
rahoitusosa.  
Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden  
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulostavoitteet. Investointi- ja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
15 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
rahoitusosa sisältää investointisuunnitelman ja rahoitussuunnitelman. Määräraha  
ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.  
Valtuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymätason tilikauden tuloksen ja  
toimintatavoitteet sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja investointien  
kokonaismäärän.  
Talousarvion muusta sitovuudesta voidaan määrätä sen perusteluissa.  
Kuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota.  
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea  
tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään  
kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman  
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.  
38 §  
Talousarvion täytäntöönpano  
Hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat vastuu- ja tulosaluekohtaiset  
käyttösuunnitelmat. Hallituksella on valtuus päättää talousarvion  
toimeenpanosta valtuuston vahvistaman tilikauden tuloksen rajoissa.  
Toimivallasta talousarvion toteuttamisessa päättää hallitus.  
39 §  
Talousarvion muutokset  
Valtuuston vahvistamaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä  
valtuustolle talousarviovuoden aikana.  
Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain  
poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion  
muutosehdotusta ei voi tehdä valtuustolle.  
40 §  
Poistosuunnitelman hyväksyminen  
Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden  
perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen  
poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.  
Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta hallitus  
hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.  
Hallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
16 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
41 §  
Rahatoimen hoitaminen  
Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta  
sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman  
hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman  
muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus.  
Lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevat valtuutukset myöntää valtuusto  
talousarviokäsittelyn yhteydessä.  
42 §  
Maksujen määrääminen  
Valtuusto päättää palvelusopimuksen mukaisten palvelujen hinnoitteluperusteet.  
Muista maksuista ja hinnoista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää  
hallitus.  
6. luku  
Riskienhallinta  
43 §  
Vastuu riskien hallinnasta  
Hallitus vastaa riskienhallinnasta konsernitasolla, erityisesti siitä, että  
kuntayhtymän ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintaan liittyvät riskit  
tunnistetaan ja arvioidaan ja että niiden hallintatoimenpiteet toteutetaan.  
Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan organisoimisesta, ohjauksesta ja siihen  
liittyvien vastuiden määrittämisestä.  
Vastuualuejohtajat vastaavat omien alueidensa riskienhallinnan käytännön  
toteutuksesta  
44 §  
Muu taloudenhoito  
Muusta taloudenhoidosta hallitus antaa tarvittaessa erillisen ohjeen.  
7. luku  
Määräykset valtuuston toiminnasta  
45 §  
Valtuuston toiminnan järjestelyt  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
 
 
17 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen  
puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka  
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on  
valittu.  
Valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee keskuudestaan  
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikauden ensimmäisessä  
kokouksessaan.  
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa  
valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.  
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin  
tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija.  
46 §  
Valtuustoryhmän muodostaminen  
Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.  
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava  
valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen  
allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle.  
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2  
momentissa tarkoitetun ilmoituksen.  
47 §  
Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen ja erottaminen  
Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava  
kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän  
kirjallinen hyväksyminen.  
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava  
tästä kirjallisesti valtuustolle.  
48 §  
Istumajärjestys  
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän  
istumajärjestyksen mukaisesti.  
Ryhmän sisäisen istumajärjestyksen päättää valtuustoryhmä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
18 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
49 §  
Valtuutettujen aloitteet  
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen ja ennen kokouksen  
päättymistä on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita  
kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan  
puheenjohtajalle ja aloitteesta ilmoitetaan valtuustolle.  
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen  
valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään  
lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.  
Hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle  
luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita  
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.  
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.  
50 §  
Hallitukselle osoitettava kysymys  
Vähintään seitsemän (7) valtuutettua voi tehdä hallitukselle osoitetun kirjallisen  
kysymyksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.  
Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa,  
joka ensiksi pidetään kysymyksen tekemisestä. Kysymykseen annettu vastaus  
merkitään tiedoksi.  
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan  
asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on  
päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.  
51 §  
Kyselytunti  
Valtuutetulla on oikeus esittää hallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä,  
kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kuntayhtymän hallinnon ja  
talouden hoitoa koskevista asioista.  
Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen jälkeen, jollei valtuusto toisin  
päätä.  
Kysymys on kirjallisena toimitettava keskushallinnon kansliaan viimeistään 7  
päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä  
kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan  
kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
19 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen  
muukin vastaamisjärjestys.  
Saatuaan hallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi  
asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.  
Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on  
julkinen.  
52 §  
Kokouskutsu  
Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän (7) neljätoista (14) päivää  
ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, hallituksen jäsenille ja  
toimitusjohtajalle. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien  
kunnanhallituksille. Kokouskutsu liitteineen lähetetään sähköisesti ja vain  
erityisestä syystä muulla tavoin. Samassa ajassa on kokouksesta annettava  
yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla yleisessä tietoverkossa.  
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
53 §  
Esityslista  
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset  
valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset  
syyt ole esteenä.  
54 §  
Kokouksesta tiedottaminen  
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan siten kuin valtuusto on  
päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.  
55 §  
Varavaltuutetun kutsuminen  
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on  
esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta  
valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää  
myös valtuuston sihteerille.  
Valtuutettu kutsuu henkilökohtaisen varavaltuutetun kokoukseen.  
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon  
oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
20 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
56 §  
Hallituksen edustus valtuuston kokouksessa  
Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on oltava läsnä valtuuston  
kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.  
Hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.  
57 §  
Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja  
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta  
järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen  
annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos  
syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.  
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa  
puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana  
kokoukseen jäsenenä.  
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä  
jossakin asiassa, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.  
58 §  
Nimenhuuto  
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla.  
Ennen nimenhuutoa puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja  
läsnä olevat varavaltuutetut. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa onko  
valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  
59 §  
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut  
Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet  
kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole  
todettu poissa oleviksi.  
Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä  
uuden nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen.  
60 §  
Päätösvaltaisuus  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
21 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista on  
kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään puolta kaikkien  
jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.  
Valtuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä ja  
kun niiden edustajat edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten  
yhteenlasketusta äänimäärästä.  
Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymiseen ja muuttamiseen valtuustossa  
edellytetään kuitenkin vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevien jäsenten  
yhteenlasketusta äänimäärästä.  
61 §  
Asioiden käsittelyjärjestys  
Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto  
toisin päätä.  
Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus tai, milloin  
tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden  
ehdotus.  
Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut  
esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen  
asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on  
poistettava esityslistalta.  
62 §  
Puheenvuorot  
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. Puheenvuoro on  
pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle  
kirjallinen puheenvuoropyyntö.  
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen  
puheenjohtaja voi antaa:  
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän  
edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä;  
2. puheenvuoron hallituksen puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle sekä  
tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, jos  
käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita; sekä  
3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.  
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen  
muita.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
22 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Ryhmäpuheenvuoroa lukuun ottamatta puheenvuoro saa kestää enintään 10  
minuuttia. Repliikki- ja kannatuspuheenvuoro saa kestää enintään kaksi  
minuuttia.  
63 §  
Puheenvuorojen käyttäminen  
Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta.  
Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä poikkeaa,  
puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata  
huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta puhettaan.  
64 §  
Pöydällepanoehdotus tai muu ehdotus  
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai  
jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn,  
seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava  
puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen  
kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja  
keskeyttää asian käsittelyn. Jos se hylätään, jatkuu käsittely.  
Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle eikä esityslistaa ole  
toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen,  
jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista sitä pyytää. Muussa  
tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä.  
65 § Ehdotukset  
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja  
niin vaatii.  
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun  
päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi  
selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista.  
Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka  
ehdotusta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi.  
Pohjaehdotus ja ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus otetaan kuitenkin  
äänestettäväksi, vaikka niitä ei olisi kannatettu.  
Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus,  
puheenjohtajan on julistettava se valtuuston päätökseksi.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
23 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
66 §  
Äänestystapa  
Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla  
kuin nimenhuudolla tai äänestyskoneella, äänestys on vaadittaessa tai  
puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava  
uudelleen nimenhuudolla tai äänestyskoneella.  
67 §  
Äänestysjärjestys  
Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää valtuuston  
hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava  
huomioon, että:  
1. ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten  
poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista  
ehdotusta eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja  
näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus  
pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava  
pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on  
asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta  
vastaan;  
2. jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin  
äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai  
hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa  
järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen  
pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä; sekä  
3. jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on  
riippumaton muista ehdotuksista, sen on hyväksymisestä tai  
hylkäämisestä äänestettävä erikseen.  
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain tai perussopimuksen mukaan  
määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen  
äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen  
todetessaan.  
