Selvitys  
1 (2)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri  
28.10.2020  
EKS/1538/00.01.11.30/2020  
Itä-Suomen hallinto-oikeus  
Minna Canthin katu 64  
PL 1744  
70101 KUOPIO  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausunto asiassa 01616/20/2299 LUONNOS  
Valittaja  
Liisa Terävä  
Lausunnon antaja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Päätös, johon on haettu muutosta  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) valtuuston päätös § 33, 16.6.2020.  
Päätöksellään valtuusto on päättynyt olla asettamatta kuntalain 35 §:n mukaista  
tilapäistä valiokuntaa.  
Lausunto  
Eksote pyytää kunnioittavasti Itä-Suomen hallinto-oikeutta hylkäämään  
valituksen.  
Kuntalain 135 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että  
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen  
on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee  
esittää edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.  
Eksote katsoo, ettei valituksessa ole esitetty perusteita, joiden mukaan päätös  
olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen olisi  
ylittänyt toimivaltansa tai päätös olisi muuten lainvastainen.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Selvitys  
2 (2)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri  
28.10.2020  
EKS/1538/00.01.11.30/2020  
Tilapäisen valiokunnan asettamista koskeva asia on tullut vireille kuntalain 34 §:n  
mukaisella aloitteella 28.4.2020. Kuntayhtymän hallitus on valmistellut asian ja  
laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen kuntayhtymän valtuusto on  
äänestyksen jälkeen päättänyt olla perustamatta tilapäistä valiokuntaa. Päätös on  
syntynyt lainmukaisessa menettelyssä ja se on kokonaisuutena lain mukainen.  
Valittajan tyytymättömyys äänestyksen lopputulokseen ei ole peruste kumota  
valtuuston asiassa tekemää päätöstä. Muilla valittajan valituksessaan esiin  
tuomilla seikoilla ei ole merkitystä asiassa.  
Lappeenrannassa x.x.2020  
Timo Saksela  
toimitusjohtaja  
Liitteet  
1.  
2.  
3.  
4.  
Valtuustoaloite 28.4.2020  
Pöytäkirjanote  
Valtuuston päätös lausunnon antamisesta x.x.2020  
Hallintosääntö  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3