Silmätautien poliklinikkapalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen tarkentaminen  
EKS/2016/02.08.00.40/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
040 194 4936  
Liitteet  
1. Terveystalon ehdotus, JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityinen liikesalaisuus  
Oheismateriaali  
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.  
Eksote on kilpailuttanut (A5/2015) hankintalain perusteella silmätautien poliklinikan  
toimintojen kokonaisulkoistuksen. Eksoten ja Suomen Terveystalo Oy:n välille on solmittu  
24.2.2016 sopimus silmätautien poliklinikkapalveluiden tuottamisesta, ja Suomen  
Terveystalo Oy on aloittanut palvelun tuottamisen 1.4.2016. Sopimus on voimassa enintään  
seitsemän vuotta.  
Sopimushinta on kiinteä vuosihinta, joka maksetaan erissä palveluntuottajalle. Se sisältää  
Eksoten järjestämisvastuulle kuuluvien potilaiden hoidon ja sopimuksessa potilaslaskutuksen  
hoitaa Eksote. Potilasmaksutulot on jaettu sopimuksessa Eksoten ja palveluntuottajan välille.  
Hintojen tarkastusehdotukset neuvotellaan osapuolten välillä sopimusohjausryhmässä.  
Sopimuksen mukaan hintoja voidaan tarkistaa esimerkiksi kustannuskehityksen,  
tilakustannusten ja muiden merkittävien palveluiden tuottamisen kannalta välittömien  
kustannusten muutosten vuoksi. Tämän lisäksi hinnan muutoksen perusteena voivat olla  
potilaiden määrä, hoitosuositusten muutosten aiheuttamat lisäkustannukset tai lääkkeiden  
hintojen nousu. Perusteiden tulee olla palveluiden hintaan välittömästi vaikuttava.  
Suomen Terveystalo Oy on esittänyt hinnan muutosta 1.1.2021 alkaen siten, että  
kustannusten kasvu huomioidaan vuoden 2021 sopimushinnassa lisäämällä sopimushintaan  
yksityisen terveyspalvelualan työmarkkinaratkaisun palkankorotustason mukainen korotus.  
Tarkennuksena todetaan, että hinnankorotus tehdään koko sopimushintaan ja se astuu  
voimaan sovittujen palkankorotusten kanssa samana kuukautena. Suomen Terveystalo Oy on  
esittänyt, että mikäli koronaepidemian ja sen aiheuttaman palveluiden supistamisen vuoksi  
työmäärä silmätautien poliklinikalla kasvaa yli 2019 tason, sovitaan ylittävältä osalta  
lisäkorvauksesta palveluiden tuotantokustannusten mukaisesti.  
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 136 §:n 2 momentin  
mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos se  
perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin  
sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta  
riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta  
hankintasopimuksen yleistä luonnetta.  
Esityslistan liitteenä olevassa sopimusliitteessä esitetyt tarkennukset katsotaan  
olevan hankintalainsäädännön edellytykset täyttäviä ja sopimuksenmukaisia. Hinnankorotus  
katsotaan perustelluksi toiminnan jatkuvuuden, potilaiden hoidon ja  
silmäpoliklinikkapalvelujen saatavuuden turvaamiseksi.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää;  
- hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n ja Eksoten välisen silmätautien poliklinikkapalveluiden  
tuottamista koskevan sopimuksen tarkentamisen esityslistan liitteenä olevan  
sopimusliiteluonnoksen mukaisesti ja  
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimusliitteen ja muut tarvittavat hankinta-  
asiakirjat.  
Päätös  
Hyväksyttiin.