1 (4)  
Toimintaohje  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
Vastuuhenkil  
ö:  
Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
7.6.2018  
päivitetty  
Hyväksytty:  
KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2018 1.7.2018 ALKAEN  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotihoidon toiminta perustuu lakiin  
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), sosiaalihuoltolakiin (1301/2014)  
ja -asetukseen (607/83), terveydenhuoltolakiin (1326/2010), lakiin ikääntyneen väestön  
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki  
980/2012) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan  
laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (julkaisuja  
2017:6). Toimintaa ohjaavat myös Eksoten strategian mukaiset arvot. Kotihoito sisältää  
kotisairaanhoidon ja kotipalvelun. Kotihoidon palvelut myönnetään palvelutarpeen arviointiin  
perustuen. Kotihoidon palvelut voidaan toteuttaa myös videovälitteisinä etäyhteyskäynteinä.  
Kotihoidon palvelut toteutetaan tukemalla henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä,  
itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Näillä toimenpiteillä ehkäistään erityisesti  
pitkäaikaishoidon tarvetta. Tavoitteena on, että asiakas voisi asua turvallisesti omassa kodissaan  
mahdollisimman pitkään. Kotiin järjestettävien palvelujen perustaksi tehdään asiakkaan kanssa  
hoito- ja palvelusuunnitelma.  
Kotihoidon toiminta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kotihoidon  
henkilöstöön kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka työskentelevät  
moniammatillisessa yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.  
Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kotona selviytyäkseen muun  
muassa alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai  
muistisairauden vuoksi. Asiakkaan ikä ei ole kotihoidon palvelujen piiriin oikeuttava tai rajaava  
tekijä. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeuden-  
mukainen kohtelu. Palvelujen järjestämiseen voivat vaikuttaa maantieteellinen etäisyys,  
palvelujakson kesto, kotikäyntien toistuvuus, asumisympäristö ja asiakkaan muut palvelut.  
Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten/ läheisten  
antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut. Palvelujen järjestämisessä  
huomioidaan myös kotihoidon käytettävissä olevat resurssit.  
Yksittäisen myöntämisperusteen täyttyminen ei määritä palveluun hyväksymistä, vaan  
lopullinen päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvion pohjalta. Päätöksenteossa  
käytetään harkintaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja edun niin edellyttäessä.  
Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito  
Kotihoidon palveluihin otetaan pääasiassa asiakkaita, joilla on päivittäinen kotihoidon palvelujen  
tarve. Jos asiakas tarvitsee tilapäisiä kotihoidon käyntejä esimerkiksi verikokeiden oton,  
lääkkeiden jaon tai pesuapujen vuoksi ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ei tule esiin  
muuta kotihoidon apujen tarvetta, ohjataan asiakas pääsääntöisesti yksityisen  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
2 (4)  
Toimintaohje  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
Vastuuhenkil  
ö:  
Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
7.6.2018  
päivitetty  
Hyväksytty:  
palveluntuottajan palveluihin. Tarvittaessa asiakasta autetaan yksityisen palveluntuottajan  
palvelun järjestämisessä.  
Jos asiakkaan kotihoidon palvelut tuotetaan ainoastaan videovälitteisinä etäkäynteinä, on  
palvelu hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista säännöllistä kotihoitoa.  
Ellei asuinalueella tai kunnassa ole saatavilla yksityisen palveluntuottajan palveluja, asiakas  
otetaan kotihoidon tilapäisiin apuihin, vaikka kotihoidon myöntämisperusteet eivät täyty.  
Omaishoidon tukea saavia omaishoitajia tuetaan ottamalla omaishoidettavan ja omaishoitajan  
verikokeet kotona, mikäli omaishoidettavan toimintakyky on alentunut siten, ettei käynti  
laboratoriossa onnistu.  
Palvelutarpeen arviointi  
Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden hänen  
hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen  
tarve on selvitettävä kokonaisvaltaisesti. Palveluntarve selvitetään yhteistyössä iäkkään  
henkilön ja tarvittaessa - asiakkaan antaessa luvan - hänen omaisensa ja läheisensä kanssa.  
Palvelutarpeen selvittäminen aloitetaan tapauksen kiireellisyydestä riippuen joko välittömästi  
tai 7 vrk:n kuluessa yhteydenotosta. Palvelutarpeen arvioinnin tekee palveluohjaaja.  
Tarvittaessa palveluohjaaja hyödyntää palvelutarpeen arvioinnissa fysioterapeutin,  
sairaanhoitajan tai moniammatillisen tiimin osaamista. Palvelutarpeen arvioinnissa  
huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten/ läheisten antama apu sekä julkisen,  
yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  
Iäkkään henkilön toimintakyky arvioidaan monipuolisesti haastattelemalla asiakasta/ omaista  
sekä havainnoimalla asuinympäristöä. Arvioinnin tukena käytetään tarvittaessa luotettavia  
toimintakykymittareita. Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan iäkkään henkilön olemassa  
olevat voimavarat ja se, miten hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän  
tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon henkilön fyysisen  
toimintakyvyn lisäksi myös hänen kognitiivinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakykynsä.  
Ikäihmisten laatusuosituksessa korostetaan ikääntyneen omaa osallisuutta palvelujen  
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hänen näkemyksensä, mielipiteensä ja toiveensa  
tulee olla kirjattuna tehtyyn palvelusuunnitelmaan.  
