1 (3)  
Suunnitelma  
Versionro:  
1.0  
Keijo Siiskonen, päivitys Vesa Reponen  
Laatija(t):  
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Vesa Reponen  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Hyväksytty:  
Hallitus  
12.12.2017  
Päivitetty: 9.6.2020  
Voimassa:  
Riskienhallintasuunnitelma  
Eksoten valtuusto hyväksyi 16.12.2015 kuntalain (410/2015) 14 §:ssä tarkoitetut  
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, joiden mukaan sisäisen  
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanosta ja raportoinnista  
säädetään tarkemmin hallituksen hyväksymässä riskienhallintasuunnitelmassa.  
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee huolehtia kunnan sisäisestä  
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.  
1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen  
Periaatteiden mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) sisäinen  
valvonta ja riskienhallinnan toimeenpano tapahtuu osana johtamisjärjestelmää.  
Määritelmät  
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla  
varmistetaan talouden ja toiminnan laillisuus, tuloksellisuus, varojen  
turvaaminen sekä johtamisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja  
toiminnasta.  
Riskienhallinnassa on viimeksi mainitun esityksen mukaan otettava huomioon  
kunnan toiminnan riskit kokonaisvaltaisesti. Toiminnallisesta ja taloudellisesta  
riskistä on kyse esimerkiksi silloin, kun on olemassa vaara, etteivät  
kunnanvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteudu.  
Sisäinen valvonnan järjestäminen  
Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan organisoimisesta, ohjauksesta ja siihen  
liittyvien vastuiden tarkentamisesta.  
Riskienhallinnan järjestäminen  
Riskienhallinnan keskeinen sisältö on varmistua siitä, että strategian mukaiset,  
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä näistä  
tavoitteista johdetut asiakas- ja potilasrajapintaan määritellyt tavoitteet  
toteutuvat.  
Toiminnan luonteesta johtuen laatua ja turvallisuutta on perusteltua arvioida  
erillisten mittarien mukaisesti. Toiminnan laillisuutta ja asianmukaisuutta  
arvioidaan toiminnassa ilmenneiden laiminlyöntien ja rikkomusten kautta.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
2 (3)  
Suunnitelma  
Versionro:  
1.0  
Keijo Siiskonen, päivitys Vesa Reponen  
Laatija(t):  
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Vesa Reponen  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Hyväksytty:  
Hallitus  
12.12.2017  
Päivitetty: 9.6.2020  
Voimassa:  
2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpano  
Sisäisen valvonnan ja riskienhallintasuunnitelman toimeenpanosta vastaa  
hallintojohtaja.  
Toimeenpano tapahtuu tavoitteiden sekä laatu- ja turvallisuusindikaattorien  
seurannalla ja näihin perustuvan riskikartoituksen laadinnalla.  
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet  
Valtuustoon nähden sitovia Eksoten strategisia tavoitteita seurataan Eksoten  
johtoryhmässä vähintään neljännesvuosittain.  
Asiakas- ja potilasrajapintaan määritellyt tavoitteet  
Eksoten strategian mukaisia tavoitteita seurataan vähintään neljännesvuosittain  
tulosalueiden johtoryhmissä.  
Laatu ja turvallisuus  
Tulosalueiden johtoryhmissä käydään neljännesvuosittain läpi seuraavat laatu- ja  
turvallisuusindikaattorit:  
1. Käsiteltyjen HaiPro-ilmoitusten osuus kaikista HaiPro-ilmoituksista  
2. Asiakaspalautteiden ja muistutusten vaikutukset toimintaan  
3. Ulkopuolisten arviointien ja auditointien poikkeamat ja toimenpiteet  
4. Aluehallintoviraston, Valviran ja muiden valvontaviranomaisten Eksoten  
toimintaan antama ohjaus, huomautus tai määräys toiminnan korjaamisesta  
5. Merkittävät turvallisuus- ja potilasturvallisuuspoikkeamat  
Toiminnan laillisuus ja asianmukaisuus  
Eksoten toiminnassa ilmenneet laiminlyönnit ja rikkomukset kartoitetaan  
vuosittain toimintaprosessien asianmukaisuuden arvioimiseksi.  
Riskikartoitus  
Tavoitteiden, indikaattorien seurannan ja toiminnan yhteydessä tehtyjen  
havaintojen perusteella laaditaan riskikartoitus, jossa Eksoten toiminnan kannalta  
merkittävimmät riskit arvioidaan niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen  
näkökulmasta kolmiportaisesti:  
- todennäköisyys (epätodennäköinen, todennäköinen, erittäin todennäköinen)  
- vaikutus (vähäinen, kohtalainen, merkittävä)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
3 (3)  
Suunnitelma  
Versionro:  
1.0  
Keijo Siiskonen, päivitys Vesa Reponen  
Laatija(t):  
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Vesa Reponen  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Hyväksytty:  
Hallitus  
12.12.2017  
Päivitetty: 9.6.2020  
Voimassa:  
Riskikartoitus käsitellään Eksoten johtoryhmässä kerran vuodessa.  
3. Riskienhallinnan raportointi  
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet  
Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.  
Asiakas- ja potilasrajapintaan määritellyt tavoitteet  
Tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen raportoidaan neljännesvuosittain  
Eksoten johtoryhmälle.  
Laatu ja turvallisuus  
Laatu- ja turvallisuuskatselmuksessa läpi käydyt laatu- ja turvallisuusindikaattorit  
raportoidaan kaksi kertaa vuodessa Eksoten johtoryhmälle.  
Toiminnan laillisuus ja asianmukaisuus  
Todetut laiminlyönnit ja rikkomukset raportoidaan Eksoten johtoryhmälle kerran  
vuodessa.  
Riskikartoitus  
Riskikartoitus raportoidaan osana tilinpäätöstä sekä kerran vuodessa erikseen  
hallituksen kokouksessa.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri