Riskienhallintasuunnitelman päivitys  
EKS/1816/00.01.14.00/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hallintojohtaja Vesa Reponen  
0400 151 107  
Liitteet  
1. Riskienhallintasuunnitelma 9.6.2020  
Oheismateriaali  
Eksoten hallitus on hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman 20.12.2017, § 221.  
Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty nyt vastaamaan hallituksen päätöstä 3.6.2020, §  
142. Päivitetty riskienhallintasuunnitelma on liitteenä.  
Riskienhallintasuunnitelma  
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja  
riskienhallinnan järjestämisestä.  
Suunnitelma perustuu merkittäviltä osin Eksoten johtoryhmän tekemiin päätöksiin  
johtoryhmätyöskentelystä. Riskienhallinnan toteuttamiseksi Eksoten johtoryhmissä  
seurataan:  
- valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumista  
- asiakas- ja potilasrajapintaan määriteltyjen tavoitteiden toteutumista  
- laatu- ja turvallisuusindikaattoreita  
- toiminnan laillisuutta ja asianmukaisuutta  
Havaintojen perusteella laaditaan riskikartoitus, jossa Eksoten toiminnan kannalta  
merkittävimmät riskit arvioidaan niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen näkökulmasta  
kolmiportaisesti:  
- todennäköisyys (epätodennäköinen, todennäköinen, erittäin todennäköinen)  
- vaikutus (vähäinen, kohtalainen, merkittävä).  
Riskikartoitus käsitellään Eksoten johtoryhmässä kerran vuodessa. Lisäksi se raportoidaan  
osana tilinpäätöstä ja kerran vuodessa erikseen hallituksen kokouksessa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn riskienhallintasuunnitelman.  
Päätös  
Hyväksyttiin.