Kuntouttava arviointijakso  
Asiakas ohjataan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle, mikäli katsotaan tarpeelliseksi  
selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona  
selviytymistä. Arviointijakson pituus on enintään neljästä kuuteen viikkoa. Kuntouttavan  
arviointijakson aikana asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista tuetaan ja hänelle järjestetään  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
3 (4)  
Toimintaohje  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
Vastuuhenkil  
ö:  
Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
7.6.2018  
päivitetty  
Hyväksytty:  
tarpeenmukainen hoito ja palvelut. Kuntouttavalla arviointijaksolla jokainen kotikäynti on  
asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja omatoimisuutta tukeva.  
Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on lisätä asiakkaan terveyttä, hyvinvointia,  
toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä raskaampaa  
palveluntarvetta. Kuntouttavan arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan  
erilaisin toimintakykymittarein ja testein. Asiakaslaskutus tapahtuu arviointijakson aikana  
kertalaskutuksella.  
Vastuuhoitaja ja hoito- ja kuntoutumissuunnitelma  
Mikäli kuntouttavan arviointijakson päättyessä asiakkaalla todetaan säännöllisen kotihoidon  
tarve, laatii vastuuhoitaja hoito- ja kuntoutumissuunnitelman yhdessä asiakkaan, omaisten ja  
muiden mahdollisesti asiakkaan hoitoon osallistuvien läheisten kanssa.  
Kotihoidon säännöllisten ja tilapäisten palvelujen sekä tukipalvelujen myöntämisestä tehdään  
kirjallinen päätös. Myös kielteinen päätös tehdään kirjallisena. Jos asiakkaan kotihoidon  
palvelujen tarve päättyy, eikä asiakas tarvitse kotihoidon palveluja, palvelujen päättämisestä  
tehdään kirjallinen päätös.  
Vastuuhoitaja tarkistaa hoito- ja kuntoutussuunnitelman kolmen kuukauden välein tai aina  
asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan toteuttamaan hoito-  
ja kuntoutumissuunnitelmaansa.  
Kotihoidon tukipalvelut  
Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä. Tukipalveluja  
on mahdollisuus saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden  
avulla turvataan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Tukipalveluiden tarve arvioidaan  
tekemällä palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja  
itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua  
asiakkaan auttamiseen.  
Tukipalveluista peritään erilliset Eksoten hallituksen vahvistamat asiakasmaksut. Tukipalvelujen  
järjestämisessä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Palvelujen järjestämistapaan  
kuitenkin vaikuttavat maantieteelliset olosuhteet ja käytettävissä olevat muut palvelut.  
Kotihoidon tukipalveluja ovat:  
– Ateriapalvelu  
– Saunapalvelu Peseytymispalvelu, jos asiakkaalla ei ole peseytymistiloja käytössään tai  
asiakkaalla on jokin muu erityistarve  
– Turvapalvelut (esim. turvapuhelin, ovihälytin)  
– Liikkumisen tuen palvelut  
– Omaishoidontuki  
– Päiväkeskustoiminta  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
4 (4)  
Toimintaohje  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
Vastuuhenkil  
ö:  
Hallitus  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
7.6.2018  
päivitetty  
Hyväksytty:  
– Vapaaehtoistoiminta  
– Kauppapalvelu (hoito- ja palvelusuunnitelmaan sisältyvä)  
– Pyykki- ja siivouspalvelu  
Tukipalvelujen järjestämisessä on kuntakohtaisia eroja.  
Muut edellytykset kotihoidon palvelujen myöntämiselle ja jatkumiselle  
Asiakas sitoutuu käyttämään hoitoon liittyviä apuvälineitä (esim. sähkösäätöinen hoitosänky,  
nosto- ja siirtolaite, sähkölukko ja erilaiset turvalaitteet), mikäli niiden käyttäminen on asiakkaan  
hoidon kannalta oleellista ja niiden käyttö on edellytys asiakkaan ja työntekijän  
työturvallisuuden takaamiselle hoitotilanteissa.  
Kotihoidon palvelun tuottaja vastaa henkilöstönsä työturvallisuudesta. Palvelutarpeen  
arvioinnissa ja kotihoidon palveluita myönnettäessä ja hoito- ja palvelusuunnitelmaa  
tarkennettaessa on huomioitava mahdolliset asiakkaan tai hänen läheistensä uhkaavaan  
käyttäytymiseen, päihteiden käyttöön, tupakointiin, kotieläimiin tai asiakkaan kodin  
olosuhteisiin liittyvät riskitekijät. Lisäksi on huomioitava henkilöstön työsuojelulliset riskit mm.  
fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen riski. Henkilöstön työsuojelullisten riskien hallinnan  
edellyttämät toimet kuvataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa  
Jos kotihoidon toteuttamisen arvioidaan olevan hoitavalle henkilökunnalle hallitsematon  
työturvallisuusuhka ja asiakas ei suostu tai kykene muuttamaan hoito-olosuhteita, kotihoito  
voidaan lopettaa ja/tai asiakas ohjata hänen tarpeitaan vastaaviin muihin palveluihin (esim.  
mielenterveys- ja päihdepalvelut) tai järjestetään hoito kodin ulkopuolella.  
Työntekijän koskemattomuuden ja turvallisuuden tulee toteutua kotikäynnin aikana.  
Asiakas ei voi ilman perusteltua syytä valikoida hoitohenkilökuntaa sukupuolen, uskonnon,  
etnisen taustan tai muun vastaavan asian perusteella. Kotihoidon henkilöstö on pätevää ja  
ammattitaitoista ja heidän soveltuvuutensa työhön on työnantajan toimesta tarkistettu.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3