Muutoksenhakuohjeet  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Kieltojen  
perusteet  
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-  
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät 182-187, 188, 190-197  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin  
ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät 189  
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6§ /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta  
valittamalla.  
Pykälät ja valituskieltojen perusteet  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisu-  
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
vaatimusoi-  
keus, oikaisu- Pykälät 189  
vaatimus-  
viranomainen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-  
ja –aika  
mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599  
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi  
Telekopio: 05 352 7800  
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-  
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,  
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa las-  
kettaessa.  
Oikaisu-  
vaatimuksen  
sisältö ja toi-  
mittaminen  
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- muutosvaatimukset perusteineen  
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.  
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.  
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen  
kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,  
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä  
arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on  
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös  
sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään  
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.  
VALITUSOSOITUS  
Valitusoikeus  
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen  
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen  
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdis-  
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsen-  
kunta.  
Valitusviran-  
omainen ja va-  
litusaika  
Valitusviranomainen ja osoite:  
Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)  
70101 Kuopio  
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502  
Telekopio: 029 56 42501  
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15  
Kunnallisvalitus, pykälät  
Valitusaika  
30 päivää  
Hallintovalitus, pykälät  
Valitusaika  
30 päivää  
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
Pykälät  
Valitusaika  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on  
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.  
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-  
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,  
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Valituskirjel-  
mä  
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
Valituksessa on ilmoitettava:  
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);  
3) vaatimusten perustelut;  
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.  
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai  
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava  
viipymättä hallintotuomioistuimelle.  
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat  
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi  
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.  
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa  
esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan  
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.  
Valitukseen on liitettävä:  
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;  
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;  
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  
Valitusasia-  
kirjojen  
Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,  
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimäisenä sen  
toimittaminen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä  
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai  
telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään  
valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä .  
Lisätietoja  
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)  
säädetään. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen  
alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.  
Liitetään pöytäkirjaan  
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS § 192  
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä  
tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista  
annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta  
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia  
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen  
tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee  
(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen,  
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.  
I Hankintaoikaisuohje  
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde  
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn  
ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan  
hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti  
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt  
ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.  
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika  
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun  
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä  
valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan  
päättymistä.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen  
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai  
arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan  
päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
Tiedoksianto sähköisesti  
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut  
tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen  
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että  
viestiä voidaan käsitellä.  
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei  
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien  
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta  
sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.  
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö  
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.  
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat  
yhteystiedot asian hoitamiseksi.  
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli  
ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.  
Toimitusosoite  
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
Hankintayksikön yhteystiedot:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Faksi: (05) 352 7800  
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi  
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen  
määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea  
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.  
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen  
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset  
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia  
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä  
valituksen.  
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön  
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on  
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.  
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön  
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:  
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;  
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai  
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden  
perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.  
Hankintalain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan  
hankintaan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään  
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea  
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa  
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:  
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa  
samanlaisissa asioissa tärkeää; tai  
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.  
Tiedoksianto sähköisesti  
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut  
tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen  
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että  
viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä  
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä  
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta,  
jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.  
Muutoksenhakuaika  
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on  
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.  
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen  
markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.  
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta  
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos  
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai  
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta  
odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee  
puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee  
dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.  
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen  
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon  
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus  
on ollut olennaisesti puutteellinen.  
Valituksen sisältö  
Valituksessa on ilmoitettava:  
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen  
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);  
3) vaatimusten perustelut;  
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei  
kohdistu valittajaan.  
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen  
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta  
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi  
myöntää.  
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos  
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän  
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen  
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.  
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu  
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää  
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden  
prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista  
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.  
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan  
oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja.  
Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden  
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen  
jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.  
Valitukseen on liitettävä:  
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;  
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu  
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;  
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole  
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten  
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä  
säädetään.  
Oikeudenkäyntimaksu  
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu  
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
Valituksen toimittaminen  
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa  
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin  
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä  
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos  
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,  
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa  
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto  
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan  
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle  
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti  
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden  
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,  
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on  
toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.  
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot  
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
puh. 029 56 43300  
fax 029 56 43314  
markkinaoikeus(at)oikeus.fi