Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätöksen päivittämisestä vuosille 2021 -  
2025  
EKS/1860/00.04.00.05/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Palvelupäällikkö, ensihoito Jan-Erik Palviainen  
040 194 4936  
040 487 7020  
Liitteet  
1. Lausuntopyyntö  
2. Pöytäkirjaote Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 27.5.2020 §18  
Oheismateriaali  
Etelä-Karjalan pelastuslautakunta pyytää lausuntoa pelastustoimen palvelutasopäätöksen  
päivittämisestä vuosille 2021-2025 (lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä). Päätösesityksen  
seuraavat kohdat koskettavat yhteistyötä Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote)  
kanssa:  
Pelastuslaitoksella on valmius tuottaa ensivastetoimintapalvelua alueellaan osana  
ensihoitoa.  
Ensivastesopimukset tarkistetaan Eksoten kanssa palvelutasopäätöskauden aikana.  
Yhteistyössä Eksoten kanssa pyritään lisäämään resurssituottavuutta, joilla voidaan  
parhaiten turvata harva-alueiden turvallisuuspalvelut.  
Moniammatillisen yksikön toimintamallia kehitetään yhteistyössä Eksoten kanssa jos  
sopijakunnatomistajaohjauksellaan siitä erikseen päättävät.  
Viitaten Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan em. pyyntöön, Eksote esittää lausuntonaan  
seuraavaa:  
STM Asetus Ensihoitopalvelusta 585/2017 2 § mukaan ensihoitopalveluun sisältyvät  
ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen.  
Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön  
kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan  
tavoittamisviiveen lyhentämiseksi sekä yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua.  
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ja Eksotella on sopimus ensivastetoiminnasta. Sopimuksen  
tarkoituksena on ensiauttajatasoisen ensivasteyksikön ja sen toiminnan edellyttämän  
valmiuden ylläpitäminen Eksoten toimialueella. Sopimus on tehty 2010 ja se on hyvä  
tarkistaa ja tarvittaessa päivittää vastaamaan tämän hetken tilannetta. Etelä-Karjalan  
pelastuslaitos tuottaa ensivastepalvelut yhteistyössä alueen sopimuspalokuntien kanssa.  
Etenkin harva-alueilla, joissa potilaan tavoittamismatkat ovat pidempiä sekä ambulansseja  
lukumäärältään vähemmän, korostuu ensivastetoiminnan merkitys. Ongelmaksi  
tulevaisuudessa muodostuu harva-alueiden sopimuspalokuntien toimintakyky väestön  
ikääntyessä ja vähentyessä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten on arvioitava  
yhteistyössä lähivuosien tilannetta sopimuspalokunnittain.  
Eksoten strategia korostaa yksinkertaisuutta, rohkeutta ja ihmistä. Näiden  
toimintaperiaatteiden ympäröimänä tapahtuu toimintojen kehittäminen ja palvelujen  
suuntaaminen. Liikkuvissa kotiin vietävissä palveluissa ja niiden toiminnanohjauksessa tulee  
näkyä tarpeenmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Maakunnallisella sosiaali- ja terveystoimen  
tilannekeskuksella on tässä iso rooli. Palvelurakenteiden tulee tukea ihmisten  
toimintakykyisyyttä ja hoidon- / palvelutarpeen arvioinnit tulee pystyä tekemään etulinjassa.  
Yhteistyötä Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen, kuten muidenkin viranomaisten,  
välillä tulee kehittää laaja-alaisesti. Keskeinen haaste on ikäihmisten palvelutarpeeseen  
vastaaminen. Hyvänä esimerkkinä alueen väestölle on näkynyt KAT (Kotona Asumisen  
Turvallisuus) hanke, jossa on tuotettu yhdessä tietoutta kokonaisturvallisuuden  
näkökulmasta. Ensihoidon ja pelastustoimen välillä tehdään jo myös hyvää yhteistyötä  
esimerkiksi yhteisen asemaverkoston, tukitoimintojen sekä koulutusten ja harjoitusten  
osalta. Tämä on toiminut hyvin ja sitä tulee kehittää edelleen.  
Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Eksote toteuttivat vuosina 2015-2016 pilottikokeilun  
Rautjärvellä moniammatillisesta (ensihoitaja – pelastaja) yksiköstä. Näitä yksiköitä kutsutaan  
myös nimellä hybridiyksikkö. Pilotin tavoitteena oli moniammatillisella toimintayksiköllä  
mahdollistaa nopean avun turvaaminen niin pelastustoimen kuin terveystoimenkin  
tehtävissä. Työpari liikkui ambulanssilla. Ensihoitotehtävien määrä oli noin 90 % ja  
pelastustoimen tehtävien määrä noin 10 % ja tuosta 10 %:n osuudesta ensivastetehtävien  
määrä oli noin 37 %. Moniammatillinen yksikkö pääsi osallistumaan osaan  
pelastustoimentehtävistä, kun terveystoimentehtävät antoivat niin myöten. Alun  
perin pilottiin suunnitellut valistus- ja tarkastuskäynnit jäivät hyvin pitkälti toteutumatta,  
koska yksikkö oli paljon terveystoimen tehtävissä kiinni. Ensihoidon näkökulmasta hyvää oli,  
että ensihoitajat oppivat samalla pelastustoiminnan alkuvaiheen tietoja ja taitoja. Kuitenkin  
yksikön kuntasidonnaisuus ja terveystoimen tehtävien suuri osuus osoittivat, että tällainen  
hybridimalli on liian kankea Etelä-Karjalan olosuhteissa.  
Moniammatillisella yksiköllä voidaan tarkoittaa muutakin kuin pelkkää ambulanssia, johon  
on sijoitettu pelastaja ja ensihoitaja. Ensihoidon tehtävät ovat valtaosin kiireettömiä  
moniongelmaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, jolloin vaaditaan laajaa alan tietoa ja  
taitoa. Mikäli asiaa katsotaan pelastustoimintavalmiuden ja reagointivalmiuden  
näkökulmasta niin tulisi kehittää yhteistä toimintamallia, jossa olemassa oleva resurssi pystyy  
aidosti reagoimaan kyseisen toiminta-alueen pelastustoimen tehtäviin. Aiemmista  
pilottikokeiluista voimme ottaa opiksi ja säilyttää hyviksi todetut asiat sekä onnistumiset ja  
kehittää ennakkoluulottomasti uutta.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan  
lausuntopyyntöön.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Merkittiin, että ensihoidon palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen oli läsnä kokouksessa klo  
14.23-14.38 asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että jäsen Anu Urpalainen saapui kokoukseen  
asian käsittelyn aikana.