Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta  
EKS/1538/00.01.11.30/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Lakimies Mari Kähkönen  
040 651 0449  
Liitteet  
1. Lausuntopyyntö, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299  
2. Täydennys, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299  
3. Selvitys hallinto-oikeudelle  
Oheismateriaali  
Eksoten valtuuston kokouksessa 28.4.2020 Liisa Terävä teki kuntalain 34 §:n mukaisen  
aloitteen ja esitti, että hallitus/valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään  
ovatko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta ylittäneet toimivaltuutensa aloittaessaan  
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön  
ja sen johdosta käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä. Tilapäisen valiokunnan selvityksen  
pohjalta valtuusto päättää nauttiiko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta valtuuston  
luottamusta. Aloitteen asiassa 2 esitettiin useita kysymyksiä liittyen KPMG:ltä tehtyyn  
hankintaan. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Liisa Terävä, Kirsti Cederström, Turo Haapamäki,  
Esko Ijäs, Jarmo Lahtinen, Anneli Myllärinen ja Tuula Putto.  
Hallitus esitti valtuustolle, että valtuusto voi asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä  
tarkoitetun tilapäisen valiokunnan ja mikäli valtuusto päättää asettaa tilapäisen valiokunnan,  
valitaan tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,  
nimetään varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä  
valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä  
ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa  
itselleen sihteerin.  
Valtuusto äänesti asiasta kokouksessaan 16.6.2020 ja valtuusto päätti olla perustamatta  
tilapäistä valiokuntaa.  
Liisa Terävä on tehnyt kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kyseisestä  
valtuuston päätöksestä ja hallinto-oikeus on pyytänyt Eksotelta lausuntoa valituksen ja sen  
täydennyksen johdosta.  
Eksoten hallintosäännön 32 §:n mukaan toimitusjohtaja antaa koko kuntayhtymää tai  
useampaa kuin yhtä vastuualuetta koskevat lausunnot. Asian laatu ja hallinto-oikeuden  
lausuntopyynnön muotoilut huomioiden annettava lausunto viedään valtuuston  
hyväksyttäväksi.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen lausunnon hallinto-oikeudelle.  
Päätös  
Hyväksyttiin.