Hankintapäätös: Option käyttöönotto asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon  
vuodeosastojen lääkäripalveluissa  
EKS/2047/02.08.00.40/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
Hankintapäällikkö Leena Luukka  
040 828 3186  
040 163 1223  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kilpailutti asumispalvelujen, vanhainkotien ja  
perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalvelut vuonna 2017 (tarjouspyyntö  
A7/2017). Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä. Palvelua valittiin tuottamaan  
Attendo Terveyspalvelut Oy (nykyisin Terveystalo Julkiset palvelut Oy). Palvelujen  
arvonlisäverottomaksi enimmäisarvoksi arvioitiin 1,75 miljoonaa euroa vuodessa.  
Tällä hetkellä käynnissä on ensimmäinen optiovuosi, joka on päättymässä 30.9.2020. Eksoten  
tarve lääkäripalvelujen hankkimiselle jatkuu myös toiselle optiovuodelle 1.10.2020–  
30.9.2021.  
Palveluntuottaja on esittänyt toista optiovuotta koskevissa neuvotteluissa 3 %  
hinnankorotusta. Samassa yhteydessä sopijapuolten kesken on todettu tarve lisätä  
palvelujen ostamista 20 tunnilla kuukaudessa.  
Hankintasopimuksen kohdan 11 mukaan ostopalvelun laajuudesta on mahdollista neuvotella  
sopimuskaudella mikäli Eksoten tarpeet sitä edellyttävät. Lisäoston määrä koskee toista  
optiovuotta ja sen arvonlisäveroton arvo on 36 200 euroa optiovuodelle. Hankintalain 136 §  
2 momentin mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta  
hankintamenettelyä tilanteessa, jossa muutos perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa  
olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista  
koskeviin ehtoihin. Sopimusehdot säilyvät muilta osin ennallaan.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää:  
- ottaa käyttöön asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon  
vuodeosastojen lääkäripalvelujen toisen optiovuoden Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n  
kanssa ajalle 1.10.2020–30.9.2021;  
- hyväksyä esitetyn 3 % hinnankorotuksen toiselle optiovuodelle  
- hyväksyä esitetyn sopimusmuutoksen, jolla palvelujen ostamista lisätään 20 tuntia  
kuukaudessa.  
Päätös  
Hyväksyttiin.