Esitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelutasopäätökseksi 2020.  
Vuoden 2018 alussa voimaan astuneen Sosiaali- ja terveysministeriön antaman ensihoitopalvelua koskevan asetuksen  
(585/2017) mukaan ensihoidon palvelutasopäätöksessä ilmoitettavat väestön tavoittamisaikojen laatimisen perusteet  
muuttuivat. Erityisvastuualueiden ensihoitokeskukset ovat yhdessä sairaanhoitopiirien ensihoidon vastuulääkäreiden kanssa  
laatineet uusien ohjeiden mukaisesti lasketut tavoitteet STM:n palvelutasoa käsittelevän ohjeen mukaisesti (STM julkaisuja  
2017:14). Ehdotukset uusiksi palvelutasopäätöksiksi esitetään jatkossa yhdenmukaisella tavalla sairaanhoitopiirien  
päätettäväksi.  
HUS erityisvastuualueella on yhteisesti laadittu palvelutasotavoitteet ja ne on hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen  
mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä. Palvelutasotavoitteet ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
kuntayhtymän osalta esitetty taulukossa 2.  
1. Toimintaympäristö  
Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän  
järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Potilaiden tavoittamisen aikatavoitteet on laadittu yhdenmukaiseksi ja  
hyväksytty erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä terveydenhuoltolain 39 § mukaisesti.  
Taulukko 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perustiedot (Tilastokeskus 31.12.2019)  
Sairaanhoitopiirin nimi  
Väkiluku edellisen vuoden lopussa  
0 – 14  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
127 757  
13,3  
15 – 64  
59,3  
– 65  
27,4  
98,6  
6873  
1545  
Sairastavuusindeksi  
Alueen kokonaispinta-ala (km2)  
Josta vesi- tai merialueita (km2)  
terveytemme.fi (THL), ikävakioitu sairastavuusindeksi  
2. Ensihoitopalvelun tuottaminen  
Eksoten organisaatiossa ensihoitopalvelu kuuluu Akuuttiin tulosyksikköön (ensihoito, EKKS yhteispäivystys, EKKS  
päivystysosasto sekä tehostettu kotisairaanhoito). Akuutin tulosyksikön hallinnosta vastaa yksikön ylilääkäri,  
palvelupäällikkö sekä ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri. Ensihoidossa on kaksi toimintayksikön esimiestä. Eksoten  
ensihoitopalvelu kuuluu HUS erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjaukseen ensihoitopalveluasetuksen  
määrittelemissä asioissa.  
Eksoten ensihoitopalvelu on tuotettu omana tuotantona. Ensihoitopalvelun ollessa omaa toimintaa, on mahdollista  
joustavasti hyödyntää ensihoitajan työpanosta soveltuvin osin terveydenhuollon muussakin toiminnassa. Akuutti  
tulosyksikkö muodostaa olennaisen osan päivystyspotilaan hoitoketjua ja siellä tehdään tiivistä yhteistyötä.  
Yhteistyöllä pyritään parantamaan ikäihmisten kotona selviytymistä hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnilla ja yleensä  
kohtalaisen pienillä hoidon ja/tai hoivan muutoksilla, sekä oikea-aikaisella palveluohjauksella. Toiminnassa korostuu  
konsultoivan lääkärin, sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskuksen, ammattilaisille tarkoitetun päivystävän  
koordinaattorin, 116117 päivystysavun, hoidontarpeen arvion tekevän ensihoitopalvelun hoitajan, tehostetun  
kotisairaanhoidon ja kotihoidon yhteistyö.  
Ensihoitajat konsultoivat Eksoten alueella erillisen konsultaatio-ohjeen mukaisesti tarvittavia tahoja. Ensihoitopalvelun  
operatiivista toimintaa johtaa ensihoidon kenttäjohtaja. Eksoten tavoitteena on vakiinnuttaa oma 24/7 toimiva  
ensihoitolääkäripäivystys.  
3. Ensihoitopalvelun sisältö  
Ensihoitopalveluun kuuluu terveydenhuoltolain 40 § ja STM Asetus Ensihoitopalvelusta 585/2017 2§ mukaiset  
tehtävät:  
Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen.  
Sairaanhoitopiirillä on ensihoidosta vastaava lääkäri. Erityisvastuualueen ensihoitokeskus järjestää  
ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen.  
Ensihoitopalveluun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä sisältyy terveydenhuoltolain (132672010, tarkennukset  
1516/20169 mukaisesti:  
Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tilanarvio, tarvittava ensihoito ensisijaisesti terveydenhuollon  
hoitolaitoksen  
tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön lukuun ottamatta meripelastuslaissa tarkoitettuja tehtäviä.  
ulkopuolella  
ja  
tarvittaessa  
potilaan  
kuljettaminen  
lääketieteellisesti  
arvioiden  
Ensivastetoiminta, jolla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin  
hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi sekä yksikön  
henkilöstön antamaa hätäensiapua.  
Virka-avun  
meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.  
Tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin.  
(ensihoito)  
antaminen  
poliisille,  
pelastusviranomaisille,  
rajavartioviranomaisille  
ja  
Osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja  
terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  
4. Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset  
Ensihoitopalvelun yksiköistä ja henkilöstöstä on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa  
ensihoitopalvelusta, jonka päivitetty versio tuli voimaan 1.1.2018. Pätevyysvaatimusten osalta tekstissä mainitulla  
asetuksella viitataan tähän ensihoitopalveluasetukseen mukaan lukien sen siirtymäsäännökset vanhan henkilöstön  
osalta. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
palvelutasosuunnitelmassa.  
5. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta  
Taulukko 2. Palvelun saatavuus riskiluokittain päivittäistehtävissä. Tavoittamisviiveet lasketaan tehtävän vastuun  
siirtymisestä ensihoitopalvelulle (=hälytysaika) kohteeseen saapumiseen.  
A-B Tehtävät  
Riskialueluokka  
Ydinkeskusta  
A-tehtävät 50%  
A-tehtävät 90%  
B-tehtävät 50%  
B-tehtävät 90%  
6
7
9
7
8
10  
14  
24  
Muu taajama  
12  
20  
Asuttu maaseutu  
14  
15  
Riskiluokka (koko maakunta)  
90 %  
C
30 min  
120 min  
D
Potilaiden tavoittamisaikoja riskiluokittain seurataan ja raportoidaan vähintään kahdesti vuodessa.  
6. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot  
Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 § mukaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan  
jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.  
Toiminta on Eksoten ensihoitopalvelun tuottamaa.  
7. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat  
Kuntayhtymien rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka -ja poikkeustilanteissa kuntayhtymien  
ensihoidon kenttäjohtajat sopivat tilannekohtaisista menettelytavoista.  
Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia (Duodecim: Ensihoito-opas), ensihoitokeskuksen yhteen sovittamia ja/ tai  
kuntayhtymän hyväksymiä ensihoidon ohjeita.  
Liite 1. Riskialuejako Eksoten alueella  
Pekka Korvenoja  
Päivystyksen ja ensihoidon ylilääkäri