68 §  
Toimenpidealoite  
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä  
hallitukselle osoitettavan toimenpidealoitteen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä  
olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä  
muuttaa tai laajentaa sitä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
24 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Toimenpidealoitetta, jota ei ole kannatettu, ei oteta äänestettäväksi.  
Ryhmäpuheenvuorossa tehty toimenpidealoite otetaan kuitenkin  
äänestettäväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu.  
69 §  
Vaalit  
Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, äänestyslipun on oltava taitettu niin,  
ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä.  
Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä  
järjestyksessä. Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle  
ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu.  
70 §  
Vaalitoimituksen avustajat  
Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat  
toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa,  
jollei valtuusto toisin päätä.  
71 §  
Valtuuston vaalilautakunta  
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten  
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja kullakin  
henkilökohtainen varajäsen.  
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden  
varapuheenjohtajan.  
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin  
päätä.  
72 §  
Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto  
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava  
valtuuston puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto  
aloitetaan.  
73 §  
Ehdokaslistojen laatiminen  
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on  
valittavia jäseniä ja varajäseniä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
25 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista  
on vähintään kahden valtuutetun allekirjoitettava. Ensimmäinen allekirjoittaja  
toimii listan asiamiehenä, antaa sen valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu  
tekemään siihen 73 §:ssä tarkoitetut oikaisut.  
74 §  
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen  
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston  
puheenjohtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa ovatko ne  
asianmukaisesti laaditut. Jos listassa on virheellisyys, annetaan asiamiehelle  
tilaisuus sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.  
Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeen  
ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli  
mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.  
75 §  
Ehdokaslistojen yhdistelmä  
Sitten kun edellä 30 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on  
päättynyt, vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän,  
johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.  
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon  
alkamista valtuuston istuntohuoneeseen nähtäväksi ja valtuustolle julkiluettava.  
76 §  
Vaalitoimitus  
Kunkin valtuutetun on nimenhuudon määräämässä järjestyksessä annettava  
valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippu, johon hän on merkinnyt  
äänestämänsä ehdokaslistan numeron.  
77 §  
Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen  
Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput  
vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja toteaa vaalin  
tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään.  
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston  
puheenjohtajalle, joka ilmoittaa vaalin tuloksen valtuustolle. Vaalissa annetut  
äänestysliput on säilytettävä, kunnes päätös vaalissa, jossa niitä on käytetty, on  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
26 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
saanut lainvoiman. Sama koskee arvonnassa käytettyjä lippuja. Jos vaali on  
toimitettu suljetuin lipuin, ne on säilytettävä suljetussa päällyksessä.  
78 §  
Pöytäkirja  
Valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta  
hallintosäännössä määrätään.  
79 §  
Pöytäkirjan tarkastus  
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua  
valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.  
8. luku  
Määräykset tarkastuslautakunnan toiminnasta  
80 §  
Ulkoinen ja sisäinen valvonta  
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja  
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.  
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta  
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän  
säännön mukaisesti.  
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä  
vastaa hallitus.  
Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointipäällikkö. Arviointipäällikön virka  
on organisoitu hallintojohtajan alaisuuteen. , joka on toiminnallisesti organisoitu  
suoraan tarkastuslautakunnan alaisuuteen. Ulkoisen valvonnan viranomaisena  
arviointipäälliköllä on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu  
muulta kuntayhtymän viranomaiselta. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä  
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman  
esittelijän esittelyä.  
Tarkastuslautakunnalla ja sen esittelijällä on salassapitoa koskevien säännösten  
estämättä oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta ja kuntayhtymään  
kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä sekä kuntayhtymän tytäryhtiöiltä tiedot ja  
nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena tarkastustehtävän  
hoitamiseksi. Ulkoisella valvonnalla on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen  
tarvittavaa apua kuntayhtymältä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
27 (33)  
Hallintosääntö  
Laatija(t):  
Lakimies  
Vastuuhenkilö: Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Valtuusto  
2.4.2020  
Hyväksytty:  
81 § Lautakunnan kokoonpano  
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta  
jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja  
varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymän valtuutettuja.  
82 § Lautakunnan kokoukset  
Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.  
Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja  
viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan  
niin päättäessä.  
Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä ja  
lautakunnan sihteeristä päättää lautakunta.  
83 §  
Lautakunnan tehtävät  
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 ja 125 §:ssä säädetään, lautakunnan on  
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä  
muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä  
tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,  
2. huolehdittava