Suorahankinta: Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut  
EKS/2600/02.08.00.21/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen  
Paula Lempiäinen  
040 194 4900  
040 163 3614  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Käsiteltävä asia tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.  
Suorahankinnan tausta  
Valtakunnallisen erikoishammaslääkäripulan vuoksi on Etelä-Karjalan oikomishoidon  
erikoishammaslääkäripalveluiden järjestämisessä ollut pitkään haasteita. Vaikeudet alkoivat  
vuonna 2017, ja palveluiden turvaamiseksi on oikomishoidon palvelut kilpailutettu  
useamman kerran. Koska erikoishammaslääkäreitä on pulaa valtakunnallisesti, ei muista  
kunnista tai kuntayhtymistä ole ollut mahdollisuutta ostaa palvelua. Palveluiden  
hankkimiseksi on oman jatkuvan rekrytoinnin lisäksi käytetty myös ulkopuolista  
rekrytointiyritystä, mutta sekään ei tuottanut tulosta.  
Suorahankintana oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluita hankitaan tällä hetkellä  
koko alueelle seuraavilta yrityksiltä:  
Terveystalo Oy, ehl Riikka Puurtinen, ka. 7-8 työpäivää/kuukaudessa  
Ortodontiapalvelu Leena-Maija Sandhom, ka.1- 2 työpäivää/kuukaudessa  
Toiminimi Raija Kajaskivi-Rautavaara, ka. 2 työpäivää/kuukaudessa  
Eksotella on kaksi oikomishoidon erikoishammaslääkäriä viroissa, mutta hoitoon  
pääsytilannetta on vaikeuttanut ja edelleen vaikeuttaa omien virkahammaslääkäreiden  
lakisääteiset virkavapaat, joista toinen jatkuu kesälle 2021. Oman virkahammaslääkärin  
työpanosta on nyt käytettävissä 0,8 htv:tä.  
Tällä hetkellä oikomishoito on kesken n. 1500 potilaalla, joille hoidon jatkuminen on  
turvattava, koska näillä potilailla on suussaan irrotettava tai kiinteä oikomishoidon koje.  
Hoitoon pääsyä ja hoitosuunnitelmaa odottavia potilaita on Lappeenrannassa n. 1000,  
Imatralla 500 sekä pienemmissä kunnissa jonkin verran. Lappeenrannan jonopotilaista n.430  
on odottanut hoitoon pääsyä elo-joulukuusta 2018, ja nämä potilaat olisivat kiireellisimpiä  
maksusitoumusjärjestelyllä hoidettavia. Muilla hoitoon pääsyjonossa odottavilla jonotusaika  
on venynyt vuoden mittaiseksi.  
Vaikka hammashoidon työjako on pitkällä nimenomaan oikomishoidossa, ei ilman  
oikomishoidon erikoishammaslääkärin työvoimaa selvitä potilaiden hoidossa. Oikomishoidon  
erikoishammaslääkärin tulee arvioida purentavirheen vaikeusaste käyttäen STM:n  
kiireettömän oikomishoidon hoitoon pääsyn pisteytystä ja tehdä potilaalle hoitosuunnitelma,  
jonka mukaan muu henkilökunta alkaa toteuttaa oikomishoitoa. Vain erikoishammaslääkärin  
koulutuksen saanut pystyy taivuttamaan kiinteitä kaaria, joilla siirrettävien hampaiden  
kruunu ja juuri siirtyvät oikealla tavalla. Erikoishammaslääkäri päättää myös aktiivisen  
oikomishoidon lopettamisesta eli päättää milloin purennan riittävä toiminnallisuuden taso  
on saavutettu hoidon lopputuloksena.  
Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen on nyt neuvotellut Lappeenrannassa toimivan  
Hammasnorppa Oy:n kanssa mahdollisuudesta lähettää maksusitoumuksella pisimpään  
oikomishoidon hoitoon pääsyä odottaneita potilaita erikoishammaslääkärin hoitoon  
HammasNorppa Oy:n. Yritykseltä ostettaisiin nimenomaisesti sellaisia oikomishoidon  
toimenpiteitä, joita vain erikoishammaslääkäri pystyy tekemään, ja muut ns. hoidon  
välikäynnit tehtäisiin Eksoten hammashoitoloissa suuhygienistien toimesta. Ostettavia  
toimenpiteitä ovat esimerkiksi: oikomishoidon hoitosuunnitelmat, kiinteiden kaarilankojen  
taivutukset sekä välikäyntien ohjeistukset.  
Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella muodostuu HammasNorppa Oy:n lähettävien  
potilaiden määrästä ja heille tehtävien toimenpiteiden hinnaston mukaisista  
toimenpidekohtaisista hinnoista. Tavoitteena on kesää lukuun ottamatta saada  
maksusitoumuksella hoitoon 30-50 kauemmin jonossa odottanutta potilasta hoitoon  
kuukaudessa. Potilaskohtainen kustannus riippuu purentavirheen vaikeusasteesta. Purennan  
kehitykseen vaikuttavat oikomishoidot kestävät vuosia. Sopimus on toistaiseksi voimassa  
oleva. Hankinnan kokonaishinnaksi arvioidaan neljässä vuodessa 540 000 euroa.  
Koska ostopalveluerikoishammaslääkäreiden työpanosta on niukasti käytössä, joudutaan  
oikomishoidossa käyttämään enenevässä määrin oman henkilöstön työpanosta  
(suuhygienistit koko alueella). Myös maksusitoumuspotilaiden oikomishoidon ns. hoidon  
välikäynnit pyritään huolehtimaan Eksoten hammashoitoloissa suuhygienistien toimesta.  
Nykyisestä väestömäärän nähden niukasta suuhygienistityöpanoksesta (21,2 htv) menee  
huomattava osa (7,5 htv) oikomishoidossa olevien potilaiden hoitamiseen. Työpanoksen  
niukkuus näkyy aikuisväestölle pitkinä odotusaikoina hammaskiven poistoihin.  
Maksusitoumuspotilaiden välikäynnit on suunniteltu tehtäväksi Eksoten hoitohenkilöstön  
jonopurkusopimuksella perustyöajan ulkopuolisella työajalla. Omalla henkilökunnalla on  
halukkuutta lisätyön tekemiseen.  
Perustelut  
Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelujen hankinnassa täyttyvät hankintalain  
(1397/2016) 40.1 §:n mukaiset suorahankinnan edellytykset. Oikomishoidon  
erikoishammaslääkäripalveluhankinnan avoimessa menettelyssä ei ole saatu lainkaan  
tarjouksia ensimmäisessä kilpailutuksessa 2017. Toisessa kilpailutuksessa 2017 saatiin yksi  
tarjous, mutta Imatran osa-alue jäi jälleen ilman tarjousta. Tarjottu palvelun määrä jäi  
niukaksi myös niille kahdelle osa-alueelle, joille saatiin tarjous. Alkuperäisiä tarjouspyynnön  
ehtoja ei olennaisesti muutettu; hankinta pilkottiin jälkimmäisessä kilpailutuksessa  
pienempiin osiin. Muita järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei oikomishoidon  
erikoishammaslääkäripalvelujen suorahankinnalle ole, koska oma rekrytointiyritys tai  
yhteistyö rekrytointiyrityksen kanssakaan ei ole tuottaneet tulosta. Myöskään uudelleen  
kilpailuttaminen ei ole järkevää, koska erikoishammaslääkäreiden määrä työmarkkinoilla ei  
ole kasvanut vajaassa kahdessa vuodessa.  
Kyseessä on kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Julkisista hankinnoista ja  
käyttöoikeussopimuksista annetun lain 131 §:n (Suorahankinnasta ilmoittaminen ja  
hankintasopimuksen tekeminen) mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa sekä  
kansallisen kynnysarvon ylittävässä suorahankintana toteutetussa liitteen E (sosiaali- ja  
terveyspalvelut sekä muut erityiset palvelut) palveluhankinnassa ja  
käyttöoikeussopimuksessa hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa  
julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä.  
Tällöin hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen  
julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää:  
- hankkia oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut erikoishammaslääkäripalvelujen  
suorahankinnan maksusitoumusjärjestelyllä HammasNorppa Oy:stä edellyttäen, että  
suorahankinnasta ei valiteta 14 päivän kuluessa suorahankintaa koskevan ilmoituksen  
julkaisemisesta: ja  
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja muut tarvittavat  
hankinta-asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.  
Päätös  
Hyväksyttiin.